Oznámenie č. 44/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Čiastka 18/2000
Platnosť od 15.02.2000
Redakčná poznámka

Druhý protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 15. júla 1997.

44

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bol v Štrasburgu za Slovenskú republiku podpísaný Druhý protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 435 z 25. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. júna 1997. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 15. júla 1997.

Druhý protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 15. júla 1997.

DRUHÝ PROTOKOL
k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách rady európy

Podpísané vlády,

súc členmi Rady Európy,

berúc do úvahy, že podľa článku 59 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného 4. novembra 1950 v Ríme členovia Európskej komisie pre ľudské práva (ďalej len „Komisia“) požívajú počas plnenia svojich funkcií výsady a imunity ustanovené článkom 40 Štatútu Rady Európy a podľa dohôd uzatvorených na základe tohto článku,

berúc do úvahy, že je nevyhnutné určiť a definovať ustanovené výsady a imunity v Protokole k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy podpísanej 2. septembra 1949 v Paríži,

dohodli sa takto:

Článok 1

Členovia Komisie požívajú pri vykonávaní svojich úloh a počas ciest na miesto schôdze a z tohto miesta tieto výsady a imunity:

a) imunitu k väzbe alebo zadržaniu, k zaisteniu osobnej batožiny a k právnym konaniam každého druhu za ústne alebo písomné výroky a za všetky činy, ktoré urobia v svojom úradnom postavení,

b) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov,

c) pre seba a svojich manželských partnerov vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení alebo z registrácie cudzincov v štáte, ktorý navštívili alebo ktorým prechádzajú pri vykonávaní svojich úloh.

Článok 2

(1) Nesmú byť uložené žiadne administratívne alebo iné obmedzenia na slobodný pohyb na miesto a z miesta schôdze Komisie.

(2) V prípade colnej a devízovej kontroly sa členom Komisie poskytnú

a) ich vlastnou vládou rovnaké výhody, aké sa poskytujú vedúcim štátnym úradníkom cestujúcim do zahraničia s dočasným úradným poslaním,

b) vládami iných členských štátov rovnaké výhody, aké sa poskytujú predstaviteľom cudzích vlád s dočasným úradným poslaním.

Článok 3

Na to, aby sa členom Komisie zabezpečila úplná sloboda slova a úplná nezávislosť pri plnení ich úloh, sa bude imunita k právnym konaniam za ústne alebo písomné výroky a za všetky činy, ktoré urobia pri plnení si svojich povinností, aj naďalej poskytovať, i keď tieto osoby už nebudú plniť takéto úlohy.

Článok 4

Výsady a imunity sa členom Komisie poskytujú nie na osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého vykonávania ich úloh. Komisia sama je oprávnená vzdať sa imunity svojho člena, má nielen právo, ale povinnosť vzdať sa imunity svojho člena v každom prípade, ak by imunita podľa jej názoru prekážala výkonu spravodlivosti a ak sa jej možno vzdať bez ujmy účelu, na ktorý sa imunita poskytuje.

Článok 5

Tento Protokol bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré sa môžu stať jeho zmluvnou stranou,

a) podpisom bez výhrady ratifikácie alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie a následnou ratifikáciou.

Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 6

(1) Tento Protokol nadobudne platnosť, keď ho tri členské štáty Rady Európy v súlade s článkom 5 podpíšu bez výhrady ratifikácie alebo ho ratifikujú.

(2) V prípade členského štátu následne podpisujúceho tento Protokol bez výhrady ratifikácie alebo ratifikujúceho ho nadobudne tento Protokol platnosť dňom podpisu alebo dňom uloženia ratifikačnej listiny.

Článok 7

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy dátum nadobudnutia platnosti tohto Protokolu a uvedie názvy tých členských štátov, ktoré ho podpísali bez výhrady ratifikácie alebo ho ratifikovali.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v Paríži 15. decembra 1956 vo francúzskom a v anglickom jazyku, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy, pričom oba texty sú rovnako platné. Generálny tajomník zašle overenú kópiu každej vláde, ktorá tento Protokol podpíše.

Anglická verzia textu