Rozhodnutie č. 469/2000 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 190/2000
Platnosť od 28.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001
Redakčná poznámka

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

469

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 18. decembra 2000

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení:

Do 30. júna 2001 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiokomunikačných zariadení platné k 30. júnu 2000, a to podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Milan Luknár v. r.