Oznámenie č. 88/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu

Čiastka 40/2000
Platnosť od 21.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 3. februára 2000, na základe článku 10 ods. 1.

88

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu.

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 3. februára 2000, na základe článku 10 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe podporiť harmonický rozvoj námorných vzťahov a voľného medzinárodného obchodu medzi oboma štátmi na základe recipročných záujmov a poskytnúť výhodnejšie možnosti na prepravu tovaru cez chorvátske prístavy prístupné pre medzinárodnú dopravu (ďalej len „chorvátske prístavy“),

s vedomím, že bilaterálna výmena tovarov medzi ich krajinami sa bude musieť opierať o účinnú výmenu služieb, a

v súlade s bilaterálnou Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a ochrane investícií, podpísanou 12. februára 1996,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany sa dohodli rozvíjať námorné vzťahy a medzinárodný obchod medzi oboma štátmi využívaním lodí plávajúcich pod vlajkami štátov zmluvných strán, pričom sa neobmedzí právo lodí, ktoré sa plavia pod vlajkami štátov tretích strán, podieľať sa na danom obchode.

(2) Obchodné lode určené na prepravu tovaru a/alebo osôb, plávajúce pod slovenskou vlajkou alebo plávajúce pod vlajkou štátu tretej strany, zúčastnené na preprave tovarov a/alebo osôb, ktoré sú predmetom bilaterálnej výmeny medzi štátmi zmluvných strán, môžu využívať chorvátske prístavy ako obchodné prístavy.

(3) Na lode prenajaté plavebnými spoločnosťami štátov zmluvných strán sa vzťahujú tie isté podmienky, aké by sa na ne vzťahovali, keby plávali pod vlajkou štátu ktorejkoľvek zo zmluvných strán.

Článok 2

(1) Slovenská strana bude podporovať investície slovenských podnikov v chorvátskych prístavoch tak do infraštruktúry, ako aj do priemyselných a iných objektov, najmä pri dlhodobej spolupráci medzi slovenskými partnermi a chorvátskymi prístavmi.

(2) Slovenské obchodné spoločnosti budú vykonávať služby spojené s obchodnou činnosťou v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na území Chorvátskej republiky.

(3) Slovenské obchodné spoločnosti budú mať rovnaké dane a výhody, aké platia pre podobné chorvátske spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť v chorvátskych prístavoch.

Článok 3

Správne orgány chorvátskych prístavov poskytnú slovenským obchodným spoločnostiam, ktoré majú záujem o investície v chorvátskych prístavoch a voľnej zóne, potrebnú pomoc.

Článok 4

S ohľadom na spoločný záujem zvyšovania prepravy tovaru v chorvátskych prístavoch prijmú zmluvné strany v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a prístavnými normami všetky potrebné opatrenia na uľahčenie a podporu prepravy tovaru s cieľom predísť predlžovaniu prestojových časov zjednodušením a urýchlením vybavovania colných a iných formalít.

Článok 5

Každá zmluvná strana sa vyhne v medzinárodnom obchodnom styku diskriminačným praktikám, ktoré by mohli poškodiť záujmy druhej zmluvnej strany alebo by mohli mať negatívny vplyv na obchodnú konkurenciu námorných spoločností.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu medzi príslušnými správnymi orgánmi a spoločnosťami alebo združeniami (priemyselné komory oboch štátov) na zvyšovanie záujmu o využívanie chorvátskych prístavov.

Článok 7

Táto dohoda sa nedotýka záväzkov vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd uzavretých ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

Článok 8

(1) Na zabezpečenie vykonávania tejto dohody a na posúdenie všetkých záležitostí týkajúcich sa vzájomných záujmov s ohľadom na predmet tejto dohody sa budú stretávať zástupcovia vládnych orgánov zodpovedných za námornú dopravu oboch zmluvných strán (Zmiešaná komisia).

(2) Stretnutie Zmiešanej komisie sa uskutoční na žiadosť jednej zmluvnej strany najneskôr do troch mesiacov od podania takejto žiadosti.

(3) V prípade, že Zmiešaná komisia nedospeje k dohode, spor bude urovnaný diplomatickou cestou.

Článok 9

Na účely vykonávania tejto dohody je príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a príslušným orgánom Chorvátskej republiky Ministerstvo námorníctva, dopravy a spojov Chorvátskej republiky.

Článok 10

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu kedykoľvek písomne diplomatickou cestou vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

(3) Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

Dané v Bratislave 7. septembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Željko Lužavec v. r.