Oznámenie č. 98/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

98

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 14. februára 2000 č. 4/2000, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk.

Týmto opatrením sa z platného opatrenia vypúšťa časť upravujúca hlásenia bánk a pobočiek zahraničných bánk a ustanovuje sa zosúladenie limitov úverovej angažovanosti so smernicou č. 92/121/EHS o sledovaní a kontrole prijímania veľkých rizík bankami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.