Nariadenie vlády č. 475/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Čiastka 194/2000
Platnosť od 30.12.2000 do11.05.2004
Účinnosť od 30.12.2000 do11.05.2004
Zrušený 310/2004 Z. z.

OBSAH

475

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. decembra 2000,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia sa mení takto:

V § 6 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 2002“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2000“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.