Oznámenie č. 75/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov

Čiastka 34/2000
Platnosť od 08.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 24. januára 2000, na základe článku 15 ods. 3.

75

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 1999 bola v Štúrove a v Ostrihome podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 24. januára 2000, na základe článku 15 ods. 3.

Do prílohy k tejto dohode možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov
medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v súlade so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanou 19. marca 1995 v Paríži,

so zreteľom na vplyv infraštrukturálnych spojení na rozvoj hospodárskej spolupráce medzi oboma štátmi,

so zreteľom na úsilie oboch štátov o integráciu do Európskej únie a rozvoj cezhraničnej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1

Účel dohody

1. Na účely obnovenia cestného spojenia medzi mestami Štúrovo a Ostrihom sa zmluvné strany dohodli

a) obnoviť most cez Dunaj v profile 1 718,5 rkm Dunaja (ďalej len „most“),

b) vybudovať nadväzujúce objekty, a to

ba) vykonať v potrebnom rozsahu práce na oboch stranách pri obnovení príjazdových ciest a objektov na nich,

bb) vybudovať na slovenskej strane objekty cestného hraničného priechodu potrebné na zabezpečenie kontroly a premávky na hraničnom priechode.

2. Most uvedený v odseku 1 písm. a) bude vybudovaný podľa základných technických parametrov uvedených vo výkrese 2/M1 (obsahujúci spoločne upravený pozdĺžny profil zo 7. apríla 1999) projektu č. 50003/03/202, ktorý vypracovali spoločne DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava v júni 1997 a UVATERV, a. s., Budapešť 15. decembra 1996. Horná rovina plavebných gabaritov bude v treťom mostnom otvore v šírke 100 m a vo štvrtom mostnom otvore v šírke 80 m, počítajúc od ľavého brehu Dunaja (Slovenská republika), na kóte 117,35 m n. m. B. p. v. Každá zmluvná strana disponuje jedným vyhotovením výkresu 2/M1, ktorý tvorí prílohu k tejto dohode.

3. Otázky kontroly hraničnej premávky na spoločnom cestnom hraničnom priechode a termín zavedenia kontroly dohodnú príslušné orgány oboch zmluvných strán v osobitnej dohode, ktorá nadobudne platnosť k termínu určenému v článku 5 ods. 1 tejto dohody.

Článok 2

Cestný hraničný priechod

1. Cestný hraničný priechod s nepretržitou prevádzkou bude slúžiť na

a) medzinárodnú osobnú dopravu (chodci, bicykle, motocykle a osobné automobily) a slovenskú a maďarskú pravidelnú autobusovú dopravu,

b) slovenskú a maďarskú nákladnú dopravu (do celkovej hmotnosti 3,5 t), bez veterinárneho a fytopatologického služobného miesta.

2. Po otvorení cestného hraničného priechodu sa zrušia všetky služby prevádzky kompy medzi Štúrovom a Ostrihomom. Ustanovenia týkajúce sa malej lodnej dopravy obsahuje osobitná dohoda.

Článok 3

Financovanie

1. Zmluvné strany budú náklady spojené s financovaním prípravných, projektových a realizačných prác objektov uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody financovať takto:

a) obnovenie mosta – zmluvné strany uhrádzajú spoločne, rovnakým dielom,

b) vybudovanie príjazdovej cesty na slovenskej strane – uhrádza slovenská zmluvná strana,

c) vybudovanie príjazdovej cesty na maďarskej strane – uhrádza maďarská zmluvná strana,

d) zriadenie cestného hraničného priechodu – uhrádza slovenská zmluvná strana.

2. Zmluvné strany vynaložia úsilie o získanie finančného príspevku z fondu PHARE. Zmluvné strany zabezpečia domáce spolufinancovanie potrebné na získanie príspevku z fondu PHARE. Zmluvné strany v prípade získania podpory PHARE prevezmú záväzok na vytvorenie spoločnej implementačnej jednotky (PIU).

Článok 4

Verejná súťaž

Zmluvné strany spoločne vypíšu na obnovovacie práce mosta podľa článku 1 ods. 1 písm. a) tejto dohody jednokolovú dvojobálkovú medzinárodnú verejnú súťaž v súlade s predpismi PHARE. Zmluvy budú uzavreté podľa odporúčaní FIDIC.

Článok 5

Časový postup prác

1. Zmluvné strany sa dohodli zapojením svojich príslušných orgánov vykonať prípravné, projektové a realizačné práce tak, aby sa výstavba mosta začala v roku 2000 čo najskôr a spolu s príjazdovými cestami a objektmi na nich sa dokončila v decembri 2001.

2. Slovenská zmluvná strana vykoná prípravné, projektové a realizačné práce cestného hraničného priechodu tak, aby sa jeho otvorenie mohlo uskutočniť súčasne s otvorením mosta.

3. Dátum dokončenia prác na obnovení mosta a otvorenia cestného hraničného priechodu dohodnú zmluvné strany diplomatickou cestou.

Článok 6

Osobitné colné opatrenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že materiály a výrobky vyvezené z územia štátu jednej zmluvnej strany na colné územie štátu druhej zmluvnej strany, nevyhnutné na uskutočnenie prác, ktoré vyplývajú z tejto dohody, a vykonané služby na území štátu druhej zmluvnej strany sú oslobodené od cla, daní a platieb a všetkých povoľovacích povinností a obmedzení. Nepoužité materiály a výrobky treba doviezť späť na územie štátu tej zmluvnej strany, odkiaľ boli vyvezené.

2. Vyvezené stroje, dopravné prostriedky, zariadenia, prístroje a nástroje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie prác uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) tejto dohody, na colné územie štátu druhej zmluvnej strany sú oslobodené od cla, daní a platieb, ako aj od zaplatenia colnej zábezpeky pod podmienkou, že budú dovezené späť na územie toho štátu, odkiaľ boli vyvezené.

3. Po dokončení prác nespotrebované materiály a predmety, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 a podliehajú povinnosti spätného dovozu – do termínu určeného colnými orgánmi štátov zmluvných strán, treba doviezť späť na územie toho štátu, odkiaľ boli vyvezené. Materiály a predmety uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré neboli spätne dovezené, podliehajú zaplateniu cla v súlade s platnými právnymi predpismi štátu, na území ktorého zostávajú.

4. Materiály, predmety a iné pracovné prostriedky, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, podliehajú kontrole colných orgánov štátov zmluvných strán.

Článok 7

Údržba a prevádzka objektov

1. Na účely prevádzky, údržby, periodických prehliadok, stanovenia poriadku obnovovacích prác mosta a ich vykonávania uzavrú zmluvné strany osobitnú dohodu.

2. Náklady na vykonanie činností uvedených v odseku 1 znášajú zmluvné strany v pomere 50 % : 50 %.

Článok 8

Vlastnícke práva

1. Obnovený most v dĺžke 515,9 m s celou spodnou a hornou stavbou bude nedeliteľným spoluvlastníctvom štátov zmluvných strán v pomere 50 % : 50 %.

2. Všetky ďalšie objekty realizované v súvislosti s investíciou budú na ľavom brehu Dunaja vo vlastníctve Slovenskej republiky, na pravom brehu Dunaja vo vlastníctve Maďarskej republiky.

Článok 9

Prípravné, projektové a realizačné práce

1. Zmluvné strany zabezpečia koordináciu projektových prác uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody, pričom pri povoľovaní a schvaľovaní sa bude postupovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

2. Prípravné a realizačné práce spojené obnovením mosta sa budú spoločne koordinovať. Realizácia prác bude zabezpečená prostredníctvom investorských organizácií poverených zmluvnými stranami v súlade s právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike a v Maďarskej republike, rešpektujúc pritom prísnejšie z právnych predpisov a technických noriem a pravidlá PHARE a FIDIC.

Článok 10

Úhrada škôd a nákladov

1. Ak jedna zmluvná strana neodôvodnene odmietne dokončiť most a/alebo nadväzujúce objekty, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody a náklady na prípravné, projektové a realizačné práce, ktoré súvisia s dobudovaním mosta a nadväzujúcich objektov.

2. Škody vzniknuté na moste z vyššej moci znášajú zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 11

Prekračovanie štátnej hranice

1. Osoby poverené prípravou, projektovaním a výstavbou mosta vrátane nadväzujúcich objektov sa môžu počas realizácie investície voľne pohybovať v obvode staveniska v blízkosti štátnej hranice. Ak si to vyžaduje plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody, môžu štátnu hranicu v obvode staveniska prekračovať bez obmedzenia.

2. Osoby určené v odseku 1 sú na výzvu kontrolných orgánov splnomocnených zmluvnými stranami povinné preukázať svoju totožnosť platným cestovným dokladom.

3. Investorské organizácie poverené zmluvnými stranami zašlú menný zoznam osôb podľa odseku 1 orgánom ochrany štátnych hraníc štátov zmluvných strán aspoň 15 dní pred začatím prác.

Článok 12

Vykonávanie dohody

Zmluvné strany vykonávaním dohody poverujú v Slovenskej republike Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v Maďarskej republike Ministerstvo dopravy, spojov a vodného hospodárstva Maďarskej republiky.

Článok 13

Zmeny dohody

Zmenu tejto dohody môže iniciovať každá zo zmluvných strán. Zmena tejto dohody podlieha po vzájomnej dohode schváleniu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty o schválení zmeny.

Článok 14

Riešenie sporov

1. Prípadné spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody budú riešiť orgány zmluvných strán uvedené v článku 12 tejto dohody. Ak sa nedohodnú, budú ich riešiť zmluvné strany.

2. Ak spor nebude možné vyriešiť spôsobom uvedeným v odseku 1, na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa predloží na rozhodovanie rozhodcovskému súdu.

3. Rozhodcovský súd sa zriadi ad hoc tak, že zmluvné strany najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia úmyslu jednej z nich obrátiť sa na rozhodcovský súd určia zo svojich štátnych občanov po jednom rozhodcovi. Predsedom rozhodcovského súdu bude občan tretieho štátu, na ktorom sa dohodnú rozhodcovia.

4. Konanie pred rozhodcovským súdom podľa odseku 3 sa riadi zásadami medzinárodného práva.

5. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov, jeho rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Zmluvné strany uhrádzajú náklady na svojho rozhodcu. Ostatné náklady na činnosť rozhodcovského súdu uhrádzajú zmluvné strany rovnakým dielom.

6. Ak sa rozhodcovia o predsedovi rozhodcovského súdu nedohodnú do šiestich mesiacov od oznámenia úmyslu jednej zmluvnej strany obrátiť sa na rozhodcovský súd a nedohodne sa inak, obráti sa príslušná zmluvná strana na generálneho tajomníka Stáleho rozhodcovského súdu v Haagu, aby vymenoval predsedu rozhodcovského súdu. V prípade, že generálny tajomník Stáleho rozhodcovského súdu je štátnym občanom jednej zo zmluvných strán, postupuje sa v súlade s opčnými pravidlami Stáleho rozhodcovského súdu.

Článok 15

Platnosť dohody

1. Zmluvné strany uzavierajú túto dohodu na dobu neurčitú.

2. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán. Jej schválenie si zmluvné strany navzájom oznámia diplomatickou cestou.

3. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršieho oznámenia o jej schválení. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto dohody sa budú predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

4. Túto dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať diplomatickou cestou. V tomto prípade sa uplatnia ustanovenia článku 10 tejto dohody. Dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď druhej zmluvnej strane bolo doručené oznámenie o vypovedaní dohody.

Dané v Štúrove a v Ostrihome 16. septembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Viktor Orbán v. r.