Oznámenie č. 47/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Šiesteho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Čiastka 21/2000
Platnosť od 15.02.2000
Redakčná poznámka

Šiesty protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25. decembra 1999 na základe článku 8 ods. 2.

47

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1999 bol v Štrasburgu podpísaný Šiesty protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 466 z 30. septembra 1999 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 29. októbra 1999. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 24. novembra 1999.

Šiesty protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25. decembra 1999 na základe článku 8 ods. 2.

ŠIESTY PROTOKOL
k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto Protokolu,

prihliadajúc na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „Dohovor“),

majúc na zreteli Protokol č. 11 k Dohovoru, meniaci Dohovorom vytvorený kontrolný mechanizmus, podpísaný v Štrasburgu 11. mája 1994 (ďalej len „Protokol č. 11 k Dohovoru“), ktorým bol vytvorený stály Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“), aby nahradil Európsku komisiu a Európsky súd pre ľudské práva,

majúc na zreteli tiež článok 51 Dohovoru, ktorý určuje, že sudcovia požívajú počas výkonu ich funkcie výsady a imunity stanovené v článku 40 Štatútu Rady Európy a v dohodách uzatvorených na jeho základe,

odvolávajúc sa na Všeobecnú dohodu o výsadách a imunitách Rady Európy podpísanú v Paríži 2. septembra 1949 (ďalej len „Všeobecná dohoda“) a na jej Druhý, Štvrtý a Piaty protokol,

vzhľadom na to, že je vhodné, aby nový protokol k Všeobecnej dohode priznal sudcom Súdu výsady a imunity,

dohodli sa takto:

Článok 1

Okrem výsad a imunít stanovených v článku 18 Všeobecnej dohody sa sudcom, pokiaľ ide o nich samých, ich manželských partnerov a maloleté deti, priznávajú výsady a imunity, oslobodenia a úľavy ako diplomatickým pracovníkom v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Na účely tohto Protokolu sa sudcami rozumejú sudcovia zvolení v súlade s článkom 22 Dohovoru, ako aj ad hoc sudca vymenovaný dotknutým zmluvným štátom na základe článku 27 ods. 2 Dohovoru.

Článok 3

S cieľom zabezpečiť sudcom úplnú slobodu slova a úplnú nezávislosť pri výkone ich povinností, a to aj po skončení výkonu týchto povinností, priznáva sa im imunita v súvislosti so súdnym konaním na ústne alebo písomné výroky a na všetky skutky, ktoré tieto osoby vykonali pri plnení svojich povinností.

Článok 4

Výsady a imunity sa priznávajú sudcom nie na ich osobný prospech, ale na účel zabezpečenia nezávislého výkonu ich funkcií. Jedine plénum Súdu je oprávnené zrieknuť sa imunity sudcov; nemá iba právo, ale aj povinnosť zrieknuť sa imunity sudcu, ak by podľa jeho názoru imunita sudcu bránila spravodlivosti, a v prípade, ak sa jej možno zrieknuť bez zásahu do účelu, na ktorý sa imunita priznáva.

Článok 5

(1) Ustanovenia článkov 1, 3 a 4 tohto Protokolu sa vzťahujú na súdneho tajomníka a zástupcu súdneho tajomníka oficiálne oznámeného zmluvným stranám Dohovoru ako zastupujúceho.

(2) Ustanovenia článku 3 Protokolu a článku 18 Všeobecnej dohody sa vzťahujú na zástupcu súdneho tajomníka.

(3) Výsady a imunity, na ktoré sa odvolávajú odseky 1 a 2 tohto článku, sa poskytujú súdnemu tajomníkovi a zástupcovi súdneho tajomníka nie na ich osobný prospech, ale s cieľom uľahčiť nezávislý výkon ich povinností. Jedine plénum Súdu je oprávnené zrieknuť sa imunity svojho súdneho tajomníka a zástupcu súdneho tajomníka; nemá iba právo, ale aj povinnosť zrieknuť sa takej imunity v prípade, ak by podľa jeho názoru imunita bránila výkonu spravodlivosti, a v prípade, ak sa jej možno zrieknuť bez zásahu do účelu, na ktorý sa imunita priznáva.

(4) Generálny tajomník Rady Európy je oprávnený so súhlasom predsedu Súdu zrieknuť sa imunity ďalších členov kancelárie Súdu v súlade s ustanovením článku 19 Všeobecnej dohody a s náležitým ohľadom na dôvody uvedené v odseku 3.

Článok 6

(1) Dokumenty a písomnosti Súdu, sudcov a kancelárie, pokiaľ sa týkajú záležitostí Súdu, sú nedotknuteľné.

(2) Oficiálnu korešpondenciu a ďalšiu úradnú komunikáciu Súdu, sudcov a kancelárie nemožno zadržiavať alebo cenzurovať.

Článok 7

(1) Tento Protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, signatárom Všeobecnej dohody, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané Protokolom

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia; alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

(2) Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 8

(1) Tento Protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď tri zmluvné strany Všeobecnej dohody vyjadria svoj súhlas byť viazané Protokolom v súlade s ustanoveniami článku 7, alebo vtedy, keď nadobudne platnosť Protokol č. 11 k Dohovoru, podľa toho, čo nastane neskôr.

(2) Vo vzťahu k zmluvnej strane Všeobecnej dohody, ktorá podpíše tento Protokol bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo ktorý ratifikuje, prijme alebo schváli tento Protokol neskôr, nadobudne tento Protokol platnosť jeden mesiac po takom podpise alebo po uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 9

(1) Ktorýkoľvek štát môže pri podpise bez výhrady ratifikácie, pri ratifikácii alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že tento Protokol sa vzťahuje na všetky územia alebo niektoré z území, za ktorých medzinárodné vzťahy je štát zodpovedný a kde sa Dohovor a jeho protokoly uplatňujú.

(2) Protokol sa vzťahuje na územie alebo územia uvedené v oznámení, počnúc tridsiatym dňom po prijatí takého oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

(3) Vyhlásenie podľa odseku 1 možno, pokiaľ ide o územie uvedené v takom vyhlásení, odvolať alebo zmeniť oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi. Odvolanie alebo zmena nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného mesiaca po prijatí oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 10

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy

a) každý podpis;

b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení;

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto Protokolu v súlade s článkami 8 a 9;

d) akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo informáciu, ktoré sa týkajú tohto Protokolu.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v Štrasburgu 5. marca 1996 v angličtine a francúzštine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overenú kópiu každému členskému štátu Rady Európy.

Anglické znenie textu