Nariadenie vlády č. 72/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z.

Čiastka 33/2000
Platnosť od 07.03.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 07.03.2000 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

OBSAH

72

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. februára 2000,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 4 sa pripája ďalší riadok, v ktorom sa dopĺňa číselný znak klasifikácie produkcie „34.10.4“ a text „Motorové vozidlá na nákladnú dopravu“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.