Vyhláška č. 48/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí v znení vyhlášky č. 99/1999 Z. z.

Čiastka 22/2000
Platnosť od 16.02.2000 do30.06.2001
Účinnosť od 01.03.2000 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. januára 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí v znení vyhlášky č. 99/1999 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 14 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí v znení vyhlášky č. 99/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe č. 1 sa v pracovnom obvode Colného úradu Fiľakovo vypúšťa slovo „Revúca“ a vkladá sa v pracovnom obvode Colného úradu Košice za slovo „Gelnica“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.