Oznámenie č. 68/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2000
Platnosť od 01.03.2000
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

68

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie zo 16. februára 2000 č. Z-1/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.