Oznámenie č. 65/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 29/2000
Platnosť od 26.02.2000 do28.02.2001
Zrušený 70/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

65

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 25. februára 2000 č. 755/2000-620, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. októbra 1998 č. 5545/1998-60, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (oznámenie č. 316/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. marca 1999 č. 1142/1999-60 (oznámenie č. 53/1999 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch, v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých a v osobitnej nemocnici pre obvinených a odsúdených.