Zákon č. 459/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.08.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 11a a čl. II § 5 ods. 2 písm. m) a n), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002

459

ZÁKON

z 5. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z. a zákona č. 393/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Zdroje znečisťovania uvedené v odseku 1 písm. a) sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania na

a) osobitne závažné technologické celky ustanovené osobitným predpisom1) (ďalej len „veľký zdroj znečisťovania“),

b) závažné technologické celky ustanovené osobitným predpisom,1) ak nie sú súčasťou veľkého zdroja znečisťovania (ďalej len „stredný zdroj znečisťovania“),

c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania (ďalej len „malý zdroj znečisťovania“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f), g), h) a i), ktoré znejú:

f) emisiou každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia,

g) spaľovňou odpadov stacionárne alebo mobilné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália; zariadenia, na ktoré sa neuplatňujú požiadavky určené pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,

h) zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne alebo mobilné zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia; ak sa spoluspaľovanie uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia nie je výroba energie alebo materiálových produktov, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov,

i) súčasťou spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov prevádzkové územie spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie, celé zariadenie vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení na príjem a skladovanie odpadov, interných zariadení na predúpravu odpadov, systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, parných kotlov, zariadení na úpravu a skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a monitorovanie podmienok spaľovania.“.

3. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Jestvujúce zdroje znečisťovania a nové zdroje znečisťovania, ich zariadenia a platnosť emisných limitov pre modernizované alebo dobudované technologické časti týchto zdrojov ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.

4. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

5. V § 5 ods. 10 úvodná veta znie: „Od 1. januára 2005 sa zakazuje poskytovanie emisných kvót alebo ich častí“.

6. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a § 11a ods. 8, 10 a 11,“.

7. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

b) dodržiavať určené emisné limity (§ 5 ods. 4) a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom;2d) ak sa meraním zistí, že boli prekročené určené emisné limity, bezodkladne o tom informovať orgán ochrany ovzdušia,3a)“.

8. V § 7 ods. 1 písm. i) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a § 11a ods. 8, 10 a 11,“.

9. V § 7 ods. 1 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,2d)“.

10. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o), p) a r), ktoré znejú:

o) podrobiť sa preskúmaniu podmienok prevádzkovania podľa § 11a ods. 10 a 11, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, a predkladať potrebné podklady, súhlasy alebo vyjadrenia podľa osobitných predpisov,3ba)

p) každoročne vypracovať správu o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou viac ako tri tony spaľovaného odpadu za hodinu, a predkladať ju príslušnému orgánu ochrany ovzdušia1a) do 15. februára nasledujúceho roka,

r) oznamovať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia3bb) plánovaný termín vykonania jednorazového oprávneného merania najmenej desať pracovných dní pred jeho začatím, ak sa zmení plánovaný termín vykonania jednorazového oprávneného merania, oznamuje sa skutočný termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím; splnenie tejto povinnosti je jednou z podmienok uznania výsledkov oprávneného merania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ba a 3bb znejú:

3ba) § 13 a 14 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
§ 4 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.

3bb) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.“.

11. V § 7 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Toto neplatí pre spaľovne odpadov ani pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, v ktorých sa ročne spaľuje viac ako 50 ton odpadov.“.

12. Nadpis pod § 11 sa presúva nad § 11.

13. V § 11 ods. 1 písmeno c) znie:

c) na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie podľa § 7 ods. 1 písm. i) a na ich uvedenie do prevádzky, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak nie je vydaný súhlas podľa písmen a), g) a k) alebo podľa § 11a ods. 8, 10 a 11,“.

14. V § 11 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a na ich uvedenie do prevádzky,“.

15. V § 11 ods. 1 písmeno g) znie:

g) na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,“.

16. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

k) na umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich uvedenie do prevádzky v prípadoch nepodliehajúcich stavebnému konaniu,

l) na osobitné podmienky a osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania podľa osobitného predpisu,2d) ak nie sú určené v súhlasoch vydaných podľa písmen a), c), g) a k) alebo podľa § 11a ods. 8, 10 a 11.“.

17. V § 11 ods. 2 sa v poslednej vete za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „a § 11a ods. 1 a na vydanie súhlasu podľa § 11a ods. 10 a 11“.

18. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny podľa odseku 8 obsahuje skutočnosti, ktoré preukazujú, že

a) spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú prevádzkované v súlade s požiadavkami podľa osobitných predpisov,4aa)

b) sa podľa možnosti riešenia maximálne využíva teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov,

c) navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.2d)

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží súhlas alebo vyjadrenie podľa osobitných predpisov.3ba)

(3) Na vypúšťanie odpadových vôd zo spaľovne odpadov alebo zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov do vôd sa vzťahujú osobitné predpisy.4ab)

(4) Orgán ochrany ovzdušia je povinný do 15 dní od podania žiadosti podľa odseku 1 doručiť jej kópiu obci, v ktorej územnom obvode sa spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov nachádza alebo v ktorej bude umiestnená.

(5) Obec je povinná do 15 dní od doručenia kópie žiadosti podľa odseku 1 zverejniť informáciu o jej podaní v mieste obvyklým spôsobom a umožniť nahliadnuť do nej najmenej počas 30 dní.

(6) Verejnosť má právo najneskôr do 30 dní od zverejnenia informácie podľa odseku 5 podať k nej písomné pripomienky orgánu ochrany ovzdušia.

(7) Orgán ochrany ovzdušia je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 uskutočniť verejné prerokovanie žiadosti a pri rozhodovaní o vydaní súhlasu podľa odseku 8 prihliadať na pripomienky verejnosti podané písomne alebo uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

(8) Orgán ochrany ovzdušia vydá súhlas na povolenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny obsahujúci podmienky ochrany ovzdušia a podmienky uvedené v súhlasoch a vyjadreniach podľa odseku 2, ak sa preukáže splnenie skutočností podľa odseku 1.

(9) V súhlase podľa odseku 8 sa uvedie najmä

a) zoznam a množstvo jednotlivých druhov odpadov podľa Katalógu odpadov,4ac) ktoré sa budú spaľovať,

b) zoznam a množstvo jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, ich minimálny a maximálny hmotnostný tok, najmenšia a najväčšia výhrevnosť a maximálny obsah znečisťujúcich látok, najmä polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly, chlór, fluór, síra a ťažké kovy,

c) celková spaľovacia kapacita spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ako súhrn výrobcom stanovených a prevádzkovateľom spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov potvrdených spaľovacích výkonov všetkých spaľovacích liniek, ktoré tvoria komplex spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, vyjadrených množstvom spaľovaných odpadov za hodinu pri zohľadnení výhrevnosti odpadov,

d) spôsob odberu vzoriek a meracie metódy na kontinuálne meranie jednotlivých znečisťujúcich látok a parametrov v spalinách,

e) požiadavka na meranie vrátane špecifikácie príslušných analýz spolu s početnosťou meraní a určenia miesta odberu vzorky; zároveň sa určí maximálny čas technicky nevyhnutných odstavení, porúch alebo výpadkov čistiacich a meracích zariadení, počas ktorého možno prekročené emisné limity do ovzdušia určiť osobitným predpisom;4ad) ak osobitný predpis umožňuje výnimky z podmienok prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a tie budú povolené, musia sa v súhlase uviesť,

f) určený emisný limit, ak jeho určenie umožňuje osobitný predpis.4ad)

(10) Orgán ochrany ovzdušia periodicky preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upraví alebo určí nové podmienky prevádzkovania. Na tento účel začne konanie z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutých orgánov štátnej správy životného prostredia4ae) a vydá súhlas na povolenie ďalšej prevádzky týchto zdrojov znečisťovania alebo tento súhlas aktualizuje. Preskúmanie podmienok prevádzkovania sa musí vykonať vždy najneskôr do siedmich rokov od uvedenia zdroja znečisťovania do prevádzky alebo od jeho uvedenia do prevádzky po zmene, alebo od vydania súhlasu na povolenie jeho ďalšej prevádzky. Na vydanie súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky predloží prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov súhlas alebo vyjadrenie podľa osobitných predpisov.3ba)

(11) Ak spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, na ktoré nebude vydaný súhlas podľa odseku 8 do 31. decembra 2004, budú prevádzkované po 31. decembri 2006, podmienky ich prevádzkovania preskúma orgán ochrany ovzdušia a vydá súhlas na povolenie ďalšej prevádzky najneskôr do 31. decembra 2006. Na tento účel začne orgán ochrany ovzdušia konanie z vlastného podnetu tak, aby nové alebo zmenené podmienky prevádzkovania ustanovené v súhlase na povolenie ich ďalšej prevádzky platili od 1. januára 2007. V rámci konania o vydanie súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky predloží prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov súhlas alebo vyjadrenie podľa osobitných predpisov.3ba)

(12) Súhlasy podľa odsekov 8, 10 a 11 a ich aktualizácie musia byť verejnosti prístupné na orgáne ochrany ovzdušia, ktorý ich vydal.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa až 4ae znejú:

4aa) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z., zákon č. 138/1973 Zb.

4ab) § 8 zákona č. 138/1973 Zb.

4ac) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

4ad) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

4ae) Zákon č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov.“.

19. V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

20. V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

21. V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4, § 7 ods. 1 písm. a), c), f), i) a n), povinnosť dodržiavať určené emisné limity ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. b) a povinnosť dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. l),“.

22. V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1 písm. d), e), j), k), o) a p), povinnosť preukazovať a informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. b), povinnosť informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. h) a povinnosť preukazovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. l),“.

23. V § 18 odsek 6 znie:

(6) Pokutu vo výške od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak poruší

a) povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4, § 7 ods. 1 písm. a), c), f), i) a n),

b) povinnosť dodržiavať určené emisné limity ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. b),

c) povinnosť dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. l).“.

24. V § 18 odsek 7 znie:

(7) Pokutu vo výške od 1 000 Sk do 200 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1 písm. d), e), j), k) a o), povinnosť preukazovať a informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. b), povinnosť informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. h) a povinnosť preukazovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. l).“.

25. § 19a sa vypúšťa.

26. V § 20 ods. 5 sa vypúšťa slovo „meraním“.

27. V § 20 ods. 6 sa slová „Výsledok merania“ nahrádzajú slovami „Preukázanie dodržiavania určeného emisného limitu“.

28. V § 20a odsek 1 znie:

(1) Na prevádzkovateľa zdroja znečisťovania, ktorý vypúšťa do ovzdušia znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania zaradenú do triedy B, sa neuplatňujú ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) okrem povinnosti vykonať prvé jednorazové oprávnené meranie alebo vykonať prvé zistenie údajov o dodržaní emisných limitov technickým výpočtom2d) a § 12 ods. 2 písm. b); ak prevádzkovateľ zdroja znečisťovania zisťuje množstvo vypustenej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy B s použitím individuálneho emisného faktora zisteného jednorazovým oprávneným meraním, platí mu faktor zistený prvým jednorazovým oprávneným meraním do preradenia znečisťujúcej látky z triedy B do triedy A.“.

29. § 22 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z. a zákona č. 393/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 14 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3“.

2. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív7a) a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.“.

3. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Na odstránenie nedostatkov zistených svojou kontrolnou činnosťou ukladá inšpekcia podľa § 12 ods. 1 zákona o ovzduší opatrenia na nápravu.“.

4. V § 3 ods. 4 sa za slová „§ 11 ods. 1“ vkladajú slová „a § 11a ods. 8“ a slová „pri určovaní limitov podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší“ sa nahrádzajú slovami „pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania,“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Inšpekcia vydáva žiadateľom8a) stanoviská na účely konaní o určenie osobitných podmienok alebo osobitných lehôt8b) zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov a dodržaní určených limitov znečisťovania a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania.

(6) Inšpekcia v osobitných prípadoch navrhuje okresnému úradu skrátenie lehôt vykonávania opakovaných jednorazových oprávnených meraní určených osobitným predpisom,8c) zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od opakovaných jednorazových oprávnených meraní a určenie vykonania mimoriadneho jednorazového oprávneného merania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a, 8b a 8c znejú:

8a) § 11 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb.

8b) § 11 ods. 1 písm. l) zákona č. 309/1991 Zb.

8c) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.“.

6. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

7. V § 5 ods. 1 sa za slová „§ 11 ods. 1“ vkladajú slová „a § 11a ods. 8, 10 a 11“.

8. V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:

b) na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a na ich uvedenie do prevádzky vrátane ich zmien a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmen a), e) a g),“.

9. V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:

e) na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,“.

10. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:

g) na umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich uvedenie do prevádzky v prípadoch nepodliehajúcich stavebnému konaniu,

h) na osobitné podmienky alebo osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania, ak to umožňuje osobitný predpis8c) a ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa písmen a), b), e) a g),

i) na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie podľa § 11a ods. 10 a 11 zákona o ovzduší.“.

11. V § 5 ods. 2 písmeno c) znie:

c) ukladá podľa § 18 zákona o ovzduší prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, výrobcom, dovozcom a predajcom palív pokuty,“.

12. V § 5 ods. 2 písmeno e) znie:

e) určuje rozsah a podmienky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,“.

13. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) až t), ktoré znejú:

k) každoročne spracúva súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania v okrese11c) a predkladá ho najneskôr do 31. mája bežného roka v elektronickej forme určenej ministerstvom organizácii poverenej ministerstvom,

l) každoročne spracúva údaje o množstvách a kvalite predaných palív predkladané predajcami tuhých palív a kvapalných ropných palív11d) a predkladá ich najneskôr do 31. mája bežného roka v elektronickej forme určenej ministerstvom organizácii poverenej ministerstvom,

m) podľa § 11a zákona o ovzduší sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu,11e)

n) periodicky preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania v súhlasoch vydaných podľa § 11a ods. 10 a 11 zákona o ovzduší,

o) určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania a výnimky z emisných limitov a zo všeobecných podmienok prevádzkovania ustanovených osobitným predpisom,11f) ak to umožňuje osobitný predpis,

p) zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou viac ako tri tony spaľovaného odpadu za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka,

r) v pochybnostiach podľa osobitného predpisu8c) určuje prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania vykonať overovacie jednorazové oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania,

s) rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania opakovaných jednorazových oprávnených meraní určených osobitným predpisom,8c) o zrušení alebo o zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od opakovaných jednorazových oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania vykonať mimoriadne jednorazové oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania,

t) určuje prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania vykonávanie opakovaných jednorazových oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov znečisťovania, v ktorých to nie je určené osobitným predpisom.8c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11c až 11f znejú:

11c) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/1999 Z. z. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia.

11d) § 6 ods. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z.

11e) § 11a ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb.

11f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.“.

14. V § 6 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a na ich uvedenie do prevádzky,“.

15. V § 6 písmeno i) znie:

i) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,“.

16. § 6 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) určuje rozsah a podmienky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa písmen a), h) a i).“.

17. § 10 znie:

㤠10

Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sú povinní oznámiť orgánu ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok podľa osobitného predpisu.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/1999 Z. z.“.

18. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Na právne úkony vykonávané orgánom ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 2 písm. e), g), h), i), l) a m), § 3 ods. 5 a 6, § 4 ods. 1 písm. a) a b), § 5 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 2 písm. d), j), k), l), m) a p) tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.“.

19. V § 11 ods. 7 sa za slová „podľa § 11 ods. 1“ vkladajú slová „a § 11a ods. 8“.

20. V § 11 odsek 9 znie:

(9) Náklady na splnenie a preukázanie podmienok na udelenie oprávnenia podľa § 2 ods. 2 písm. l) znáša žiadateľ o udelenie oprávnenia.“.

21. § 12 sa vypúšťa.

22. § 13 sa vypúšťa.

23. V § 17 písmeno b) znie:

b) zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob a podmienky zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, požiadavky na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a dobu ich zabezpečenia,“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem čl. I § 11a a čl. II § 5 ods. 2 písm. m) a n), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.