Oznámenie č. 97/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000 do29.09.2002
Zrušený 475/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 212/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. júna 2001 s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.

97

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 14. februára 2000 č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Týmto opatrením sa ustanovujú pravidlá likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk a pravidlá ich bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 (oznámenie č. 110/1995 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 7 (oznámenie č. 221/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.