Zákon č. 76/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z.

Čiastka 35/2000
Platnosť od 08.03.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2000 do31.12.2003
Zrušený 607/2003 Z. z.

76

ZÁKON

z 8. februára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Zriaďuje sa Štátny fond rozvoja bývania1) (ďalej len „fond“) na financovanie štátnej podpory (ďalej len „podpora“), ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.“.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Zdroje fondu

(1) Zdroje fondu sú:

a) splátky úverov poskytnutých z fondu,

b) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

c) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

d) výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

e) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,

f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

g) zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom s výnimkou zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v prechádzajúcom roku,

h) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,3)

i) úvery poskytnuté bankami,

j) dary,

k) dotácie zo štátneho rozpočtu,4)

l) iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

(2) Na poskytnutie úveru fondu bankou je potrebný súhlas ministra. Fond vedie evidenciu o týchto úveroch.“.

3. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

c) splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na úhradu úrokov z týchto úverov.“.

4. V § 5 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

a) výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu v bytovom dome5a) vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

b) výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu v rodinnom dome5b) vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

c) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc podľa osobitného predpisu,6)

d) tepelná ochrana bytového domu a rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov6a) a technických špecifikácií,6b)

e) zmena dokončenej stavby7) bytového domu a rodinného domu,

f) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou8) právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

g) kúpa novostavby bytu,

h) dokončenie rozostavanej stavby technickej vybavenosti podmieňujúcej užívaniaschopnosť dokončených alebo finančne zabezpečených rozostavaných bytov, ktorá je evidovaná v báze dát bývalej komplexnej bytovej výstavby ministerstva k 31. decembru 1994 (ďalej len „vybrané objekty“).

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na

a) byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe,

b) byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,

c) byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.11)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b, 6, 6a, 6b a 7 znejú:

5a) § 40 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. v znení uznesenia Federálneho zhromaždenia č. 45/1976 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb.

5b) § 44 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb.

6) § 30 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

6a) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6b) § 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

7) § 1 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa slová „§ 20 písm. a) bod 3, § 21 písm. a) bod 1 a § 22 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 2 písm. a) a § 15 zákona č. 195/1998 Z. z.“.

6. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na účely tohto zákona sa kúpou novostavby bytu podľa odseku 1 písm. g) rozumie kúpa bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí stavby,11a) u ktorého od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako dva roky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa slová „§ 1 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami“ nahrádzajú slovami „§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami“.

8. V § 7 písm. a) sa za slová „trvalý pobyt“ vkladajú slová „a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti, alebo podľa osobitného predpisu16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 15 a 25 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.

9. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Druh podpory

(1) Druhy podpory sú:

a) úver,

b) nenávratný príspevok,

c) úhrada časti úroku zo stavebného úveru poskytnutého bankou podľa osobitného predpisu.17)

(2) Zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) možno poskytnúť podporu len ako úver.

(3) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory.

(4) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a), ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora podľa tohto zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo b).

(5) Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu

a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a g) len raz,

b) len na jeden z účelov podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g).

(6) Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) možno poskytnúť podporu len podľa odseku 1 písm. a) a b).“.

10. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Výška podpory

(1) Výšku podpory môže tvoriť

a) úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až h) a j) až l) na účel podľa § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny pri ročnej úrokovej sadzbe do výšky diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska k 1. januáru roku podania žiadosti podľa § 11 ods. 1,

b) úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) na účel podľa § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny. Fond určí úrokovú sadzbu pri poskytovanom úvere tak, aby nebola vyššia o viac ako 3 % oproti úrokovej sadzbe, ktorú má sám platiť,

c) nenávratný príspevok na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), e) a g) v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené osobitným predpisom,17a)

d) úhrada časti úroku z úveru poskytnutého bankou,17) ktorý nepresiahne 80 % obstarávacej ceny, na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a g).

(2) Súhrnná suma podpôr poskytnutých podľa odseku 1 nesmie presiahnuť 80 % obstarávacej ceny.

(3) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) je cena17b) za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) až f) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov.

(4) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) je cena uvedená v odseku 3 dohodnutá v zmluve.17c)

(5) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. h) je rozdiel medzi aktualizovanou cenou vybraného objektu vypočítanou indexovaním časového radu cien stavebných prác za príslušné obdobie a rovnakým spôsobom aktualizovanými prestavanými nákladmi tohto objektu od začiatku výstavby do konca kalendárneho štvrťroku, ktorý predchádza dňu podania žiadosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a, 17b a 17c znejú:

17a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

17b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

17c) Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

11. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Podmienky poskytnutia podpory

(1) Žiadateľ preukáže, že

a) má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia17) vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory,

b) je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver.

(2) Za vlastné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa považujú aj prostriedky z priznanej poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti na stavbe, na ktorú sa v dôsledku živelnej udalosti požaduje poskytnutie podpory. Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.

(3) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) možno poskytnúť len vtedy, ak

a) podlahová plocha bytu17d) v bytovom dome neprevyšuje 80 m2,

b) podlahová plocha bytu v rodinnom dome neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak je byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 2 písm. a).

(5) Žiadateľovi podľa § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,17e) neprevyšuje tri a pol násobok životného minima17f) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

(6) Mesačný príjem podľa odseku 5 sa vypočíta z príjmu17g) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

(7) Ustanovenia odsekov 3 až 6 sa nepoužijú na poskytovanie podpory podľa § 9 ods. 1 písm. b).

(8) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý

a) neplní si odvodové povinnosti upravené osobitnými predpismi,17h)

b) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu,

c) je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu,17i)

d) neplní si svoje záväzky voči iným veriteľom alebo

e) nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

(9) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) musí na výber zhotoviteľa stavby použiť formu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18) okrem prípadov, ak

a) nežiada o poskytnutie nenávratného príspevku,

b) je súčasne zhotoviteľom stavby alebo

c) preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny a má uzavretú zmluvu so zhotoviteľom.

(10) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť len vtedy, ak

a) sa navrhuje uskutočniť systémom tepelnej ochrany, na ktorý vydala technické osvedčenie autorizovaná osoba,18a)

b) tepelnú ochranu uskutočňuje zhotoviteľ s licenciou na technicky osvedčený systém tepelnej ochrany,

c) súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby (lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.), stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby,

d) sú pri navrhnutom riešení dodržané ustanovenia osobitného predpisu18b) v časti merania a regulácie v zásobovaní teplom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17d, 17e, 17f, 17g,17h, 17i, 18a a 18b znejú:

17d) § 1a písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.

17e) § 3 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.

17f) § 2 zákona č. 125/1998 Z. z. v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 160/1999 Z. z.

17g) § 4 zákona č. 125/1998 Z. z.

17h) Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

17i) § 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z.

18a) § 15 zákona č. 90/1998 Z. z.

18b) Zákon č. 70/1998 Z. z.“.

12. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „obstarávacích nákladov stavby“ nahrádzajú slovami „obstarávacej ceny“.

13. V § 11 ods. 2 sa slová „Na účely rozhodnutia o žiadosti“ nahrádzajú slovami „V žiadosti“.

14. V § 11 ods. 3 sa slová „uskutočnenie stavby“ nahrádzajú slovami „účel podľa § 5 ods. 1 na byt“.

15. V § 11 ods. 4 sa slová „uskutočnenie stavby, ktorá bude v bezpodielovom“ nahrádzajú slovami „účel podľa § 5 ods. 1 na byt v“.

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 136 Občianskeho zákonníka.“.

17. V § 11 ods. 5 sa slová „na stavbu podľa“ nahrádzajú slovami „na účel podľa“.

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

20b) Napríklad Občiansky zákonník, § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.“.

19. V § 11 odsek 6 znie:

(6) Okresný úrad vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti podľa odseku 1 odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca okresného úradu, ktorý overenie vykonal. Overenú žiadosť okresný úrad v lehote určenej na overenie zašle fondu.“.

20. V § 11 ods. 7 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „podľa účelu a programu rozvoja bývania“.

21. V § 11 ods. 8 sa číslica „60“ nahrádza číslicou „90“.

22. V § 11 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 9 pre žiadosť, ktorá sa predkladá v dôsledku riešenia

a) následkov živelnej udalosti (§ 10 ods. 2),

b) náhrady za žiadosť podanú podľa odseku 1 na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a).

(11) Opatrenie, ktorého úplné znenie vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ministerstvo,20c) ustanoví obdobie, v ktorom sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí na určitý program rozvoja bývania alebo na účel podpory z dôvodu vyčerpania určených prostriedkov v rozpočte fondu na príslušný program rozvoja bývania alebo na účel podpory.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:

20c) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 15.

23. V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

b) účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,“.

24. V § 12 ods. 2 písm. i) sa slová „užívať on alebo jeho rodinní príslušníci.“ nahrádzajú slovami „vlastniť a užívať on alebo osoby jemu blízke,21a) alebo osoby oprávnené podľa osobitného predpisu.21b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) § 116 Občianskeho zákonníka.

21b) § 132 a 460 Občianskeho zákonníka.“.

25. V § 13 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

26. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Informačný systém

(1) Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona. Informácie podľa prechádzajúcej vety je fond oprávnený zbierať a uchovávať počas plnenia zmluvného záväzku.

(2) Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu a je chránené služobným tajomstvom. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,22a) môže fond poskytnúť ministerstvu.

(3) Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.22a)

(4) Osobné údaje o žiadateľoch možno poskytnúť výhradne len s ich súhlasom.

(5) Okresný úrad vedie v rozsahu svojej pôsobnosti osobitnú časť informačného systému, ktorá je porovnateľná s informačným systémom fondu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“.

27. V § 14 ods. 2 sa slová „podľa § 13 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3“.

28. V § 15 ods. 1 sa slová „zaradenia žiadateľa do programov“ nahrádzajú slovami „zaradenia žiadateľa do programu rozvoja bývania“.

29. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15b

Prechodné ustanovenie

Pri posudzovaní žiadostí podaných a overených okresným úradom do 1. apríla 2000 a pri poskytovaní podpory k nim sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.

30. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

a) stredne ťažká forma

b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)

2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)

3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

a) hemiplégia

b) paraplégia

c) kvadruplégia

d) hemiparéza ťažkého stupňa

e) paraparéza ťažkého stupňa

f) kvadruparéza ťažkého stupňa

4. Poškodenie miechy

a) hemiplégia

b) paraplégia

c) kvadruplégia

d) hemiparéza ťažkého stupňa

e) paraparéza ťažkého stupňa

f) kvadruparéza ťažkého stupňa

5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov

6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické

a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti

b) ťažká forma (imobilita)

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti

8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny

9. Strata oboch dolných končatín v stehne

10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa

11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom

12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb

13. Strata oboch dolných končatín v predkolení

14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov

a) v priaznivom postavení

b) v nepriaznivom postavení

15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení

16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov

a) v priaznivom postavení

b) v nepriaznivom postavení“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.