Oznámenie č. 94/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 42/2000
Platnosť od 23.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 29. januára 2000, na základe článku 14 ods. 1.

94

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 29. januára 2000, na základe článku 14 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Španielskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),

vyjadrujúc svoje obavy z nárastu trestnej činnosti, predovšetkým v jej organizovanej forme,

uznávajúc dôležitosť prehlbovania a rozvíjania spolupráce v oblasti boja proti trestnej činnosti v najrôznejších podobách,

vedené princípmi rovnocennosti, reciprocity a vzájomnej pomoci,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany budú v súlade s právnymi predpismi svojich štátov a s touto dohodou spolupracovať v oblasti boja proti trestnej činnosti, predovšetkým v jej organizovanej forme.

(2) Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti boja proti trestným činom, najmä proti

a) terorizmu,

b) nedovolenej výrobe omamných látok a obchodovaniu s nimi, s psychotropnými látkami a prekurzormi,

c) nelegálnej organizovanej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a falšovaniu cestovných dokladov,

d) krádežiam motorových vozidiel, nedovolenému obchodovaniu s nimi a s tým súvisiacou trestnou činnosťou,

e) pašovaniu,

f) nedovolenému obchodovaniu so zbraňami, jadrovými a rádioaktívnymi látkami, výbušninami a toxickými látkami,

g) financovaniu trestnej činnosti,

h) ekonomickej trestnej činnosti a daňovým podvodom,

i) nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi pamiatkami a umeleckými predmetmi,

j) praniu nezákonne nadobudnutých finančných prostriedkov,

k) falšovaniu a pozmeňovaniu peňazí, kreditných kariet, cenných papierov a ich distribúcii,

l) falšovaniu a pozmeňovaniu úradných listín a ich distribúcii.

(3) Zmluvné strany budú spolupracovať aj v oblasti boja proti iným trestným činom, ktorých prevencia, odhaľovanie a vyšetrovanie budú vyžadovať spoluprácu ich príslušných orgánov.

Článok 2

(1) Pod spoluprácou sa rozumie vzájomná výmena informácií, hľadanie a identifikácia osôb, poskytovanie pomoci pri vyšetrovaní a akékoľvek iné opatrenia, ktoré sa budú realizovať v rámci tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa netýka spolupráce v oblasti právnej pomoci v trestných veciach a pri vydávaní osôb.

Článok 3

Neexistencia trestnosti činu v právnom poriadku jednej zo zmluvných strán nebude v žiadnom prípade prekážkou vzájomnej pomoci a spolupráce v oblastiach týkajúcich sa boja proti trestnej činnosti, ktorá je predmetom tejto dohody.

Článok 4

Informácie a dokumenty získané v rámci tejto dohody sa nemôžu bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany použiť na iný účel, ako je uvedený v žiadosti a potvrdený dožiadanou zmluvnou stranou.

Článok 5

(1) Príslušnými orgánmi na účely vykonávania tejto dohody sú za slovenskú stranu ministerstvo vnútra a za španielsku stranu ministerstvo vnútra.

(2) Zmeny príslušných orgánov si zmluvné strany oznámia verbálnou nótou.

Článok 6

(1) Žiadosti o výmenu informácií a o realizáciu činností uvedených v tejto dohode budú zaslané príslušným orgánom v písomnej forme. V neodkladnom prípade je možná aj ústna komunikácia, ktorá sa okamžite potvrdí písomnou formou.

(2) Žiadosti o informácie alebo o realizáciu činností uvedených v tejto dohode budú vybavovať príslušné orgány v čo najkratšom čase.

(3) Náklady spojené s vybavovaním žiadosti idú na ťarchu príslušného orgánu dožiadanej zmluvnej strany.

(4) Ak vybavovanie žiadosti nepatrí do pôsobnosti príslušného orgánu dožiadanej zmluvnej strany, tento orgán bezodkladne doručí žiadosť kompetentnému orgánu svojho štátu a oznámi to príslušnému orgánu žiadajúcej zmluvnej strany.

Článok 7

Ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vybavenie žiadosti alebo podanie informácie by mohlo poškodiť zvrchovanosť a bezpečnosť štátu alebo by boli porušené základné princípy právneho poriadku alebo iných základných záujmov štátu, môže žiadosť alebo podanie informácie zamietnuť. Príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany treba informovať o dôvode odmietnutia vybavenia žiadosti.

Článok 8

V prípade poskytnutia utajovanej informácie alebo informácie, ktorú by poskytujúca zmluvná strana považovala za utajovanú, žiadajúca zmluvná strana zabezpečí jej utajenosť v súlade s právnym poriadkom svojho štátu. Žiadajúca zmluvná strana v súlade s právnym poriadkom svojho štátu zabezpečí stupeň utajenia informácie v zmysle požiadavky poskytujúcej zmluvnej strany.

Článok 9

Každá zmluvná strana písomne určí kontaktné údaje príslušných orgánov na účely praktickej aplikácie dohody.

Článok 10

Obidve zmluvné strany vytvoria pracovnú komisiu zloženú zo zástupcov príslušných orgánov na účely kontroly vykonávania tejto dohody. Táto komisia bude zasadať podľa potreby, najmenej však raz ročne.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán rozšíria spoluprácu na oblasť rozvoja a výmeny techník, vzájomnej pomoci pri príprave policajtov, organizovaní odborných seminárov, jazykovej prípravy a výmeny expertov a skúseností, na oblasť vzájomného poskytovania právnych informácií, štatistických a referenčných údajov o stave kriminality a jej tendencií vývoja v príslušnom štáte.

Článok 12

Zmeny a doplnky tejto dohody možno uskutočniť prostredníctvom výmeny verbálnych nót.

Článok 13

Táto dohoda sa netýka práv a povinností zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv.

Článok 14

(1) Každá zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane splnenie vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa nasledujúceho po doručení neskoršieho oznámenia o tomto splnení.

(2) Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať po uplynutí tridsiatich (30) dní odo dňa jej podpisu.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.

(4) Každá zo zmluvných strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne z dôvodu zaistenia bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany budú bezodkladne informovať diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť doručením oznámenia druhej zmluvnej strane.

(5) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 3. marca 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Španielskeho kráľovstva:

Ramón de Miguel y Egea v. r.