Oznámenie č. 71/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave

Čiastka 32/2000
Platnosť od 04.03.2000
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1998 na základe článku 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. októbra 1999 na základe článku 16 ods. 2.

71

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 1994 bol v Ženeve prijatý Dohovor o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave.

V mene vlády Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru 19. marca 1999 Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára dohovoru 23. apríla 1999.

Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1998 na základe článku 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. októbra 1999 na základe článku 16 ods. 2.

DOHOVOR

o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave (Dohovor o kontajnerovom poole)

Zmluvné strany,

uvedomujúc si vzrastajúci význam medzinárodnej prepravy tovaru v kontajneroch,

želajúc si zvýšiť efektívnosť využitia kontajnerov v medzinárodnej preprave,

berúc do úvahy naliehavosť zjednodušenia administratívnych postupov s cieľom znížiť prepravu prázdnych kontajnerov,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru pojem

a) „dovozné clo a dane“ znamená clo, dane a iné platby, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo súvisia s dovozom tovaru, okrem poplatkov a iných platieb limitovaných do výšky približnej hodnoty poskytnutých služieb;

b) „kontajner“ znamená prepravné zariadenie (zdvíhateľná skriňa, premiestniteľná nádrž alebo iné podobné zariadenie)

1. tvoriace celkom alebo sčasti uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru,

2. majúce trvalú povahu, a teda dostatočne pevné, aby sa mohlo opätovne používať,

3. špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravy bez prekládky nákladu,

4. konštruované tak, aby sa s ním mohlo ľahko manipulovať, najmä pri prekládke z jedného druhu dopravy na iný,

5. konštruované tak, aby ho bolo možné ľahko nakladať a vykladať,

6. majúce vnútorný objem najmenej jeden kubický meter okrem leteckých nákladných kontajnerov,

„odmontovateľné nadstavby“ a „rovné plošiny“ sa pokladajú za kontajnery,

pojem „kontajner“ znamená štandardné letecké nákladné kontajnery majúce vnútorný objem menší ako jeden kubický meter s podmienkou, že spĺňajú požiadavky bodov 1 až 5,

pojem „kontajner“ znamená príslušenstvo a vybavenie kontajnera podľa jeho typu s podmienkou, že sa také príslušenstvo a vybavenie prepravuje spolu s kontajnerom. Pojem „kontajner“ nezahŕňa vozidlá, príslušenstvo alebo náhradné diely vozidiel, alebo obaly;

c) „sčasti uzavretý priestor“ znamená taký priestor, ktorý sa považuje za zariadenie uvedené v písmene b) bode 1 a skladajúce sa obvykle z podlahy a nadstavby vymedzujúcej ložný priestor rovnajúci sa uzavretému kontajneru. Nadstavba sa obvykle skladá z kovových častí tvoriacich kostru kontajnera. Tieto typy kontajnerov môžu mať jednu alebo viac bočných alebo čelných stien. Niektoré z týchto kontajnerov majú iba strechu spojenú s podlahou zvislými stĺpikmi. Kontajnery tohto typu sa používajú na dopravu objemného tovaru (napr. osobných automobilov);

d) „odmontovateľná nadstavba“ znamená nákladový priestor, ktorý nie je vybavený žiadnym pohybovým mechanizmom a ktorý je konštruovaný tak, aby ho bolo možné dopravovať na cestnom vozidle, ktorého šasi a spodný rám odmontovateľnej nadstavby sú na tento účel osobitne upravené. Tento pojem zahŕňa takisto výmennú nadstavbu, ktorá predstavuje nákladový priestor špeciálne skonštruovaný na kombinovanú dopravu železnica/cesta;

e) „rovná plošina“ znamená nákladnú plošinu, ktorá nemá žiadnu alebo má nekompletnú nadstavbovú konštrukciu, ale má rovnakú dlžku a šírku ako základňa kontajnera a je vybavená hornými a spodnými rohovými prvkami tak, že niektoré z nich možno použiť ako bezpečnostné a zdvíhacie zariadenie;

f) „oprava“ znamená iba menšiu opravu a bežnú údržbu;

g) „príslušenstvo a vybavenie kontajnera“ znamená najmä nasledujúce zariadenia, aj keď sú snímateľné:

1. zariadenie na kontrolu, úpravu alebo udržovanie teploty vnútri kontajnera,

2. malé prístroje, ako napr. teplomery alebo nárazomery konštruované na určovanie alebo zaznamenávanie zmien prostredia a nárazov,

3. vnútorné priečky, palety, priehradky, nosníky, háky, plachty, vaky a podobné zariadenia zvlášť určené na použitie v kontajneroch;

h) „spoločný fond (pool)“ (ďalej len „spoločný fond“) znamená spoločné používanie kontajnerov na základe dohody o vytvorení spoločného fondu (ďalej len „dohoda“);

i) „člen spoločného fondu“ znamená prevádzkovateľa kontajnerov, ktorý je zmluvnou stranou dohody;

j) „prevádzkovateľ kontajnera“ znamená osobu, ktorá, aj keď nie je vlastníkom kontajnera, efektívne kontroluje jeho používanie;

k) „osoba“ znamená fyzickú osobu a právnickú osobu;

l) „zodpovedajúca náhrada“ znamená systém, ktorý umožní spätný vývoz alebo spätný dovoz kontajnerov rovnakého typu namiesto iného kontajnera, ktorý bol predtým dovezený alebo vyvezený;

m) „vnútorná doprava“ znamená dopravu tovaru naloženého na území zmluvnej strany, určeného na vyloženie na území tej istej zmluvnej strany;

n) „zmluvná strana“ znamená štát alebo organizáciu regionálno-ekonomickej integrácie, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru;

o) „organizácia regionálno-ekonomickej integrácie“ znamená organizáciu vytvorenú a zloženú zo štátov uvedených v článku 14 ods. 1 a 2 tohto dohovoru, ktorá má oprávnenie prijať vlastnú legislatívu záväznú pre jej členské štáty v záležitostiach stanovených týmto dohovorom a má oprávnenie rozhodnúť na základe vlastných postupov o podpise, ratifikácii alebo o prístupe k tomuto dohovoru;

p) „ratifikácia“ znamená ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.

Článok 2

Účel

Účelom tohto dohovoru je zjednodušenie všeobecného používania kontajnerov spoločného fondu na základe zodpovedajúcej náhrady.

Článok 3

Rozsah

Tento dohovor sa vzťahuje na výmenu kontajnerov používaných ako časť spoločného fondu medzi zmluvnými stranami, ktoré členovia stanovili pre územia členských štátov.

Článok 4

Výhody

Každá zmluvná strana zaručuje prijímanie kontajnerov tak, ako je uvedené v článku 3 tohto dohovoru, bez platenia dovozného cla a daní, bez uplatňovania dovozných zákazov alebo obmedzení hospodárskeho charakteru, bez obmedzení vzťahujúcich sa na vnútornú dopravu a bez požadovania colných dokladov a zábezpeky pri ich dovoze a vývoze za predpokladu dodržania podmienok uvedených v článku 5 tohto dohovoru.

Článok 5

Podmienky

1. Každá zmluvná strana poskytne výhody podľa článku 4 tohto dohovoru pre kontajnery používané v rámci spoločného fondu za podmienok, ak

a) sa predtým vyviezli alebo sa neskôr spätne vyvezú alebo ak sa rovnaký počet kontajnerov toho istého typu predtým vyviezol alebo sa neskôr spätne vyvezie;

b) v súlade s dohodou o vytvorení spoločného fondu budú si členovia spoločného fondu

1. vzájomne vymieňať kontajnery v rámci medzinárodnej prepravy tovaru,

2. viesť záznamy, z ktorých bude zrejmý pohyb takto vymieňaných kontajnerov,

3. vzájomne dodávať, k čomu sa zaväzujú, počet kontajnerov z každého typu na kompenzáciu v priebehu dvanástich mesiacov, pričom vyrovnanie účtov bude zabezpečené tak, aby sa u každého člena spoločného fondu zabezpečila rovnováha medzi počtom kontajnerov spoločného fondu, ktorý bol daný k dispozícii spoločnému fondu, a počtom kontajnerov spoločného fondu toho istého typu, ktoré má člen k dispozícii na území zmluvnej strany, v ktorej má sídlo. Obdobie dvanástich mesiacov môžu príslušné colné orgány zmluvnej strany predĺžiť.

2. Každá zmluvná strana môže rozhodnúť, či kontajnery, ktoré majú členovia spoločného fondu k dispozícii a sú na území niektorého z členov spoločného fondu, budú zodpovedať podmienkam jej legislatívy, pokiaľ ide o použitie v medzinárodnej preprave na jej území.

3. Ustanovenia ods. 1 sa použijú, iba ak

a) kontajnery majú trvalé a samostatné značky dohodnuté na základe dohody a umožnia identifikáciu kontajnerov,

b) dohoda bola oznámená colným orgánom príslušných zmluvných strán a tieto orgány ju schválili ako dohodu, ktorá je v súlade s týmto dohovorom. Príslušné orgány budú informovať výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o ich súhlase a budú ho informovať aj o menách zúčastnených zmluvných strán dohody. Výkonný tajomník odovzdá túto informáciu príslušným zmluvným stranám.

Článok 6

Náhradné súčiastky na opravu

1. Ak dohoda predpokladá vytvorenie spoločného fondu identifikovateľných náhradných súčiastok používaných na opravu kontajnerov spoločného fondu, bude sa článok 4 a článok 5 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. b) a článok 9 tohto dohovoru vzťahovať obdobne na tieto náhradné súčiastky.

2. Ak dohoda nepredpokladá vytvorenie spoločného fondu náhradných súčiastok používaných na opravu kontajnerov spoločného fondu, budú tieto náhradné súčiastky prepustené do režimu dočasného použitia bez platenia dovozného cla a daní a bez uplatňovania dovozných obmedzení alebo zákazov hospodárskeho charakteru, a bez vyhotovenia colných dokladov požadovaných pri ich dovoze a spätnom vývoze, a bez požadovania colnej zábezpeky.

Ak nemožno ustanovenia predchádzajúceho odseku uplatniť, možno osobu, ktorej je umožnené dočasne dovážať náhradné súčiastky, požiadať, aby sa namiesto colných dokladov a zábezpeky písomne zaviazala

a) predložiť colným orgánom zoznam náhradných súčiastok so zaručením spätného vývozu,

b) zaplatiť dovozné clo a dane, ktoré možno požadovať v prípade, ak neboli splnené podmienky dočasného použitia.

Náhradné súčiastky, na ktoré sa vzťahuje dočasné použitie a ktoré neboli použité na opravu, budú spätne vyvezené do šiestich mesiacov odo dňa dovozu. Túto lehotu však môžu príslušné colné orgány predĺžiť.

3. Spätne nevyvezené vymenené náhradné súčiastky sú podľa predpisov príslušného štátu a podľa toho, čo colné orgány tohto štátu povolia,

a) zaťažené dovozným clom a daňami, ktoré platia v čase a za podmienok, keď boli predložené na colné konanie, alebo

b) ponechané bezplatne príslušným orgánom tejto krajiny, alebo

c) zničené pod úradným dohľadom na náklady zúčastnených strán.

Článok 7

Príslušenstvo a vybavenie kontajnerov

1. Ak dohoda predpokladá vytvorenie spoločného fondu identifikovateľného príslušenstva a vybavenia kontajnerov, ktoré sa dováža s kontajnerom, aby sa spätne vyviezlo samostatne alebo s iným kontajnerom spoločného fondu, alebo sa dováža samostatne, aby sa spätne vyviezlo s kontajnerom, bude sa článok 4, článok 5 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. b) a článok 9 tohto dohovoru vzťahovať obdobne na toto príslušenstvo a vybavenie.

2. Ak dohoda nepredpokladá vytvoriť spoločný fond príslušenstva a vybavenia kontajnerov, ktoré sa dovážajú buď s kontajnerom spoločného fondu na spätný vývoz samostatne alebo s iným kontajnerom spoločného fondu, alebo sa dovážajú samostatne na spätný vývoz s kontajnerom spoločného fondu,

a) ustanovenia článku 6 ods. 2 sa budú vzťahovať na toto príslušenstvo a vybavenie,

b) každá zmluvná strana si vyhradzuje právo neprepustiť do režimu dočasného použitia príslušenstvo a vybavenie, ktoré boli predmetom kúpy, kúpy na splátky, leasingu alebo zmluvy podobného charakteru uzavretej osobou sídliacou alebo pôsobiacou na jej území,

c) bez ohľadu na požiadavku týkajúcu sa lehoty na spätný vývoz, stanovenú v článku 6 ods. 2, ktorá sa vzťahuje na príslušenstvo a vybavenie podľa ods. 2 písm. a), nebude sa požadovať spätný vývoz vážne poškodeného príslušenstva a vybavenia za predpokladu, že bude v súlade s predpismi príslušného štátu, a vtedy, ak to colné orgány tohto štátu povolia,

1. podliehajúceho dovoznému clu a daniam, ktoré platia v čase a za podmienok, keď boli predložené na colné konanie, alebo

2. ponechaného bezplatne príslušným orgánom tohto štátu, alebo

3. zničeného pod úradným dohľadom na náklady zúčastnených strán, pričom akékoľvek zostatky a zachránené časti podliehajú dovoznému clu a daniam, ktoré platia v čase a za podmienok, keď boli predložené na colné konanie.

Článok 8

Organizácia regionálno-ekonomickej integrácie

1. Na účely tohto dohovoru možno územie zmluvných strán tvoriacich organizáciu regionálno-ekonomickej integrácie považovať za jednotné územie.

2. Nič z tohto dohovoru nebude obmedzovať organizáciu regionálno-ekonomickej integrácie ako zmluvnú stranu tohto dohovoru, aby prijala osobitné opatrenia týkajúce sa použitia kontajnerov spoločného fondu na území tejto organizácie za predpokladu, že tieto opatrenia neobmedzujú výhody vyplývajúce z tohto dohovoru.

Článok 9

Kontrola

1. Každá zmluvná strana má právo uskutočňovať kontrolu korektného vykonávania tohto dohovoru.

2. Členovia spoločného fondu pôsobiaci na území zmluvnej strany zabezpečia colným orgánom tejto zmluvnej strany na ich požiadanie zoznam čísel kontajnerov, ktorý má spoločný fond k dispozícii, a počet kontajnerov spoločného fondu každého typu nachádzajúcich sa na jej území.

Článok 10

Porušenie

1. Za každé porušenie ustanovení tohto dohovoru na území zmluvnej strany bude vinník braný na zodpovednosť podľa zákonov tej zmluvnej strany, na ktorej území k porušeniu došlo.

2. Ak nemožno určiť územie, kde k porušeniu došlo, predpokladá sa, že k nemu došlo na území zmluvnej strany, v ktorej bolo zistené.

Článok 11

Výmena informácií

Zmluvné strany si budú na požiadanie, a ak to ich zákony povoľujú, vzájomne poskytovať informácie potrebné na uplatňovanie tohto dohovoru.

Článok 12

Väčšie výhody

Tento dohovor nebráni využitiu väčších výhod, ktoré si zmluvné strany poskytujú alebo by si mohli poskytovať na základe jednostranných ustanovení alebo na základe dvojstranných či mnohostranných dohôd za predpokladu, že tieto výhody nebránia vykonávaniu tohto dohovoru.

Článok 13

Bezpečnostná klauzula

Tento dohovor nebude ovplyvňovať ustanovenia týkajúce sa voľnej súťaže, uplatňované v jednej alebo vo viacerých zmluvných stranách.

KAPITOLA II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Podpis, ratifikácia a prístup

1. Členské štáty Organizácie Spojených národov alebo jej špecializované organizácie sa môžu stať zmluvnými stranami tohto dohovoru

a) podpisom bez výhrad ratifikácie,

b) uložením ratifikačnej listiny po podpise s výhradou ratifikácie,

c) uložením listiny o prístupe.

2. Akýkoľvek štát, iný ako uvedený v ods. 1, ktorému depozitár na žiadosť správneho výboru zaslal pozvanie na tento účel, sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru prístupom k tomuto dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti.

3. Akákoľvek organizácia regionálno-ekonomickej integrácie sa môže stať v súlade s ustanoveniami ods. 1 zmluvnou stranou tohto dohovoru. Táto organizácia ako zmluvná strana tohto dohovoru bude informovať depozitára o svojej spôsobilosti a akýchkoľvek zmenách z toho vyplývajúcich vzhľadom na záležitosti upravené týmto dohovorom. Príslušná organizácia bude v záležitostiach v rámci svojej právomoci využívať práva a plniť povinnosti vyplývajúce z tohto dohovoru pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. V záležitostiach v rámci právomoci organizácie, o ktorej bol depozitár informovaný, členské štáty organizácie, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, nebudú môcť jednotlivo využívať tieto práva, okrem iného aj právo voliť.

4. Tento dohovor bude otvorený na podpis od 15. apríla 1994 do 14. apríla 1995 vrátane na úrade Organizácie Spojených národov v Ženeve. Po tomto termíne bude možné k nemu pristúpiť.

Článok 15

Výhrady

Ktorákoľvek zmluvná strana môže vzniesť výhrady k ustanoveniam článku 6 ods. 2 a článku 7 ods. 2 týkajúcim sa požiadavky na predloženie colného dokladu a záruky. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá vzniesla výhrady, ich môže kedykoľvek odvolať vcelku alebo po častiach oznámením depozitárovi s uvedením dátumu účinnosti.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa, keď päť štátov alebo organizácií regionálno-ekonomickej integrácie uvedených v článku 14 ods. 1 a 3 podpísalo tento dohovor bez výhrad ratifikácie alebo uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe. Na účely tohto odseku sa nebude žiaden podpis dohovoru bez výhrad ratifikácie alebo uložená listina organizácie regionálno-ekonomickej integrácie považovať za doplňujúcu listinu k listinám jej členských štátov.

2. Tento dohovor nadobudne platnosť pre všetky ďalšie štáty alebo organizácie regionálno-ekonomickej integrácie uvedené v článku 14 ods. 1, 2 a 3 šesť mesiacov odo dňa podpisu dohovoru bez výhrad ratifikácie alebo uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

3. Akákoľvek ratifikačná listina alebo listina o prístupe uložená po nadobudnutí platnosti zmeny k tomuto dohovoru v súlade s článkom 21 sa bude považovať za prístup k tomuto zmenenému dohovoru.

4. Každá taká listina uložená po tom, čo bola prijatá zmena dohovoru, ale predtým, než nadobudla platnosť, sa bude považovať za prístup k tomuto zmenenému dohovoru ku dňu, keď zmena nadobudne platnosť.

5. Tento dohovor sa bude vzťahovať na špecifický spoločný fond len vtedy, ak sa všetky štáty alebo organizácie regionálno-ekonomickej integrácie zúčastnené v spoločnom fonde stanú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

Článok 17

Vypovedanie

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor oznámením depozitárovi.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť 15 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi depozitárovi.

Článok 18

Skončenie platnosti

Ak po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru bude počet zmluvných strán počas dvanástich mesiacov idúcich za sebou menší než päť, platnosť dohovoru skončí po uplynutí tohto dvanásťmesačného obdobia. Na účely tohto článku sa nebude organizácia regionálno-ekonomickej integrácie považovať za ďalšieho člena popri svojich členských štátoch.

Článok 19

Správny výbor

1. Vytvorí sa správny výbor (ďalej len „výbor“), ktorý bude sledovať uplatňovanie tohto dohovoru, posudzovať akékoľvek navrhované zmeny a opatrenia na zabezpečenie jednotnosti vo výklade a vykonávaní dohovoru.

2. Zmluvné strany budú členmi tohto výboru. Výbor môže rozhodnúť, že príslušný orgán ktoréhokoľvek štátu alebo organizácia regionálno-ekonomickej integrácie, ktorá nie je zmluvnou stranou dohody, alebo predstavitelia medzinárodných organizácií sa môžu pri otázkach, ktoré ich zaujímajú, zúčastniť na zasadaní výboru ako pozorovatelia.

3. Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „výkonný tajomník“) poskytuje výboru služby Sekretariátu.

4. Výbor si pre každé zasadanie volí predsedu a podpredsedu.

5. Príslušné orgány zmluvných strán oznámia výkonnému tajomníkovi návrhy zmien tohto dohovoru a ich dôvody spolu s požiadavkami na zavedenie jednotlivých bodov do programu zasadania výboru. Výkonný tajomník tieto návrhy odovzdá príslušným orgánom zmluvných strán a depozitárovi.

6. Výkonný tajomník zvoláva výbor

a) dva roky po nadobudnutí platnosti dohovoru,

b) v čase určenom výborom, najmenej však raz za päť rokov,

c) na požiadanie príslušných orgánov najmenej dvoch zmluvných strán.

Výkonný tajomník rozpošle pozvánky príslušným orgánom zmluvných strán a pozorovateľom uvedeným v ods. 2 najmenej šesť týždňov pred zasadaním výboru.

7. Na základe rozhodnutia výboru prijatého podľa ustanovenia ods. 2 výkonný tajomník vyzve príslušné orgány štátov a organizácií uvedených v ods. 2, aby vyslali pozorovateľov na zasadania výboru.

8. Na účel prijatia rozhodnutí sa vyžaduje kvórum pozostávajúce najmenej z jednej tretiny zmluvných strán. Na účely tohto odseku nemožno prítomnosť organizácie regionálno-ekonomickej integrácie považovať za ďalšieho člena popri svojich členských štátoch.

9. Návrhy budú predložené na hlasovanie. S výhradou ustanovenia odseku 10 bude mať každá zmluvná strana zastúpená na zasadaní jeden hlas. Iné návrhy než návrhy na zmeny schváli výbor väčšinou prítomných a hlasujúcich členov. Návrhy zmien musí schváliť dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich členov.

10. Tam, kde platí článok 14 ods. 3, organizácie regionálno-ekonomickej integrácie budú mať v prípade hlasovania len taký počet hlasov, ktorý sa rovná súčtu hlasov udelených ich členským štátom, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

11. Pred skončením svojho zasadania výbor schváli správu.

12. V prípade, že ustanovenia tohto článku nebudú postačovať, možno použiť Procedurálne pravidlá Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ výbor nerozhodne inak.

Článok 20

Riešenie sporov

1. Akékoľvek spory medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru sa budú, pokiaľ to bude možné, riešiť priamym rokovaním medzi nimi.

2. Akýkoľvek spor, ktorý sa nevyrieši priamym rokovaním, zmluvné strany odovzdajú na prerokovanie výboru, ktorý spor preskúma a odporučí jeho riešenie.

3. Zmluvné strany sporu sa môžu vopred dohodnúť, že odporúčanie výboru prijmú ako záväzné.

Článok 21

Zmeny a doplnky

1. V súlade s článkom 19 tohto dohovoru môže výbor odporučiť doplnenie tohto dohovoru.

2. Každé odporúčané doplnenie odovzdá depozitár dohovoru všetkým zmluvným stranám a ostatným signatárom.

3. Podľa ods. 2 každá odporúčaná zmena nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa rozoslania návrhu odporúčania, ak počas tohto obdobia zmluvné strany neodovzdali depozitárovi k zmene žiadne pripomienky.

4. Ak budú nejaké pripomienky vzťahujúce sa na zmeny pred uplynutím lehoty osemnástich mesiacov stanovenej v ods. 3, zmena sa bude považovať za neschválenú a nenadobudne účinnosť.

Článok 22

Depozitár

1. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov je určený ako depozitár tohto dohovoru.

2. Funkcia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov ako depozitára je ustanovená podľa časti VII Viedenského dohovoru o Zmluvnom práve uzavretého 23. mája 1969 vo Viedni.

3. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi zmluvnou stranou a depozitárom ohľadom výkonu ich funkcií depozitár alebo zmluvná strana predloží túto nezrovnalosť ostatným zmluvným stranám a signatárom alebo, ak je to vhodné, výboru.

Článok 23

Registrácia a autenticita textov

V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento dohovor registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Ženeve 21. januára 1994 v jednom vyhotovení, v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Anglické znenie textu