Oznámenie č. 77/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 35/2000
Platnosť od 08.03.2000 do31.12.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2000.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 22. februára 2000 č. 219/M-2000, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v roku 2000.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2000.

Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Železničnej polície a v útvaroch Železničnej polície.