Vyhláška č. 51/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej samospráve

(v znení č. 587/2002 Z. z.)

Čiastka 24/2000
Platnosť od 19.02.2000 do14.05.2004
Účinnosť od 15.10.2002 do14.05.2004
Zrušený 291/2004 Z. z.

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 10. februára 2000

o školskej samospráve

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovovania, o ich organizačnom zabezpečení a o obsahových náležitostiach štatútov orgánov školskej samosprávy.

§ 2

(1) Rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“) sa ustanovuje v základných školách, stredných školách (ďalej len „škola“) a školských zariadeniach1) na svojom ustanovujúcom zasadnutí.

(2) Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady alebo v termíne skončenia jej funkčného obdobia. V rovnakom čase deleguje svojich zástupcov do rady školy obecné zastupiteľstvo a príslušná odborová organizácia; svojich zástupcov do rady školy delegujú aj orgány a organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní príslušnej školy alebo školského zariadenia.

(3) Členov rady školy zvolia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia rovnako ako nepedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci príslušnej strednej školy. Riaditeľ školy zvolá obvyklým spôsobom pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov a zástupcami žiakov strednej školy zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušnej strednej školy (ďalej len „voliteľ “). Voľby sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voliteľov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voliteľov, riaditeľ zvolá týchto voliteľov znovu, pričom sa pri uskutočňovaní opakovaných volieb podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

(4) Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek z voliteľov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voliteľov v rade školy podľa § 3.

(5) Do rady školy podľa § 3 sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a zástupcovia žiakov príslušnej strednej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voliteľov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

(6) Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

(7) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školského zariadenia ani zástupca riaditeľa školského zariadenia.2)

(8) Predsedom rady školy nemôže byť člen rady školy uvedený v § 3 ods. 5 písm. d).

§ 3

(1) V základných školách a školských zariadeniach3) sa ustanovuje rada školy, ktorá má 11 členov; skladá sa spravidla z

a) troch zástupcov pedagogických zamestnancov zvolených vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) troch zástupcov rodičov žiakov zvolených vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

d) dvoch delegovaných zástupcov príslušného obecného zastupiteľstva,

e) jedného delegovaného zástupcu orgánu alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole alebo v príslušnom školskom zariadení,

f) jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.

(2) V základných školách a školských zariadeniach,4) ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10, sa ustanoví rada školy, ktorá má piatich členov; skladá sa spravidla z

a) jedného pedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) jedného zástupcu rodičov žiakov zvoleného vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

d) jedného delegovaného zástupcu príslušného obecného zastupiteľstva,

e) jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.

(3) V základnej škole alebo v školskom zariadení, kde je len jeden pedagogický zamestnanec, ktorý je zároveň vo funkcii riaditeľa základnej školy alebo školského zariadenia, sa rada školy ustanovuje bez pedagogického zamestnanca. V týchto základných školách alebo školských zariadeniach sa ustanoví rada školy, ktorá má piatich členov; skladá sa spravidla z

a) jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, ak je v príslušnej škole alebo v školskom zariadení len jeden nepedagogický zamestnanec, stáva sa členom rady školy,

b) jedného zástupcu rodičov žiakov zvoleného vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

c) jedného delegovaného zástupcu príslušného obecného zastupiteľstva,

d) jedného delegovaného zástupcu orgánu alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení,

e) jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.

(4) Rada školy v liečebno-výchovných sanatóriách, diagnostických centrách, reedukačných detských domovoch a v reedukačných domovoch pre mládež sa ustanovuje bez zástupcov rodičov.5) Rada školy má 11 členov; skladá sa spravidla

a) zo štyroch pedagogických zamestnancov zvolených vo voľbách pedagogickými zamestnancami školského zariadenia,

b) z jedného zástupcu nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školského zariadenia,

c) z dvoch delegovaných zástupcov príslušného obecného zastupiteľstva,

d) z troch delegovaných zástupcov orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnom školskom zariadení,

e) z jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.

(5) V stredných školách sa ustanoví rada školy, ktorá má 11 členov; skladá sa spravidla z

a) dvoch pedagogických zamestnancov zvolených vo voľbách pedagogickými zamestnancami strednej školy,

b) jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami strednej školy,

c) troch zástupcov rodičov žiakov zvolených vo voľbách rodičmi žiakov strednej školy,

d) jedného zástupcu žiakov zvoleného vo voľbách žiakmi príslušnej strednej školy,

e) dvoch delegovaných zástupcov príslušného obecného zastupiteľstva,

f) jedného delegovaného zástupcu orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej strednej škole,

g) jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.

§ 4

(1) Ustanovujúce zasadnutie rady školy v školách a školských zariadeniach zabezpečujú ich zriaďovatelia.

(2) Rada školy na ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady.

(3) Príslušnosť rady školy podľa odseku 2 sa určuje podľa orgánu miestnej štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí škola alebo školské zariadenie.

(4) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy a mená a priezviská kandidátov navrhnutých do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zriaďovateľ a zvolený predseda rady školy; vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

(5) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy na príslušný okresný úrad alebo príslušný krajský úrad, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

§ 5

(1) Obecná školská rada sa zriaďuje v obci, v ktorej sú určené najmenej dva školské obvody5a) alebo v ktorej územnej pôsobnosti sú zriadené najmenej dve školy alebo dve školské zariadenia,5b) bez rozdielu zriaďovateľa. Ak je v územnej pôsobnosti obce zriadená len jedna základná škola, ktorej súčasťou sú školské zariadenia, obecná školská rada sa nezriaďuje.

(2) Obecná školská rada ma 11 členov; skladá sa spravidla z

a) dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce,5b)

b) štyroch zástupcov rodičov detí a žiakov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce,5b)

c) jedného delegovaného zástupcu obce, na ktorej území je obecná školská rada zriadená,

d) jedného delegovaného zástupcu okresného úradu, v ktorého územnej pôsobnosti sa príslušná obec nachádza,

e) jedného delegovaného zástupcu inej právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní,

f) jedného delegovaného zástupcu odborovej organizácie zamestnancov škôl alebo školských zariadení.5b)

(3) Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce podľa odseku 2 písm. a) a b), inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, a odborovými organizáciami zamestnancov škôl a školských zariadení podľa odseku 2 písm. e) a f) zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách hlasovaním. Voľby zabezpečí obec. Ak sú v územnej pôsobnosti obce len dve školy alebo školské zariadenia, členom obecnej školskej rady sa stáva jeden zástupca pedagogických zamestnancov, dvaja zástupcovia rodičov detí a žiakov z každej školy alebo školského zariadenia a jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zo školy alebo školského zariadenia, ktoré má viac nepedagogických zamestnancov; ak je rovnosť počtu nepedagogických zamestnancov, rozhodne sa žrebovaním.

(4) Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do obecnej školskej rady požiada obec príslušné rady škôl o návrh kandidátov do obecnej školskej rady podľa odseku 2 písm. a) a b); súčasne požiada okresný úrad, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, a odborové organizácie zamestnancov škôl a školských zariadení podľa odseku 2 písm. e) a f) o delegovanie ich zástupcov do obecnej školskej rady.

(5) Obec zvolá predsedov školských rád na uskutočnenie volieb. Predsedovia rád škôl si zvolia volebnú komisiu. Voľby členov obecnej školskej rady sa uskutočnia tak, že predsedovia rád škôl podľa odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov určených podľa odseku 2 okrem písmen c) a d) na hlasovacom lístku.

(6) Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 2 okrem písmen c) a d).

(7) Do obecnej školskej rady sú podľa odseku 3 zvolení kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení člena obecnej školskej rady za príslušné skupiny podľa odseku 2 okrem písmen c) a d) volebná komisia žrebom.

(8) Na čele obecnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí obecná školská rada zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov obecnej školskej rady.

(9) Ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady zvolá príslušná obec.

(10) Z ustanovujúceho zasadnutia obecnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do obecnej školskej rady, mená a priezviská členov obecnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu obecnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda obecnej školskej rady a starosta obce. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí obec. Prílohou zápisnice je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do obecnej školskej rady.

§ 6

(1) Územná školská rada sa zriaďuje v samosprávnom kraji.

(2) Územná školská rada má 11 členov; skladá sa spravidla z

a) dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)

b) troch zástupcov rodičov žiakov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)

c) jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja,

d) jedného delegovaného zástupcu príslušného krajského úradu,

e) jedného žiaka strednej školy navrhnutého radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,6a)

f) jedného delegovaného zástupcu inej právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní,

g) jedného delegovaného zástupcu odborového orgánu zamestnancov škôl a školských zariadení.

(3) Členov územnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g) zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách hlasovaním. Voľby zabezpečí samosprávny kraj.

(4) Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do územnej školskej rady samosprávny kraj požiada príslušné rady škôl o návrh kandidátov do územnej školskej rady podľa odseku 2 písm. a), b) a e); súčasne požiada krajský úrad, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, a krajskú odborovú organizáciu zamestnancov škôl a školských zariadení o delegovanie ich zástupcov do územnej školskej rady.

(5) Samosprávny kraj zvolá predsedov školských rád na uskutočnenie volieb. Predsedovia školských rád zvolia volebnú komisiu. Voľby členov územnej školskej rady sa uskutočnia tak, že predsedovia rád škôl podľa odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov určených podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g) na hlasovacom lístku.

(6) Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g).

(7) Do územnej školskej rady podľa odseku 3 sú zvolení kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení člena územnej školskej rady za príslušné skupiny podľa odseku 2 okrem písmen c), d) a g) volebná komisia žrebom.

(8) Na čele územnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí územná školská rada zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov územnej školskej rady.

(9) Ustanovujúce zasadnutie územnej školskej rady zvolá samosprávny kraj.

(10) Z ustanovujúceho zasadnutia územnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do územnej školskej rady, mená a priezviská členov územnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda územnej školskej rady a predseda samosprávneho kraja. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí samosprávny kraj. Prílohou zápisnice je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do územnej školskej rady.

§ 7

(1) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11. Zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.

(2) Pri zriaďovaní obecnej školskej rady (§ 5) a územnej školskej rady (§ 6) sa uplatňuje pravidlo, že počet volených členov tvorí väčšinu.

(3) Predsedu orgánu školskej samosprávy môže príslušný orgán školskej samosprávy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti.

(4) Zriaďovateľ školy, zriaďovateľ školského zariadenia, okresný úrad a krajský úrad pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy podľa tejto vyhlášky ustanovia orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie7) najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy.

§ 8

(1) Orgán školskej samosprávy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý obsahuje najmä

a) úlohy orgánu školskej samosprávy,

b) práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,

c) pravidlá volieb a rokovania orgánu školskej samosprávy,

d) vzťah orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.

(2) Orgán školskej samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po zvolení.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Ftáčnik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z.

2) § 7 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení zákona č. 301/1999 Z. z.

3) § 7 ods. 7 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení zákona č. 301/1999 Z. z.

4) § 7 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení zákona č. 301/1999 Z. z.

5) § 7 ods. 7 písm. b) až e) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení zákona č. 301/1999 Z. z.

5a) § 4 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

5b) § 4 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 7 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení zákona č. 301/1999 Z. z.

6a) § 4a ods. 2 a § 5a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 7 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení zákona č. 301/1999 Z. z.