Oznámenie č. 96/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 211/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. júna 2001.

96

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 14. februára 2000 č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje minimálny pomer kapitálu a rezerv k rizikovo váženým aktívam banky, ktorý zabezpečí schopnosť banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré znáša pri svojom podnikaní, a súčasné zachovanie schopnosti v plnej výške splniť svoje záväzky.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997 č. 5 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie č. 184/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.