Oznámenie č. 9/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom

Čiastka 6/2000
Platnosť od 20.01.2000
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. januára 2000.

9

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.

opatrenie zo 7. januára 2000 č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom.

Toto opatrenie ustanovuje postup bánk pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom. Určuje postup bánk pri označovaní účelu platieb a dokladovanie účelu platieb zo zahraničia, do zahraničia a cudzozemcom.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998 č. 14, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 326/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.