Oznámenie č. 484/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 375/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.

484

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 18. decembra 2000 č. 3809/2/2000-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve.

Výnosom sa ustanovuje vyhlasovanie rozvojových programov agrárnej a potravinovej politiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 1/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.