Nariadenie vlády č. 8/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

(v znení č. 488/2000 Z. z., 400/2001 Z. z.)

Čiastka 5/2000
Platnosť od 20.01.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 15.10.2001 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

8

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. januára 2000,

ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 40a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Zdravotnícke pomôcky uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia a úhrady za zdravotnícke pomôcky poskytované na základe zdravotného poistenia sú uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, ktorý tvorí prílohu k tomuto nariadeniu.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 8/2000 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK UHRÁDZANÝCH ALEBO ČIASTOČNE UHRÁDZANÝCH NA ZÁKLADE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Príloha 01