Vyhláška č. 465/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.08.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2003
Zrušený 219/2003 Z. z.

465

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. novembra 2000,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 4, § 18 ods. 11 písm. b) a c), § 19 ods. 1 a 3, § 19 ods. 4 písm. b), § 20; § 24 ods. 5 a § 28 ods. 4 zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzory žiadostí o vydanie jednorazového povolenia na vývoz alebo dovoz prekurzorov skupiny I alebo II alebo na vývoz prekurzorov skupiny III sú uvedené v prílohách č. 1 a 2. Vzory jednorazových povolení na vývoz alebo dovoz sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.

(2) Zoznam krajín, do ktorých možno vyvážať priamo alebo sprostredkovane prekurzory skupiny II, je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Zoznam krajín, do ktorých možno vyvážať priamo alebo sprostredkovane prekurzory skupiny III, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Vzory hlásení o množstvách dovezeného alebo vyvezeného prekurzora skupiny II alebo vyvezeného prekurzora skupiny III sú uvedené v prílohách č. 7 a 8.

(2) Vzory žiadostí o vydanie všeobecného povolenia na vývoz alebo dovoz prekurzorov skupiny II alebo na vývoz prekurzorov skupiny III sú uvedené v prílohách č. 9 a 10. Vzory všeobecných povolení sú uvedené v prílohách č. 11 a 12.

(3) Prevádzkovateľ môže uskutočniť vývoz prekurzorov skupiny III v množstvách vyšších, ako sú uvedené v prílohe č. 3 zákona, do iných krajín, ako sú uvedené v prílohe č. 6, len na základe všeobecného povolenia.

§ 3

Povoľovaciemu konaniu nepodlieha vývoz prekurzorov skupiny III podľa § 20 zákona, ktorý je určený do iných krajín, ako sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 4

(1) Vzory vyhlásení odberateľa o použití prekurzorov podľa § 24 ods. 3 a 4 zákona sú uvedené v prílohách č. 13 a 14.

§ 5

(1) Vzor hlásenia o zaobchádzaní s prekurzorom podľa 28 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 15.

(2) Vzory hlásení o dovoze a vývoze prekurzora podľa § 28 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohách č. 16 a 17.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 01 - Žiadosť o udelenie jednorazového povolenia na vývoz prekurzorov

Príloha č. 2 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 02 - Žiadosť o udelenie jednorazového povolenia na dovoz prekurzorov

Príloha č. 3 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 03 - Jednorazové povolenie na vývoz prekurzorov

Príloha č. 4 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 04 - Jednorazové povolenie na dovoz prekurzorov

Príloha č. 5 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Zoznam krajín, do ktorých možno vyvážať priamo alebo sprostredkovane prekurzory skupiny II len na základe jednorazového povolenia na vývoz.

krajina / prekurzor acetanhydrid kyselina antranilová piperidín kyselina fenyloctová
Argentína a &nbsp &nbsp &nbsp
Benin a &nbsp &nbsp &nbsp
Bolívia a a a a
Brazília a &nbsp &nbsp &nbsp
Cyprus a &nbsp &nbsp &nbsp
Česká republika a &nbsp &nbsp &nbsp
Ekvádor a a a a
Etiópia a &nbsp &nbsp &nbsp
Filipíny a &nbsp &nbsp &nbsp
Guatemala a &nbsp &nbsp &nbsp
Hongkong a &nbsp &nbsp &nbsp
Chile a &nbsp &nbsp &nbsp
India a a &nbsp &nbsp
Indonézia a &nbsp &nbsp &nbsp
Irán a &nbsp &nbsp &nbsp
Jordánsko a &nbsp &nbsp &nbsp
Juhoafrická republika a &nbsp &nbsp &nbsp
Kajmanie ostrovy a &nbsp &nbsp &nbsp
Kolumbia a a a a
Kostarika a &nbsp &nbsp &nbsp
Libanon a &nbsp &nbsp &nbsp
Macao a &nbsp &nbsp &nbsp
Malajzia a &nbsp &nbsp &nbsp
Mexiko a a a a
Moldavsko a &nbsp &nbsp &nbsp
Mjanmarsko (Barma) a &nbsp &nbsp &nbsp
Nigéria a &nbsp &nbsp &nbsp
Paraguaj a &nbsp &nbsp &nbsp
Peru a a a a
Ruská federácia a &nbsp &nbsp &nbsp
Singapur a &nbsp &nbsp &nbsp
Spojené arabské emiráty a a a a
Srí Lanka a &nbsp &nbsp &nbsp
Saudská Arábia a &nbsp &nbsp &nbsp
Sýria a &nbsp &nbsp &nbsp
Tadžikistan a &nbsp &nbsp &nbsp
Thajsko a &nbsp &nbsp &nbsp
Turecko a &nbsp &nbsp &nbsp
USA &nbsp &nbsp a a
Venezuela a a a a

Poznámka: Vývoz prekurzora uvedeného v príslušnom stĺpci možno do krajiny označenej symbolom „a“ uskutočniť len na základe jednorazového povolenia.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Zoznam krajín, do ktorých možno vyvážať priamo alebo sprostredkovane prekurzory skupiny III len na základe jednorazového povolenia na vývoz.

krajina / prekurzor butanón, metyletylketón, (mek) toluén manganistan draselný kyselina sírová acetón dietyléter, etyléter kyselina chlorovodíková
Argentína a a a a a a a
Benin &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Bolívia a a a a a a a
Brazília a a a a a a a
Cyprus &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Česká republika &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Ekvádor a a a a a a a
El Salvador a a a a a a a
Etiópia &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Filipíny &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Guatemala a a a a a a a
Honduras a a a a a a a
Hongkong a a a a a a a
Chile a a a a a a a
Irán &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a a a
Jordánsko &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Kajmanie ostrovy &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Kolumbia a a a a a a a
Kostarika a a a a a a a
Libanon &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a a a
Macao &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Malajzia &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mexiko &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a a &nbsp
Moldavsko &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mjanmarsko (Barma) &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a a a
Nigéria &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Panama a a a a a a a
Paraguaj a a a a a a a
Peru a a a a a a a
Ruská federácia &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Saudská Arábia &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Singapúr &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a a a
Spojené arabské emiráty a a a a a a a
Srí Lanka &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Sýria a a a a a a a
Tadžikistan &nbsp &nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Thajsko a a a a a a a
Turecko &nbsp &nbsp a &nbsp a a a
Uruguaj a a a a a a a
Venezuela a a a a a a a

Poznámka: Vývoz prekurzora uvedeného v príslušnom stĺpci možno do krajiny označenej symbolom „a“ uskutočniť len na základe jednorazového povolenia.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 07 - Hlásenie o vývoze prekurzora skupiny II, III

Príloha č. 8 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 08 - Hlásenie o dovoze prekurzora skupiny II

Príloha č. 9 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 09 - Žiadosť o udelenie všeobecného povolenia na vývoz prekurzorov

Príloha č. 10 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 10 - Žiadosť o udelenie všeobecného povolenia na dovoz prekurzorov

Príloha č. 11 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 11 - Všeobecné povolenie na vývoz prekurzorov

Príloha č. 12 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 12 - Všeobecné povolenie na dovoz prekurzorov

Príloha č. 13 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 13 - Vyhlásenie odberateľa o použití prekurzora skupiny I, II alebo III pre jednorazový odber

Príloha č. 14 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 14 - Vyhlásenie odberateľa o použití prekurzora skupiny II alebo III pre viacnásobný odber

Príloha č. 15 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 15 - Hlásenie o zaobchádzaní s prekurzorom skupiny I alebo II

Príloha č. 16 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 16 - Hlásenie o dovoze prekurzora

Príloha č. 17 k vyhláške č. 465/2000 Z. z.

Vzor 17 - Hlásenie o vývoze prekurzora