Oznámenie č. 49/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Ruskej federácie a kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti prepráv jadrových materiálov medzi Českou republikou a Ruskou federáciou cez územie Slovenskej republiky a územie Ukrajiny

Čiastka 22/2000
Platnosť od 16.02.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 10 ods. 3 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. marca 1998.

49

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. marca 1998 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Ruskej federácie a kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti prepráv jadrových materiálov medzi Českou republikou a Ruskou federáciou cez územie Slovenskej republiky a územie Ukrajiny.

V súlade s článkom 10 ods. 3 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. marca 1998.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.