Vyhláška č. 463/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú spotrebiteľskými lotériami

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2002
Zrušený 194/1990 Zb.

OBSAH