Oznámenie č. 45/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Štvrtého protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Čiastka 19/2000
Platnosť od 15.02.2000
Redakčná poznámka

Štvrtý protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 15. júla 1997.

45

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bol v Štrasburgu za Slovenskú republiku podpísaný Štvrtý protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 435 z 25. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. júna 1997. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 15. júla 1997.

Štvrtý protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 15. júla 1997.

ŠTVRTÝ PROTOKOL
K VŠEOBECNEJ DOHODE O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH RADY EURÓPY

Podpísané vlády,

súc členmi Rady Európy,

berúc do úvahy, že podľa ustanovení článku 59 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného 4. novembra 1950 v Ríme (ďalej len „Dohovor„) členovia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) požívajú počas výkonu svojich funkcií výsady a imunity ustanovené článkom 40 Štatútu Rady Európy a podľa dohôd uzatvorených na základe tohto článku,

berúc do úvahy, že treba určiť a definovať výsady a imunity ustanovené v Protokole k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy podpísanej 2. septembra 1949 v Paríži,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tohto Protokolu sa pod slovom „sudcovia„ rozumejú sudcovia zvolení podľa článku 39 Dohovoru ako všetci „ad hoc„ sudcovia menovaní zainteresovaným zmluvným štátom v súlade s článkom 43 Dohovoru.

Článok 2

Sudcovia požívajú pri plnení svojich úloh a počas ciest pri výkone svojej funkcie tieto výsady a imunity:

a) imunitu k väzbe alebo zadržaniu, k zaisteniu osobnej batožiny a k právnym konaniam každého druhu za ústne alebo písomné výroky a za všetky činy, ktoré urobia počas svojho pôsobenia v úrade,

b) pre seba a svojich manželských partnerov vyňatie zo všetkých obmedzení ich slobody pohybu pri odchode zo štátu a návrate do štátu ich pobytu, pri vstupe do štátu a odchode zo štátu, kde plnia svoje úlohy, a z registrácie cudzincov v štáte, ktorý navštívili alebo ktorým prechádzajú pri výkone svojej funkcie.

Článok 3

Počas ciest pri výkone svojej funkcie sudcom v prípade colnej a devízovej kontroly poskytne

a) ich vláda rovnaké výsady, aké poskytuje vedúcim štátnym úradníkom cestujúcim do zahraničia s dočasným úradným poslaním,

b) vláda iného členského štátu rovnaké výsady, aké poskytuje vedúcim diplomatických misií.

Článok 4

(1) Dokumenty a listiny Súdu, sudcov a registra, ak sa vzťahujú na záležitosti Súdu, sú nedotknuteľné.

(2) Úradná korešpondencia ani iná úradná preprava správ Súdu, jeho členov a registra nepodlieha cenzúre.

Článok 5

Na zabezpečenie úplnej slobody slova a úplnej nezávislosti pri plnení úloh sa sudcom bude aj naďalej poskytovať imunita k právnemu konaniu za ústne alebo písomné výroky a za všetky činy, ktoré urobia pri plnení svojich povinností, i keď tieto osoby už nebudú tieto úlohy plniť.

Článok 6

Výsady a imunity sa sudcom neposkytujú na osobný prospech, ale sa poskytujú na zabezpečenie nezávislého plnenia ich úloh. Súd je na plenárnych zasadaniach kompetentný pozbaviť sudcov imunity; nemá len právo, ale aj povinnosť pozbaviť sudcu imunity v každom prípade, ak podľa jeho názoru imunita prekážala výkonu spravodlivosti a ak ju možno odňať bez ujmy účelu, na ktorý sa imunita poskytuje.

Článok 7

(1) Ustanovenia článkov 2 až 5 tohto Protokolu sa vzťahujú na registrátora Súdu a zástupcu registrátora, ak koná v mene registrátora, bez ujmy akýchkoľvek výsad alebo imunít, ktoré sa im môžu poskytnúť podľa článku 18 Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy.

(2) Ustanovenia článku 18 Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy sa vzťahujú na zástupcu registrátora Súdu vo vzťahu k jeho službám, ak nekoná ako registrátor.

(3) Výsady a imunity podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa neposkytujú registrátorovi a zástupcovi registrátora na ich osobný prospech, ale sa poskytujú na uľahčenie plnenia ich povinností. Súd je na plenárnych zasadaniach kompetentný pozbaviť imunity svojho registrátora a zástupcu registrátora; nemá len právo, ale aj povinnosť pozbaviť ich imunity v každom prípade, ak podľa jeho názoru imunita prekážala výkonu spravodlivosti a ak sa môže odňať bez ujmy účelu, na ktorý sa imunita poskytuje.

Článok 8

(1) Každý štát môže pri podpise bez výhrady ratifikácie, pri ratifikácii alebo kedykoľvek neskôr deklarovať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšírenie uplatnenia tohto Protokolu na všetky územia alebo na niektoré z území, za ktorých medzinárodné vzťahy nesie zodpovednosť, a kde sa podľa článku 63 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd tento Protokol uplatňuje.

(2) Uplatnenie tohto Protokolu sa rozšíri na územie alebo na územia uvedené v oznámení počnúc tridsiatym dňom po prijatí tohto oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

Článok 9

Tento Protokol sa predloží na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré sa môžu stať jeho stranou

a) podpisom bez výhrady ratifikácie alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie a následnou ratifikáciou.

Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 10

(1) Tento Protokol nadobudne platnosť po tom, ako ho tri členské štáty Rady Európy v súlade s článkom 9 podpíšu bez výhrady ratifikácie alebo ho ratifikujú.

(2) V prípade členského štátu následne podpisujúceho tento Protokol bez výhrady ratifikácie alebo ho ratifikujúceho nadobudne tento Protokol platnosť dňom podpisu alebo dňom uloženia ratifikačnej listiny.

Článok 11

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy

a) podpis tohto Protokolu a uloženie ratifikačných listín,

b) dátum nadobudnutia platnosti tohto Protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v Paríži 16. decembra 1961 v jednom vyhotovení vo francúzskom a v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť a budú uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník zašle overené kópie každej vláde, ktorá tento Protokol podpíše.

Anglické znenie textu