Vyhláška č. 63/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách

Čiastka 29/2000
Platnosť od 26.02.2000 do31.08.2008
Účinnosť od 01.03.2000 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 9. februára 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 5, § 20 ods. 3, § 26 ods. 4, § 28 ods. 5, § 29 ods. 2, § 31 ods. 2, § 34 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 4 písm. a), § 11 ods. 3, § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Pre ťažko mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacerými chybami, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom, sa v špeciálnych základných školách, osobitných školách a pomocných školách zriaďujú triedy s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci s viacerými chybami sa do týchto tried v jednotlivých typoch škôl zaraďujú podľa primárneho postihnutia.

(7) V špeciálnych školách sa ťažko mentálne postihnutí žiaci a žiaci s viacerými chybami vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov.“.

2. V § 6 odsek 4 znie:

(4) V triede základnej a osobitnej školy pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení môže byť najviac osem žiakov. V triede základnej a osobitnej školy pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením môže byť najviac desať žiakov. V triede základnej školy pri ostatných zdravotníckych zariadeniach môže byť najviac pätnásť žiakov. Počet žiakov v triede osobitnej školy pri ostatných zdravotníckych zariadeniach je zhodný s počtom žiakov v triede osobitnej školy.“.

3. V § 8 ods. 1 prvá veta znie: „Základné školy pre sluchovo postihnutých, základné školy pre telesne postihnutých, základné školy pre zrakovo postihnutých, osobitné školy pre sluchovo postihnutých, osobitné školy pre telesne postihnutých, osobitné školy pre zrakovo postihnutých majú prípravný ročník a 9 ročníkov.“.

4. V § 8 ods. 2 prvá veta znie: „Základné školy pre nehovoriacich, základné školy pre žiakov s chybami reči a osobitné školy pre nehovoriacich, osobitné školy pre žiakov s chybami reči majú prípravný ročník a 1. až 4. ročník.“.

5. V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Osobitné školy a pomocné školy môžu mať prípravný ročník.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

6. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Stredné školy pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež organizujú pomaturitné štúdium pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie, a nadstavbové štúdium pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie.“.

7. V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Základnú školu pri zdravotníckom zariadení a osobitnú školu pri zdravotníckom zariadení môže riadiť riaditeľ inej špeciálnej školy.“.

8. V § 11 ods. 4 sa v poslednej vete za slová „učebnými osnovami“ vkladá slovo „spravidla“.

9. V § 11 ods. 5 sa za slová „pomocných škôl“ vkladajú slová „a vo všetkých ročníkoch odborných učilíšť“.

10. § 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ustanovený počet žiakov v triede alebo v skupine môže riaditeľ školy zvýšiť, a to najviac o dvoch žiakov.“.

11. V § 14 odseky 2 a 4 znejú:

(2) O zaradení a preradení žiaka do špeciálnej školy rozhoduje riaditeľ školy,6) do ktorej má byť žiak zaradený alebo preradený, na základe návrhu odbornej komisie, ktorej členmi je špeciálny pedagóg, psychológ a ďalší odborníci, napríklad lekár, zástupca špeciálnopedagogickej poradne alebo pedagogicko-psychologickej poradne. Odbornú komisiu zriaďuje a jej predsedom je riaditeľ školy. Zaradenie alebo preradenie žiaka do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy v základnej škole4) sa uskutoční so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

(4) Pred rozhodnutím o zaradení alebo preradení žiaka do špeciálnej školy možno žiakovi určiť diagnostický pobyt v škole, do ktorej má byť žiak zaradený. O diagnostickom pobyte rozhodne riaditeľ školy na základe návrhu odbornej komisie. O určenie diagnostického pobytu pre žiaka môže požiadať aj jeho zákonný zástupca. Diagnostický pobyt žiaka trvá najdlhšie jeden rok.“.

12. V § 14 sa vypúšťa odsek 6.

13. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa slovo „pedagogickú“.

14. § 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Dokumentáciu podľa odseku 3 tvorí

a) návrh na zaradenie alebo preradenie dieťaťa do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy,

b) zápisnica o prerokovaní návrhu na rozhodnutie o zaradení dieťaťa do špeciálnej školy,

c) rozhodnutie o zaradení alebo preradení dieťaťa do špeciálnej školy, prípadne rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy alebo rozhodnutie o oslobodení od povinnej školskej dochádzky,

d) osobný list žiaka so špeciálnopedagogickými potrebami.“.

15. V § 15 a 18 sa slová „školská správa“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „príslušný krajský úrad“ v príslušnom tvare.

16. § 19 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) S prihliadnutím na osobitosti žiakov v špeciálnej škole po prerokovaní v pedagogickej rade môže riaditeľ školy rozhodnúť o uplatňovaní iných spôsobov organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.

(6) Pri členení vyučovacích hodín do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a pri využití iných organizačných foriem vyučovania sa dodržiava miera vyučovacej povinnosti učiteľa.“.

17. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Školský klub možno zriadiť, ak sa prihlási na pravidelnú dochádzku najmenej osem žiakov. Školský klub má oddelenia; počet žiakov v oddelení je rovnaký s počtom žiakov v triede.“.

18. § 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Školský klub v základnej škole pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje výchovu mimo vyučovania všetkým žiakom, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.“.

19. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

(1) Žiaci špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl sa hodnotia a klasifikujú podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov v základných školách a stredných školách, pričom sa zohľadňuje charakter ich postihnutia.

(2) Žiaci osobitných škôl, pomocných škôl a odborných učilíšť sa hodnotia a klasifikujú primerane k ich postihnutiu.“.

20. V § 23 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom pri žiakoch nevidiacich, so zvyškami zraku, ťažko telesne a viacnásobne postihnutých môže byť s inštruktorom vo vode najviac jeden žiak,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2000.


Milan Ftáčnik v. r.