Nariadenie vlády č. 460/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2003
Zrušený 564/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 333/2003 Z. z. vložil do zákona č. 564/1991 Zb. nový § 28a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 460/2000 Z. z.

460

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2000

o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru

Vláda Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z. nariaďuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmetom tohto nariadenia je úprava dĺžky trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície (ďalej len „odborná príprava“) a ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru (ďalej len „odborná komisia“).

§ 2

Odbornú spôsobilosť zamestnanec obecnej polície preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou, ktorá sa vykoná v jednom dni a môže sa opakovať len raz. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Dĺžka trvania odbornej prípravy a rozsah odbornej prípravy

§ 3

(1) Dĺžka trvania odbornej prípravy je 420 hodín; odbornú prípravu možno absolvovať dennou formou alebo diaľkovou formou.

(2) Dĺžka trvania odbornej prípravy uskutočňovanej dennou formou je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace a dĺžka trvania odbornej prípravy uskutočňovanej diaľkovou formou je rozvrhnutá na šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

§ 4

(1) Rozsah odbornej prípravy sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.

(2) Teoretická časť

a) Základy právneho poriadku

1. vybrané otázky teórie práva

1a) pramene práva,

1b) miesto všeobecne záväzných nariadení obce v systéme právnych predpisov,

1c) interné normatívne akty (základná orientácia v problematike),

2. základy ústavného práva

2a) Ústava Slovenskej republiky (všeobecná charakteristika),

2b) ústavné práva a slobody občanov a ich odraz v činnosti policajných orgánov (základný prehľad),

3. vybrané otázky správneho práva

3a) verejná správa, štátna správa a samospráva (základná charakteristika pojmov a miesto samosprávy v systéme verejnej správy),

3b) zákon o obecnom zriadení, postavenie obcí, orgány obce, mesta (základná znalosť problematiky),

3c) zákon o obecnej polícii, miesto obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku (právna úprava obecnej polície v plnom rozsahu),

3d) zákon o zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu v plnom rozsahu,

3e) zákon o Policajnom zbore (základný prehľad),

3f) priestupkové právo hmotné, základy zodpovednosti za priestupky, skutkové podstaty priestupkov, ktoré môže obecná polícia prejednať v blokovom konaní (podrobná znalosť),

3g) priestupkové právo procesné, spôsoby prejednávania priestupkov, objasňovanie priestupkov (podrobná znalosť),

3h) blokové konanie (podrobná znalosť),

3i) právne predpisy o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (podrobná znalosť),

3j) právne predpisy o ochrane životného prostredia a ochrane zdravia ľudí (základný prehľad potrebný na odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov na tomto úseku),

3k) právne predpisy o požiarnej ochrane (základný prehľad potrebný na plnenie úloh obecnej polície na tomto úseku),

3l) právne predpisy týkajúce sa dokladov totožnosti, pobytu občanov, vstupu a pobytu cudzincov, povoľovacieho systému na úseku podnikania (podrobná znalosť),

3m) zhromažďovacie, spolčovacie a petičné právo (podrobná znalosť potrebná na plnenie úloh na tomto úseku),

4. základy trestného práva

4a) základy trestnej zodpovednosti (stručná charakteristika inštitútov všeobecnej časti Trestného zákona) a podrobná znalosť pojmu a znakov trestného činu, vzťahu trestného činu a priestupku a ustanovení § 13, 14 a 15 Trestného zákona,

4b) vybrané skutkové podstaty trestných činov podľa prvej až desiatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, stručný výklad základných pojmov a charakteristika skutkových podstát,

4c) trestné právo procesné - obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, domová a osobná prehliadka (dôkladná znalosť problematiky vydania a odňatia veci a zákonné dôvody realizácie týchto úkonov a oprávnení),

5. všeobecne záväzné nariadenia obce.

b) Policajná príprava

1. poriadková a dopravná služba

1a) verejný poriadok a jeho ochrana, všeobecné veci verejného poriadku (stručný rozbor pojmov),

1b) poriadková služba (stručná charakteristika organizačno-taktických foriem poriadkovej služby),

1c) zákroky: zákrok, pojem, dôvody, zásady; činnosť pred zákrokom, počas zákroku a po ňom; zákroky s prípravou a bez prípravy; taktika zákrokov, obsah, cieľ; zákroky proti nebezpečnému páchateľovi, proti výtržníkom a osobám pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, proti duševne chorej osobe, proti osobám mladším ako 15 rokov, proti cudzincom, proti vojakom, proti osobám požívajúcim diplomatickú imunitu a výsady podľa zákona alebo medzinárodného práva a proti diplomatom; zákroky na verejnosti, vo verejných miestnostiach, bytoch a verejných dopravných prostriedkoch; zákroky v objektoch zaistených zabezpečovacím alebo poplachovým systémom ochrany,

1d) úkon, iné opatrenia, súčinnosť a spolupráca, význam prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, nevyhnutnosť zvyšovania jej podielu na celkovej kontrole kriminality a inej protispoločenskej činnosti,

1e) povinnosti a oprávnenia zamestnancov obecnej polície (podrobný prehľad),

1f) použitie donucovacích prostriedkov zamestnancami obecnej polície (podrobný prehľad a taktika použitia),

1g) použitie zbrane, úder zbraňou, hrozba zbraňou, varovný výstrel,

1h) dopravné priestupky a ich odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie, zastavovanie a kontrola motorových vozidiel,

1i) postup pri prijímaní oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin,

2. vybrané otázky kriminalistiky

2a) stopy, identifikácia (orientačná znalosť),

2b) miesto činu (komplexne a úlohy zamestnancov obecnej polície podrobne),

2c) postup na mieste činu,

2d) zaistenie miesta činu.

c) Etika a psychológia policajnej práce a služby

1. konfliktnosť výkonu práce a služby policajno-bezpečnostných orgánov z hľadiska sociológie, etiky a psychológie,

2. vybrané kapitoly z aplikovanej psychológie, sociálno-psychologická spôsobilosť zamestnanca obecnej polície,

3. komunikácia s občanom.

d) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

základné zákonné ustanovenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Praktická časť

a) Spracúvanie dokumentácie

1. oznámenie o spáchaní priestupku (podľa predlohy),

2. záznam o podaní vysvetlenia na objasnenie priestupku,

3. záznam o otvorení bytu,

4. záznam o odňatí veci v konaní o priestupku,

5. záznam o obmedzení osobnej slobody osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom,

6. hlásenie o použití donucovacích prostriedkov,

7. záznam o zistení totožnosti osoby,

8. záznam o zákroku,

9. záznam o predvedení,

10. potvrdenie o odňatí veci,

11. potvrdenie o vrátení veci,

12. oznámenie o dopravnom priestupku.

b) Praktický postup

1. po prijatí oznámenia a následnom otvorení bytu,

2. pri odňatí veci v konaní o priestupku,

3. pri bezpečnostnej prehliadke osoby, ktorá by mohla ohroziť život alebo zdravie iných osôb,

4. pri zaisťovaní miesta trestného činu,

5. pri obmedzení osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu,

6. pri riešení výtržnosti spáchanej v miestnosti a na verejnosti,

7. pri zakladaní pút,

8. pri použití donucovacích prostriedkov a zbrane,

9. pri zastavovaní a kontrole motorových vozidiel a pri riešení dopravných priestupkov,

10. pri predvádzaní hľadanej osoby,

11. pri odovzdaní hľadanej veci a motorového vozidla,

12. praktický nácvik jednotlivých služobných zákrokov.

c) Strelecká príprava

1. teória streľby, konštrukcia zbraní a nábojov, vonkajšia a vnútorná balistika, zastavovací účinok,

2. charakteristika a technické údaje pridelených zbraní, pridelená zbraň, hlavné časti a opis, rozoberanie a skladanie, príprava na streľbu a poruchy,

3. zásady streleckej prípravy, praktická streľba.

d) Telesná príprava

1. sebaobrana,

2. všeobecná telesná príprava.

e) Zdravotnícka príprava

prvá pomoc pri šoku a pri stavoch bezprostredne ohrozujúcich život (resuscitácia, fixácia zlomenín, zastavenie krvácania, manipulácia so zraneným, transport zraneného, strelné poranenia).

f) Technika administratívy a informatiky

1. písací stroj a písanie na stroji,

2. spisová služba,

3. jazykový prejav,

4. výpočtová technika a informatika,

5. operačné systémy, textový program a tabuľkový program a ich praktické využitie.

g) Spojovacia príprava

1. význam rádiostaníc a ich prevádzka,

2. praktické cvičenie.

§ 5

Ustanovenie a zloženie odbornej komisie

(1) Odborná komisia je trojčlenná a tvoria ju

a) predseda, ktorý je učiteľom odbornej školy Policajného zboru,

b) príslušník služby poriadkovej polície Policajného zboru,

c) učiteľ, ktorý vykonával odbornú prípravu.

(2) Členom odbornej komisie môže byť len príslušník Policajného zboru.

(3) Členov odbornej komisie vymenúva riaditeľ odbornej školy na návrh priameho nadriadeného príslušníka Policajného zboru, navrhnutého za člena odbornej komisie.


Záverečné ustanovenia

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 460/2000 Z. z.

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície

Vzor 01