Zákon č. 62/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z.

Čiastka 28/2000
Platnosť od 23.02.2000 do31.12.2007
Účinnosť od 01.03.2000 do31.12.2007
Zrušený 343/2007 Z. z.

OBSAH

62

ZÁKON

z 8. februára 2000,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10, 11 a 12 sa označujú ako odseky 8, 9 a 10.

2. V § 8 ods. 2 písmená b), c) a d) znejú:

b) do 300 000 Sk prevádzkovateľovi kina a prevádzkovateľovi technického zariadenia za porušenie povinností podľa § 4 ods. 4, 7 a 10 a § 5,

c) do 500 000 Sk prevádzkovateľovi požičovne alebo predajne audiovizuálnych diel za porušenie povinností podľa § 4 ods. 5 až 7 a 10,

d) do 250 000 Sk distributérovi audiovizuálneho diela za porušenie povinností podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2, 3, 7, 9 a 10.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.