Vyhláška č. 462/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.

OBSAH

462

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. decembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 Z. z. a vyhlášky č. 204/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 ods. 6 sa nad slovo „vozidlám“ umiestňuje odkaz 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 2 písm. ba) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z.“.

2. V § 48 ods. 9 sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak tabuľka bola vydaná pre historické vozidlo.“.

3. § 51 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Okresný dopravný inšpektorát obmedzí platnosť osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenia o evidencii vozidla na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok.“.

4. § 52 znie:

㤠52

(1) Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla, tieto vráti najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.

(2) Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti okresnému dopravnému inšpektorátu osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla najneskôr v deň skončenia jeho platnosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Ladislav Pittner v. r.