Oznámenie č. 485/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2710/1997-sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 1997 č. 3963/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000 do31.01.2003
Zrušený 3/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

485

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie zo 16. októbra 2000 č. 22 000/2000-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2710/1997-sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 1997 č. 3963/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2710/1997-sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 243/1997 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 1997 č. 3963/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 342/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.