Oznámenie č. 84/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981

Čiastka 38/2000
Platnosť od 17.03.2000
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1986 na základe článku 35 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 36 ods. 4.

84

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 1960 bol v Bruseli prijatý Medzinárodný dohovor EUROCONTROL týkajúci sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmenený a doplnený Dodatkovým protokolom prijatým v Bruseli 6. júla 1970, Protokolom prijatým v Bruseli 21. novembra 1978 a Protokolom prijatým v Bruseli 12. februára 1981 (Medzinárodný dohovor EUROCONTROL týkajúci sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmenený a doplnený v Bruseli v roku 1981).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 423 zo 17. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení Slovenskej republiky k dohovoru 8. novembra 1996. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u vlády Belgického kráľovstva, depozitára dohovoru, 26. novembra 1996.

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1986 na základe článku 35 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 36 ods. 4.

Úplné znenie dohovoru je uložené a prístupné na nazretie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v Letových prevádzkových službách, š. p., Bratislava.