Oznámenie č. 483/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 374/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.

483

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.

výnos z 18. decembra 2000 č. 3809/1/2000-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie.

Výnosom sa ustanovuje vyhlasovanie katastrálnych území patriacich do jednotlivých horských a iných poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a podrobnejšie sa vymedzujú poľnohospodársky znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 1/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.