Vyhláška č. 471/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 191/2000
Platnosť od 29.12.2000 do31.03.2006
Účinnosť od 01.01.2001 do31.03.2006
Zrušený 102/2006 Z. z.

OBSAH

471

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 15. decembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „štipendium pre študentov postgraduálneho štúdia,“.

2. V § 6 ods. 2 písmená d) a e) znejú:

d) sociálne dávky a dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,10)

e) plnenie poskytované v cudzej mene vojakom ozbrojených síl, ktorí sú vyslaní mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

10) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

10a) § 2 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.“.

3. V § 6 ods. 5 písm. c) sa suma „1600 Sk“ nahrádza sumou „3000 Sk“.

4. V § 6 ods. 9 písm. c) sa suma „1600 Sk“ nahrádza sumou „3000 Sk“.

5. V § 6 ods. 10 písm. e) sa slová „uchádzačov o zamestnanie“ nahrádzajú slovami „nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“.

6. V § 6 sa odsek 10 dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:

g) jeden z rodičov je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku manželky, dôchodku za výsluhu rokov a neposkytuje sa mu plnenie podľa osobitného predpisu14) a nemá pravidelný príjem a druhý je vedený v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

h) je jednostranne osirelý a žijúci rodič je povinný mu prispievať na výživu na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

i) jeden z rodičov je uznaný rozhodnutím príslušného orgánu za invalidného, ale nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) Napríklad § 214 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 205 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Sociálne štipendium je

pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb štipendium mesačne
do 2 000 Sk 1 500 Sk
nad 2 000 Sk do 2 500 Sk 1 000 Sk
nad 2 500 Sk do 3 000 Sk 500 Sk.”.

8. V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a o štipendiu pre študentov postgraduálneho štúdia“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Milan Ftáčnik v. r.