Oznámenie č. 87/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 40/2000
Platnosť od 21.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa prijatia poslednej nóty, t. j. 12. decembra 1998.

OBSAH

OSOBNÁ DOPRAVA (Čl. 2 - Čl. 5)
NÁKLADNÁ DOPRAVA (Čl. 6 - Čl. 9)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 10 - Čl. 18)

87

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. apríla 1998 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa prijatia poslednej nóty, t. j. 12. decembra 1998.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou upraviť a podporiť medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou, ako aj na tranzitnú dopravu cez tieto štáty vykonávanú dopravcami za prenájom alebo za odmenu, alebo na vlastný účet, ktorí sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu použitím vozidla evidovaného na území štátu jednej zo zmluvných strán.

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 2

1. Osobná doprava v zmysle tejto dohody je preprava osôb a ich batožiny autobusmi. Sem patrí aj jazda autobusov naprázdno, ktorá je potrebná pri poskytovaní služieb osobnej dopravy.

2. Za autobusy sa považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojím vybavením spôsobilé a určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Článok 3

1. Pravidelná autobusová doprava je preprava osôb v určených časových intervaloch na určenej linke, pričom sa cestujúcim umožňuje vystupovanie a nastupovanie na vopred určených zastávkach.

2. Pravidelnú autobusovú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj pravidelné tranzitné linky prechádzajúce ich územím povoľujú po vzájomnej dohode príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán.

3. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán vydávajú povolenie pre tú časť linky, ktorá prechádza územím ich štátu.

4. Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované.

5. Žiadosť podľa odseku 4 tohto článku musí obsahovať predovšetkým tieto údaje:

a) názov dopravcu a jeho plnú adresu,

b) druh dopravy,

c) požadovaný čas platnosti povolenia,

d) čas prevádzky a počet jázd za deň alebo za týždeň,

e) cestovný poriadok,

f) presné vedenie linky (zastávky na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, hraničné priechody),

g) dĺžku linky v kilometroch,

h) čas vedenia a čas odpočinku vodičov,

i) maximálny počet miest na sedenie v autobuse,

j) cestovné a tarifné podmienky.

6. V prípade, že proti žiadosti nebudú vznesené námietky, príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany žiadosť so všetkými údajmi uvedenými v odseku 5 tohto článku na schválenie a vydanie povolenia.

7. Povolenie sa vydáva najviac na päť rokov a možno ho na základe žiadosti dopravcu predĺžiť.

Článok 4

1. Kyvadlová doprava je preprava, pri ktorej sa prepravujú určené skupiny cestujúcich viacerými jazdami tam a späť z toho istého východiskového miesta do toho istého cieľového miesta. Tie skupiny cestujúcich, ktoré sa prepravovali do cieľového miesta, sa neskôr prepravia späť do východiskového miesta. Kyvadlová doprava musí zabezpečovať okrem prepravného výkonu aj ubytovanie skupiny cestujúcich v cieľovom mieste. Prvá jazda späť a posledná jazda tam musia byť naprázdno.

2. Na vykonávanie kyvadlovej dopravy osôb je potrebné povolenie príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia podáva žiadateľ priamo príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť sa musí podať najneskôr do 30 dní pred plánovaným začatím prepravy.

3. Žiadosť o povolenie kyvadlovej dopravy podľa odseku 2 tohto článku musí obsahovať názov a adresu dopravcu, cestovný poriadok a počet jázd, údaje o mieste ubytovania a údaje o dĺžke pobytu skupiny cestujúcich v cieľovom mieste.

4. Zásady povoľovacieho konania, tlačivá povolení a ďalšie otázky dohodne zmiešaná komisia zriadená podľa článku 17 tejto dohody.

Článok 5

1. Príležitostná doprava je doprava, ktorá svojím charakterom nezodpovedá ustanoveniam článkov 3 a 4 tejto dohody.

2. Príležitostná doprava medzi štátmi oboch zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územie, ktorou sa prepravuje tá istá skupina cestujúcich tým istým vozidlom, nevyžaduje povolenie, ak

a) sa cesta tam a späť začína a má sa skončiť v štáte, kde je vozidlo evidované, za predpokladu, že sa táto skupina cestujúcich vracia do východiskového miesta,

b) jazda s cestujúcimi sa začína v štáte, kde je vozidlo evidované, a končí sa na území štátu druhej zmluvnej strany alebo v ktoromkoľvek inom štáte pod podmienkou, že sa vozidlo vráti prázdne do štátu, kde je evidované,

c) sa jazda naprázdno začína v štáte evidencie vozidla, aby sa naložila a prepravila skupina cestujúcich, ktorá bola prepravená do cieľového miesta tým istým dopravcom, alebo v súlade s ustanoveniami odseku 2 písm. b) do východiskového miesta.

3. Príležitostná doprava, ktorá nezodpovedá ustanoveniam odseku 2 tohto článku, podlieha povoleniu príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán.

4. Príslušné orgány štátov zmluvných strán si navzájom vymenia informácie o počte povolení na prepravu uvedenú v odseku 3 tohto článku. Na jazdy prázdnych autobusov na zabezpečenie následnej prepravy osôb v prípade technických porúch a dopravných nehôd autobusov sa povolenie nevyžaduje.

5. Pri vykonávaní prepravy v súlade s odsekom 2 tohto článku musí mať dopravca k dispozícii kompletne vyplnený jazdný list so zoznamom cestujúcich. Formu jazdného listu určí zmiešaná komisia uvedená v článku 17 tejto dohody.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 6

Dopravca vykonávajúci prepravu tovarov podľa článku 1 tejto dohody musí mať vo svojom vozidle povolenie vydané príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany, ak vykonáva prepravu medzi oboma štátmi, tranzitnú dopravu cez územie štátu zmluvnej strany alebo dopravu do tretieho štátu a z neho, ak zmiešaná komisia uvedená v článku 17 tejto dohody nerozhodne inak.

Článok 7

Počet a druh povolení vydaných podľa článku 6, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa prepravy určí zmiešaná komisia uvedená v článku 17 tejto dohody.

Článok 8

1. Povolenie sa nevyžaduje na

a) príležitostnú prepravu nákladu z letiska alebo na letisko v prípade, že je letecká doprava odklonená,

b) prepravu poškodených motorových vozidiel alebo ich častí používaných na vykonávanie prepravy podľa ustanovení tejto dohody,

c) prepravu zomretých,

d) prepravu bytového zariadenia pri sťahovaní,

e) prepravu poštových zásielok,

f) prepravu vecí a zariadení na veľtrhy a výstavy,

g) prepravu scénických výprav, rekvizít a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové alebo cirkusové predstavenia, veľtrhy alebo festivaly alebo z nich, ako aj vecí určených na rozhlasovú, filmovú alebo televíznu produkciu,

h) prepravu včiel a rybích násad,

i) prepravu živého dobytka v špeciálnych motorových vozidlách,

j) prepravu zdravotníckych zásob a zariadení potrebných v mimoriadnych prípadoch alebo pri odstraňovaní následkov prírodnych katastrof,

k) prepravu prázdnych vozidiel, ktoré majú nahradiť poškodené vozidlá v druhom štáte a zabezpečiť prepravu na základe licencie vydanej pre vozidlo, ktoré bolo poškodené,

l) prepravu s prívesom v skupine vozidiel zloženej z vozidla domáceho dopravcu a prívesu alebo návesu zahraničného dopravcu,

m) vozidlá vykonávajúce technickú pomoc alebo opravu poškodených vozidiel,

n) prepravu predmetov a vybavenia určených výlučne na reklamné a informačné účely,

o) prepravu tovarov a motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť pri naložení vrátane prívesu neprevyšuje 6 t, alebo ak prípustné užitočné zaťaženie vrátane prívesu neprevyšuje 3,5 t.

2. Pri preprave podľa odseku 1 tohto článku musí mať vodič pri sebe všetky doklady, ktoré osvedčujú, že ide o jeden z uvedených druhov prepravy.

Článok 9

1. Ak hmotnosť alebo rozmery nákladu alebo vozidla evidovaného na území štátu jednej zmluvnej strany prekročia hmotnosť alebo rozmery prípustné na území štátu druhej zmluvnej strany, musí byť vozidlo vybavené osobitným povolením vydaným príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany. Osobitné povolenie vydané príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany sa vyžaduje aj pri preprave nebezpečných tovarov a odpadov.

2. Povolenie vydané podľa odseku 1 tohto článku môže obsahovať určenú trasu jazdy vozidla.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 10

1. Ak sa dopravca štátu jednej zmluvnej strany nachádza na území štátu druhej zmluvnej strany, je povinný dodržiavať vnútroštátne právne predpisy na území tohto štátu týkajúce sa cestnej dopravy a cestnej premávky, ako aj colné predpisy.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude uplatňovať na vozidlá evidované na území štátu druhej zmluvnej strany prísnejšie požiadavky týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel, ako sú požiadavky uplatňované na vozidlá evidované na území jej štátu.

Článok 11

1. Vozidlá, ktoré sú evidované na území štátu jednej zmluvnej strany a sú dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na vykonávanie prepravy v súlade s touto dohodou, sú na základe reciprocity oslobodené od cestnej dane a daní súvisiacich s vlastnením a používaním vozidiel.

2. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za používanie ciest a diaľnic, mostov a na poplatky za používanie cestnej infraštruktúry, ktoré sa vyberajú na základe princípu nediskriminácie.

3. Pri vozidlách uvedených v odseku 1 tohto článku sú od colných poplatkov oslobodené

a) vozidlá,

b) palivá v obvyklých nádržiach vozidiel,

c) náhradné dielce dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely opravy poškodeného vozidla. Vymenené dielce sa vyvezú späť alebo sa zničia pod dohľadom príslušných colných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto dohody alebo ustanoveniami medzinárodných dohôd a zmlúv, ktorými sú viazané obe zmluvné strany, sa budú používať vnútroštátne právne predpisy platné v každom zo štátov oboch zmluvných strán.

Článok 13

Preprava cestujúcich alebo tovaru dopravcom štátu jednej zmluvnej strany medzi dvoma bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany sa nepovoľuje okrem prípadov, keď príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany vydá osobitné povolenie.

Článok 14

Povolenie podľa článkov 3, 5, 6 a 13 tejto dohody a ostatné doklady predvídané touto dohodou musia byť vo vozidlách a musia sa kedykoľvek na žiadosť oprávneného pracovníka predložiť príslušného orgánu.

Článok 15

1. Ak sa dopravca štátu jednej zmluvnej strany dopustí na území štátu druhej zmluvnej strany porušenia ustanovení tejto dohody, príslušné orgány štátu tejto zmluvnej strany budú o ňom informovať príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany.

2. V prípade porušenia uvedeného v odseku 1 tohto článku príslušné orgány štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu, môžu požiadať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany, aby

a) dal výstrahu dopravcovi spolu s oznámením, že v prípade opakovania porušenia sa mu zruší dočasne alebo úplne možnosť vykonávať prepravu na území druhého štátu,

b) dočasne alebo úplne zrušil právo dopravcu vykonávať prepravu na území druhého štátu.

3. Príslušný orgán, ktorý urobil také opatrenie, bude o ňom informovať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany.

4. Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť uvalenia sankcií príslušnými právnymi alebo správnymi orgánmi štátu, na ktorého území došlo k porušeniu predpisov.

Článok 16

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré príslušné orgány sú oprávnené vykonávať ustanovenia tejto dohody, a vymenia si všetky potrebné štatistické a iné informácie.

Článok 17

Zmluvné strany vytvoria zo zástupcov príslušných orgánov zmiešanú komisiu na vykonávanie tejto dohody, ktorá sa bude schádzať v prípade potreby na žiadosť niektorého z príslušných orgánov štátu zmluvnej strany vždy striedavo na území štátov zmluvných strán.

Článok 18

1. Zmluvné strany si navzájom písomne diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené ich vnútroštátne právne predpisy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po prijatí poslednej nóty.

2. Dohoda sa uzaviera na jeden rok a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie písomne diplomatickou cestou najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času jej platnosti.

Dané v Rige 9. apríla 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, lotyšskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu textu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Lotyšskej republiky:

Valdis Birkavs v. r.