Oznámenie č. 444/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 183/2000
Platnosť od 19.12.2000 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

444

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos zo 4. decembra 2000 č. 12/2000, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výnos obsahuje v prílohe č. 1 zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a v prílohe č. 2 zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.