Oznámenie č. 56/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000 okrem § 10 ods. 1 až 12 a § 21 ods. 1 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2001, a § 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 633/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 2002.

56

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. decembra 1999 č. 4312/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz hydinového mäsa a králičieho mäsa určeného na ľudskú spotrebu a hydinového mäsa a králičieho mäsa určeného na výrobu potravín, manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000 okrem § 10 ods. 1 až 12 a § 21 ods. 1 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2001, a § 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 4/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 3/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.