Vyhláška č. 451/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Čiastka 185/2000
Platnosť od 22.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

451

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2000,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z., vyhlášky č. 208/1999 Z. z., vyhlášky č. 349/1999 Z. z. a vyhlášky č. 205/2000 Z. z.


§ 2

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred 1. januárom 2001, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.