Oznámenie č. 456/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 186/2000
Platnosť od 22.12.2000 do31.12.2001
Zrušený 552/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

456

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 8. decembra 2000 č. 7/2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 1999 č. 7/1999 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 360/1999 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.