Zákon č. 78/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Čiastka 36/2000
Platnosť od 09.03.2000 do30.06.2006
Účinnosť od 01.04.2000 do30.06.2006
Zrušený 238/2006 Z. z.

78

ZÁKON

z 8. februára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ďalšie účely podľa tohto zákona.“.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).2)“.

3. V § 2 ods. 4 sa slová „štátnej správy“ nahrádzajú slovom „samosprávy“.

4. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Použitie prostriedkov fondu

Prostriedky fondu možno použiť na

a) vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,

b) nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia,4a)

c) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy,

d) príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj životného prostredia pre obce v oblastiach ohrozenia4b) jadrovými zariadeniami vo výške 1 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach ročne pre každú oblasť ohrozenia jadrovým zariadením,

e) kúpu pozemkov na zriadenie úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,

f) výdavky súvisiace s činnosťou fondu do 0,3 % ročných príjmov fondu,

g) výskum a vývoj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

4a) § 19 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z. z.

4b) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.“.

5. V § 5 ods. 2 sa za slová „rádioaktívnych odpadov“ vkladá čiarka a slová „osobe určenej na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, a obci v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením“.

6. Slová „jadrovoenergetické“ a „likvidácia jadrovoenergetického zariadenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona a v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie okrem názvu fondu nahrádzajú slovami „jadrové“ a „vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky“ v príslušnom tvare.

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 a 6 znejú:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

3) § 36 ods. 10 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

4) § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 3 a § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

6) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.