Oznámenie č. 479/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2000
Platnosť od 30.12.2000 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

479

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 20. decembra 2000 č. R-7/2000, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa upravuje maximálna cena tepla vrátane podmienok jej uplatňovania a regulačné opatrenie v oblasti cien služieb káblovej televízie.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.