Oznámenie č. 92/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o leteckých dopravných službách

Čiastka 42/2000
Platnosť od 23.03.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 23 dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 26. júna 1997. Dohoda sa predbežne vykonávala odo dňa jej podpisu, t. j. od 17. januára 1997.

92

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o leteckých dopravných službách.

V súlade s článkom 23 dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 26. júna 1997. Dohoda sa predbežne vykonávala odo dňa jej podpisu, t. j. od 17. januára 1997.

Článok 1 písm. b) dohody bol zmenený výmenou nót (nóta Uzbeckej republiky č. 5/1943 z 15. februára 1999 a nóta Slovenskej republiky č. 1168/99-ZÚ/1 z 9. marca 1999) a táto zmena nadobudla platnosť 9. marca 1999.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Uzbeckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu na účely zriadenia a prevádzkovania leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňajúci všetky dodatky prijaté podľa článku 90 Dohovoru, ako aj všetky zmeny dodatkov alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak tieto zmeny a dodatky prijali obidve zmluvné strany;

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva, v prípade Uzbeckej republiky Generálneho riaditeľa civilného letectva alebo v oboch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán splnomocnený plniť funkcie, ktoré vykonávajú uvedené orgány;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorú písomne určila jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu v súlade s článkom 3 tejto dohody a ktorá poskytuje medzinárodné letecké dopravné služby na určených trasách v súlade s článkom 2 tejto dohody;

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

e) pojem „kapacita“ vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobenú frekvenciou letov takého lietadla za dané obdobie na určenej trase alebo na úseku trasy;

f) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe k tejto dohode na účely prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v kombinácii alebo jednotlivo;

g) pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v Pláne trás v prílohe k tejto dohode;

h) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmeny v súlade s ustanoveniami článku 19 tejto dohody. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a všetky odkazy na túto dohodu sa vzťahujú aj na prílohu;

i) pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za medzinárodnú prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za akých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok za iné služby leteckej prepravy poskytované dopravcom a sprostredkovateľské poplatky za predaj leteniek okrem úhrad a podmienok za prepravu pošty.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na účely poskytovania medzinárodných leteckých dopravných služieb na určených trasách prostredníctvom určených leteckých spoločností tieto práva:

a) prelietať nad územím svojho štátu bez pristátia;

b) pristávať na území svojho štátu nie na účely leteckej dopravnej služby;

c) pristávať na území svojho štátu na určených trasách v bodoch podľa Plánu trás uvedeného v prílohe k tejto dohode s cieľom prijať na palubu alebo vyložiť cestujúcich, náklad a poštu na komerčnom základe.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevykladajú tak, že sa tým udeľuje právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany brať na palubu a dopravovať cestujúcich a nakladať a vykladať náklad alebo poštu za úhradu alebo formou prenájmu na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany, ktoré neboli určené v súlade s článkom 3 tejto dohody, budú mať práva uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tejto dohody.

4. Prepravné práva piatej leteckej slobody sa udelia len na základe osobitnej dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na účely prevádzkovania dohodnutých služieb. Také určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

2. Po prijatí takého oznámenia vládne orgány civilného letectva v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s ustanoveniami odsekov 3 a 4 tohto článku bezodkladne vydajú určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany príslušné prevádzkové povolenie.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby preukázala spôsobilosť plniť podmienky ustanovené zákonmi a inými právnymi predpismi štátu jej zmluvnej strany vyžadované uvedenými vládnymi orgánmi civilného letectva na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť uznať určenú leteckú spoločnosť a udeliť jej prevádzkové povolenie uvedené v odseku 2 tohto článku alebo stanoviť také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné pri využívaní práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva alebo efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patrí druhej zmluvnej strane alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Letecká spoločnosť, ktorá bola určená a dostala prevádzkové povolenie v súlade s odsekom 2 tohto článku, môže začať kedykoľvek vykonávať dohodnuté služby, ak platia tarify stanovené v súlade s ustanoveniami článku 13 tejto dohody a ak je letový poriadok schválený v súlade s článkom 15 tejto dohody.

6. Každá zmluvná strana má v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 3 tohto článku právo písomne oznámiť druhej zmluvnej strane nahradenie leteckej spoločnosti, ktorú určila, inou leteckou spoločnosťou. Novourčená letecká spoločnosť má také isté práva a povinnosti ako letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ktoré poskytli určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo vyžadovať splnenie takých podmienok, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie takých práv, ak

a) nie sú presvedčené o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola takej leteckej spoločnosti patrí zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom;

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy štátu tej zmluvnej strany, ktorá poskytla tieto práva,

c) určená letecká spoločnosť neposkytuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Ak okamžité zrušenie prevádzkového povolenia, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 sú nevyhnutné z hľadiska zabránenia ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov, využije sa právo v súlade s článkom 18 tejto dohody iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt alebo odlet lietadla prevádzkovaného v medzinárodných leteckých dopravných službách na území jej štátu alebo prevádzku a navigáciu takých lietadiel na území jej štátu platia pre leteckú spoločnosť určenú vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany a musí ich dodržiavať od príletu lietadla na územie štátu tejto zmluvnej strany až do jeho odletu z tohto územia.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu, tranzitu a odletu lietadla vrátane vstupu, colného vybavenia, imigrácie, emigrácie, pasov, cla, meny a karantény platia pre prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany od príletu lietadla na územie štátu tejto zmluvnej strany až do jeho odletu z tohto územia.

3. Každá zmluvná strana na požiadanie umožní určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa budú prepravovať len cestujúci s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe na jej územie alebo pri tranzite cez jej územie. V prípade, že prepravovaný cestujúci nedodržiava právne predpisy platné pre vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na vlastné náklady takého cestujúceho prepraviť späť do miesta odletu.

4. Nežiaducu osobu je povinná prijať na prešetrenie tá zmluvná strana, na ktorej území štátu sa osoba zdržiavala pred nastúpením do lietadla s výnimkou priameho tranzitu.

Článok 6

Letecká bezpečnosť

1. V súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodného práva týmto zmluvné strany potvrdzujú, že ich záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Zmluvné strany budú bez obmedzenia vykonávania svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného 14. septembra 1963 v Tokiu, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného 16. decembra 1970 v Haagu, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného 23. septembra 1971 v Montreale a v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktoré môžu obidve zmluvné strany podpísať v budúcnosti.

3. Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takých lietadiel, cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom na bezpečnosť civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a zaradené ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné; môžu vyžadovať, aby prevádzkovatelia registrovaní na území ich štátu alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od takýchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 4, ktoré požaduje druhá zmluvná strana pri prílete, odlete alebo zotrvaní na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa budú účinne uplatňovať primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla a kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu a nakladania na palubu. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať požiadavku druhej zmluvnej strany na mimoriadne bezpečnostné opatrenia v prípade konkrétnej hrozby.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup proti bezpečnosti takého lietadla, cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

8. Ak jedna zmluvná strana má odôvodnené podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržiava ustanovenia o leteckej bezpečnosti podľa tohto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany o okamžité konzultácie.

9. Ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda zmluvných strán do jedného (1) mesiaca odo dňa prijatia takej žiadosti, prevádzkové povolenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu tejto zmluvnej strany sa pozastaví, zruší, obmedzí alebo sa naň uložia osobitné podmienky. V prípade nevyhnutnosti môže každá zmluvná strana pred uplynutím jedného mesiaca uplatniť dočasné opatrenia.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencie

1. Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovateľov a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, sa počas ich platnosti uznávajú za platné aj druhou zmluvnou stranou, ak podmienky, za akých sa tieto osvedčenia alebo licencie vydali alebo vyhlásili za platné a ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, zodpovedajú minimálnym normám alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo v prípade preletu ponad územie svojho štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát, ak nie sú v súlade s medzinárodným právom.

Článok 8

Výmena lietadla

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže na území štátu druhej zmluvnej strany alebo tretích štátov v medziľahlých bodoch na trasách určených v tejto dohode vymeniť lietadlo za týchto podmienok:

a) z dôvodov hospodárnosti prevádzky;

b) kapacita lietadla zabezpečujúceho trasy vzdialenejšie od územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť, nie je väčšia, než kapacita lietadla zabezpečujúceho menej vzdialené časti trasy;

c) lietadlo zabezpečujúce trasy vzdialenejšie od územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť, vykonáva len prepojenie alebo rozšírenie dohodnutých služieb poskytovaných lietadlom zabezpečujúcim menej vzdialené časti trasy a táto prevádzka je plánovaná;

d) objem prepravy tomu zodpovedá;

e) letecká spoločnosť na uvedených trasách priamo alebo nepriamo – prostredníctvom letových poriadkov, počítačových rezervačných systémov, systémov cestovných limitov alebo reklamy ani inými prostriedkami neposkytuje iné služby, než boli dohodnuté;

f) dohodnuté služby vrátane výmeny lietadla sú uvedené v letových poriadkoch, v počítačových rezervačných systémoch, v systémoch uvádzajúcich cestovné, reklamy a v iných prostriedkoch;

g) v súvislosti s akýmkoľvek letom lietadla sa jeho výmena uskutoční v bode príletu alebo odletu a môže sa vykonať len jeden prílet alebo odlet lietadla, ak to nie je vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany upravené inak;

h) všetky opatrenia vykonané v súvislosti s výmenou lietadla sa budú riadiť ustanoveniami článku 14 tejto dohody.

2. Ustanovenia odseku 1 neovplyvnia právo leteckej spoločnosti vymeniť lietadlo na území štátu zmluvnej strany, ktorá túto leteckú spoločnosť určila.

Článok 9

Oslobodenie od cla, daní a iných platieb

1. Každá zmluvná strana v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi v čo najväčšom rozsahu a na základe reciprocity oslobodí lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, palivo, mazivá, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé vybavenie lietadla, zásoby lietadla (vrátane potravín, nápojov, tabakových výrobkov a iných výrobkov určených na priamy predaj cestujúcim v obmedzenom množstve počas letu) a iné položky určené na spotrebu v súvislosti s prevádzkovaním alebo poskytovaním služieb lietadlom takej leteckej spoločnosti, ako aj zásoby leteniek, účtov, akýchkoľvek vytlačených materiálov so značkou spoločnosti a bežných propagačných materiálov distribuovaných bez poplatku od dovozných obmedzení, cla, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych platieb.

2. Oslobodenie podľa tohto článku sa bude uplatňovať na položkách uvedených v odseku 1,

a) dovezených na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany;

b) ponechaných na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo pri odlete z tohto územia;

c) naložených na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany s cieľom použiť ich na poskytovanie dohodnutých služieb,

či boli alebo neboli použité alebo spotrebované na území štátu zmluvnej strany za predpokladu, že neboli na území jej štátu scudzené.

Na materiál uvedený v odseku 2 písm. a), b) a c) možno uložiť colný dohľad alebo kontrolu.

3. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály a zásoby, ktoré ostávajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných orgánov štátu tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo kým sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 10

Letiskové poplatky a poplatky za letecké zariadenia

1. Poplatky za používanie letísk a iných leteckých zariadení na území štátu jednej zmluvnej strany účtované za lietadlo každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany nesmú byť vyššie ako poplatky za lietadlo vlastnej leteckej spoločnosti poskytujúcej obdobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude pri využívaní letísk, leteckých liniek, leteckých dopravných služieb a pridružených zariadení patriacich jednej zmluvnej strane uprednostňovať žiadnu inú leteckú spoločnosť pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou obdobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 11

Priamy tranzit

Cestujúci prepravovaní v priamom tranzite cez územie štátu každej zo zmluvných strán, ak neopúšťajú priestor letiska vyhradený na tento účel, budú podrobení zjednodušenej colnej a vstupnej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od cla a od iných obdobných poplatkov.

Článok 12

Prevod zisku

1. Každá zmluvná strana zaručuje určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na jej požiadanie právo vymeniť a previesť prebytok príjmov nad výdavkami z územia svojho štátu na územie štátu druhej zmluvnej strany.

2. Výmena a prevod sa vykonajú v súlade s podmienkami a ustanoveniami platobnej dohody, ktorá je v platnosti medzi zmluvnými stranami. Ak taká platobná dohoda nebola uzavretá alebo ak neobsahuje ustanovenia upravujúce výmenu a prevod prostriedkov, prevod zisku sa uskutoční vo voľne vymeniteľnej mene podľa oficiálneho devízového kurzu platného v deň prevodu v súlade s menovými predpismi platnými v štáte každej zmluvnej strany.

Článok 13

Schválenie taríf

1. Tarify a príslušné sprostredkovateľské provízie účtované za cestujúcich a náklad na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Tarify musia brať do úvahy náklady na prevádzku, primeraný zisk, priemerné podmienky konkurencie a trhu, ako aj záujmy užívateľov prepravných služieb.

2. Každá tarifa sa musí predložiť na schválenie vládnym orgánom civilného letectva každej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dňom jej zavedenia. V osobitných prípadoch sa táto lehota môže so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva skrátiť. Schválenie možno udeliť ihneď. Ak ani jeden z vládnych orgánov civilného letectva do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia nevyjadril nesúhlas so schválením navrhovaných taríf, tarify sa budú pokladať za schválené. V prípade, že lehota na predloženie bola skrátená, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota na oznámenie neschválenia sa tiež primerane skráti.

3. Na tarifách uvedených v odseku 2 sa podľa možností dohodnú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán po rozhovoroch a konzultáciách s ich vládnymi orgánmi civilného letectva, a ak je to potrebné, aj s inými leteckými spoločnosťami. Takú dohodu možno dosiahnuť použitím príslušných stálych medzinárodných kurzových mechanizmov alebo prostredníctvom Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

4. Tarifa stanovená v súlade s ustanoveniami tohto článku ostane v platnosti tak dlho, kým sa neschváli nová tarifa. Platnosť tarify sa však nemôže predĺžiť na čas dlhší ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa, keď sa má skončiť jej platnosť.

5. Ak nemožno dohodnúť tarifu podľa ustanovenia odseku 3 alebo ak v lehote podľa odseku 4 bolo oznámené neschválenie taríf, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa vynasnažia stanoviť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nemôžu stanoviť tarifu podľa ustanovení odseku 5, spor sa bude riešiť podľa ustanovenia článku 20 tejto dohody.

Článok 14

Kapacita

1. Kapacitu dohodnutých služieb zabezpečovanú určenými leteckými spoločnosťami musia schváliť vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán podľa princípu spravodlivých a rovnakých podmienok pre určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán.

2. Určené letecké spoločnosti štátu každej zo zmluvných strán budú pri poskytovaní dohodnutých služieb brať do úvahy záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nevhodne neovplyvnili služby, ktoré tieto letecké spoločnosti poskytujú na celej trase alebo na jej časti.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán budú prihliadať na požiadavky verejnosti na prepravu na určených trasách a ich prvotným cieľom bude pri primeranom činiteli zaťaženia zabezpečiť kapacitu, ktorá bude vyhovovať súčasným i predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty medzi územiami štátov zmluvných strán.

Článok 15

Letové poriadky

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany letové poriadky najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred začatím poskytovania dohodnutých služieb s uvedením frekvencie, typov lietadiel, časových plánov, rozmiestnenia a počtu sedadiel pre verejnosť a doby platnosti letových poriadkov.

2. Ak si určená letecká spoločnosť praje prevádzkovať dodatkové lety nad rámec uvedený v letových poriadkoch, dohodne tieto lety s určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. V prípade, že takú dohodu nemožno medzi určenými leteckými spoločnosťami dosiahnuť, budú ich riešiť vládne orgány civilného letectva tej zmluvnej strany, ktorá akceptuje dodatkový let.

3. Akékoľvek dodatočné zmeny schválených letových poriadkov určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany s výnimkou zmeny typu lietadla z prevádzkových dôvodov sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 16

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana zaručuje určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na základe reciprocity právo prevádzkovať na území svojho štátu kancelárie, ako aj zamestnávať administratívny, obchodný a technický personál, ktoré sú pre určenú leteckú spoločnosť nevyhnutné.

2. Zriadenie kancelárií a zamestnanie personálu podľa odseku 1 sú v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, ktorej sa to týka, pričom takéto zákony a iné právne predpisy sa týkajú vstupu a pobytu cudzincov na území jej štátu.

3. Každá zmluvná strana zaručuje ktorejkoľvek leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo predávať jej prepravné služby na základe prepravných dokumentov priamo v ich kanceláriách alebo prostredníctvom agentov na území svojho štátu v akejkoľvek miestnej mene alebo vo voľne vymeniteľnej mene v súlade s platným vnútroštátnym právnym poriadkom štátov oboch zmluvných strán.

Článok 17

Oznámenie prevádzkových informácií a štatistika

1. Určené letecké spoločnosti oznámia vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr jeden (1) mesiac pred začatím poskytovania leteckých dopravných služieb na určených trasách v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody druh služieb, typy používaných lietadiel a letové poriadky. Týka sa to aj neskorších zmien.

2. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany na požiadanie poskytnú vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany také pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré môžu oprávnene požadovať na účely posúdenia kapacity poskytovanej každou určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na určených trasách v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody. Také údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie rozsahu zabezpečovanej prepravy a východiskového a cieľového miesta takej prepravy.

Článok 18

Konzultácie

1. Vládne orgány civilného letectva zmluvných strán budú v duchu úzkej spolupráce pravidelne konzultovať formou rozhovorov alebo písomne s cieľom zabezpečiť spoluprácu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa plnenia tejto dohody a jej dodatkov.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o akomkoľvek probléme týkajúcom sa tejto dohody. Také konzultácie sa musia začať do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok 19

Zmeny

1. Ak niektorá zmluvná strana bude považovať za žiaduce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, vykonané zmeny nadobudnú platnosť po výmene nót o tejto zmene diplomatickou cestou.

2. Zmeny prílohy tejto dohody možno dohodnúť priamo vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Tieto zmeny sa môžu uplatňovať predbežne odo dňa ich odsúhlasenia a nadobudnú platnosť po výmene písomných oznámení o týchto zmenách.

3. Ak v štátoch obidvoch zmluvných strán nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o pravidelných medzinárodných leteckých dopravných službách, táto dohoda sa zmení v súlade s takým mnohostranným dohovorom.

Článok 20

Riešenie sporov

Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo Plánu trás sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 21

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podľa článku 19 tejto dohody podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 22

Vypovedanie dohody

1. Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. Oznámenie o výpovedi sa musí súčasne zaslať aj Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť dohody sa skončí dvanásť (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie o výpovedi vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva sa oznámenie pokladá za prijaté.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Dané v Bratislave 17. januára 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dezider Szabó v. r.

Za vládu

Uzbeckej republiky:

Tachir Gafurovič Rachimov v. r.

PRÍLOHA

Plán trás
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o leteckých dopravných službách s cieľom podporiť leteckú dopravu medzi územiami ich štátov

I. časť

Letecké spoločnosti určené vládou Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Slovenska Body na území Uzbekistanu Medziľahlé body Body za*
  Taškent   

II. časť

Letecké spoločnosti určené vládou Uzbeckej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Uzbekistanu Body na území Slovenska Medziľahlé body Body za*
  Bratislava   

Poznámky pod čiarou

*)  Body za budú dohodnuté vládnymi orgánmi civilného letectva neskôr.