Oznámenie č. 93/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a o výstavbe preložky cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica – Sudoměřice

Čiastka 42/2000
Platnosť od 23.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. januára 2000, na základe článku 4 ods. 1.

93

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a o výstavbe preložky cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica – Sudoměřice.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. januára 2000, na základe článku 4 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a o výstavbe preložky cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica – Sudoměřice

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov,

vedomé si potreby skvalitňovať dopravné podmienky pre užívateľov ciest medzi oboma štátmi a

majúc na zreteli nevyhnutnosť stáleho a postupného zlepšovania životného prostredia,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany, každá na území svojho štátu, zabezpečia prípravu, vybudovanie a uvedenie do prevádzky preložiek ciest II/426 a I/70 západne od mesta Skalica a obce Sudoměřice.

2. Prepojenie preložiek ciest II/426 a I/70 na spoločných štátnych hraniciach bude medzi hraničnými znakmi č. 29/27 a 29/28.

Článok 2

1. Slovenská zmluvná strana zabezpečí na území svojho štátu na preložke cesty II/426 prípravu, vybudovanie a uvedenie do prevádzky objektov spoločného cestného hraničného priechodu Skalica – Sudoměřice.

2. Rozsah dopravy na cestnom hraničnom priechode Skalica – Sudoměřice určí osobitná dohoda.

Článok 3

1. Zmluvné strany zabezpečia výstavbu preložiek ciest II/426 a I/70 v rokoch 2001 až 2003. Vzájomnú koordináciu prípravy a výstavby preložiek ciest II/426 a I/70 zabezpečí Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a spojov Českej republiky.

2. Slovenská zmluvná strana zabezpečí výstavbu objektov spoločného cestného hraničného priechodu Skalica – Sudoměřice do konca roku 2003. Termín uvedenia do prevádzky sa dohodne diplomatickou cestou.

Článok 4

1. Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót informujúcich o tomto schválení.

2. Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Článok 5

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane, ak nebude dohodnuté inak.

Dané v Bratislave 14. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Antonín Peltrám v. r.