Oznámenie č. 91/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 41/2000
Platnosť od 22.03.2000 do30.04.2004
Zrušený 292/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 11. júla 1996, na základe článku 18.

91

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. augusta 1995 bola v Radenci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 11. júla 1996, na základe článku 18.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísanej 16. júna 1965 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 6/1966 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín,

snažiac sa zdokonaliť ochranu územia svojich štátov pred zavlečením karanténnych škodcov a obmedziť straty vznikajúce v dôsledku ich pôsobenia a tiež zjednodušiť vzájomný obchod a výmenu tovarov rastlinného pôvodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Výrazy uvádzané v tejto dohode majú tento význam:

a) rastliny – živé rastliny a ich časti vrátane semien,

b) rastlinný produkt – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko na rozšírenie škodcov,

c) osivá – semená na siatie, nie na konzumovanie ani na spracovanie,

d) tovar rastlinného pôvodu – položky uvedené v písmenách a), b), c),

e) škodca (rastlinný) – forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo patogénny činiteľ poškodzujúci alebo potenciálne poškodzujúci rastliny alebo rastlinné produkty,

f) karanténny škodca – škodca možného ekonomického významu pre takto ohrozenú krajinu, ktorý zatiaľ nie je v krajine prítomný alebo je prítomný, ale nie je veľmi rozšírený a je pod kontrolou,

g) hospodársky významné škodce – škodce rozšírené na území štátu jednej alebo druhej zmluvnej strany, ktoré v prípade premnoženia spôsobujú väčšie škody a ich ničenie sa môže nariadiť predpisom.

Článok 2

Zoznamy karanténnych škodcov a hospodársky významných škodcov sa vymenia medzi zmluvnými stranami diplomatickými cestami a nadobudnú platnosť šesťdesiaty deň po prijatí poslednej nóty.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti meniť alebo dopĺňať zoznamy karanténnych škodcov alebo hospodársky významných škodcov.

Zmeny alebo doplnky sa oznámia spôsobom podľa prvého odseku tohto článku a nadobudnú platnosť v uvedenom období.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú ihneď vzájomne informovať o výskyte karanténnych škodcov uvedených v zoznamoch každej zmluvnej strany, ako aj o opatreniach proti ich rozširovaniu a realizovaných opatreniach na boj s nimi.

Článok 4

Export a tranzit tovarov rastlinného pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo cez jeho územie sa bude uskutočňovať v súlade s právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa karantény rastlín a ochrany rastlín.

Článok 5

Zmluvné strany sa dohodli, že pri exporte tovarov rastlinného pôvodu na územie štátu druhej zmluvnej strany sa ako obalový materiál budú používať hobliny, piliny, papier, umelá hmota a iný materiál, ktorý nemôže prenášať karanténne škodce a tento tovar musí byť očistený od zeminy. Zasielaný osivový a sadbový materiál sa bude baliť do predtým nepoužitého obalu.

Dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na prepravu tovaru rastlinného pôvodu na územie štátu druhej zmluvnej strany, musia byť dôkladne vyčistené a v prípade potreby aj dezinfikované alebo dezinsektované.

Článok 6

Každú vyvážanú zásielku tovarov rastlinného pôvodu, ktorá podlieha rastlinnolekárskej prehliadke, musí sprevádzať rastlinnolekárske osvedčenie vydané orgánom služby karantény rastlín a ochrany rastlín, ktoré potvrdzuje, že tento tovar neobsahuje škodce, ktoré sú karanténne v importujúcom štáte.

Predloženie rastlinnolekárskeho osvedčenia nevylučuje právo importujúceho štátu vykonať rastlinnolekársku prehliadku dodávaných tovarov rastlinného pôvodu a vykonať príslušné opatrenia.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu určovať dodatočné rastlinnolekárske požiadavky pri dovoze jednotlivých druhov tovaru rastlinného pôvodu.

Článok 7

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o hraničných priechodoch na územiach svojich štátov, cez ktoré uskutočňujú export, import a tranzit tovarov rastlinného pôvodu.

Článok 8

Ak sa pri rastlinnolekárskej prehliadke nájde karanténny škodca alebo sa zistí nejaké porušenie karanténnych predpisov importujúceho štátu, príslušné orgány danej zmluvnej strany majú právo odmietnuť alebo zničiť tovar rastlinného pôvodu, alebo uskutočniť iné nevyhnutné rastlinnolekárske opatrenia.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto dohody pri výmene tovarov rastlinného pôvodu vrátane prípadov darovania, vedeckej výmeny a tiež vtedy, keď je tento tovar určený pre diplomatické a iné zastupiteľstvá.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán si budú v prípade potreby navzájom poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podľa tejto dohody.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom

a) vymieňať zákony a iné predpisy, ktoré sa týkajú karantény rastlín a ochrany rastlín, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich platnosti,

b) poskytovať informácie o dôležitých a špeciálnych časopisoch, monografiách a publikáciách v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín vydaných vo svojich štátoch.

Článok 12

S cieľom urýchliť prepravu a zmenšiť riziko zavlečenia karanténnych škodcov v prípade obojstranného súhlasu môžu rastlinnolekársku prehliadku vykonať príslušné orgány jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

Postup a iné podmienky rastlinnolekárskej prehliadky určujú príslušné orgány zmluvných strán vo zvláštnej dohode pre každý jednotlivý prípad.

Článok 13

Na riešenie praktických otázok spojených s plnením tejto dohody príslušné orgány zmluvných strán budú v prípade potreby usporadúvať spoločné porady. Porady sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Slovinskej republike. Dátum a miesto porád sa určí na základe vzájomného dohovoru.

Príslušný orgán každej zo zmluvných strán uhradí cestovné, stravovacie a ubytovacie náklady svojich zástupcov.

Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečujúce koordináciu plnenia tejto dohody sú:

– za Slovenskú republiku -

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

– za Slovinskú republiku -

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky.

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečujúce výkon plnenia tejto dohody, ktoré môžu na základe obojstranného súhlasu oboch zmluvných strán iniciovať zmeny a doplnky tejto dohody, sú:

– za Slovenskú republiku -

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,

– za Slovinskú republiku -

Republikový inšpektorát pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z uzavretých dohôd s inými štátmi alebo z členstva v medzinárodných organizáciách pre karanténu rastlín a ochranu rastlín.

Článok 16

Pri vzniku sporov týkajúcich sa interpretácie alebo výkonu plnenia tejto dohody zmluvné strany vymenujú po vzájomnej dohode spoločnú komisiu na riešenie uvedenej problematiky. Ak ani táto komisia nedosiahne zhodu, rozdielne názory sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 17

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísaná 16. júna 1965 v Belehrade.

Článok 18

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Dohoda sa uzatvára na päť rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ani jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť jej platnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty jej platnosti.

Dané v Radenci 25. augusta 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade sporu sa bude anglické znenie považovať za rozhodujúce.

Za vládu Slovenskej republiky:

Peter Baco v. r.

Za vládu Slovinskej republiky:

Jože Osterc v. r.