Oznámenie č. 482/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

482

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 2 ods. 2, § 10 ods. 5, § 34 ods. 9 a § 41 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 348/1999 Z. z.

výnos z 20. decembra 2000 č. 25014/2000-41, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu (oznámenie č. 305/1995 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos reaguje na zákon č. 348/1999 Z. z., spresňuje a upravuje ustanovenia týkajúce sa použitia rezervného fondu príspevkovej organizácie v nadväznosti na zákon č. 441/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, a precizuje ustanovenia o financovaní ostatných úloh rozvoja vedy a techniky v nadväznosti na zákon o štátnej pomoci, ako aj potreby praxe.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.