438

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2000

o amnestii

Pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka 2000 využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto

amnestiu :

Článok I

Z doteraz nevykonaných trestov, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, odpúšťam

a) nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za trestné činy spáchané úmyselne vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, alebo ich zvyšky,

b) nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za trestné činy spáchané z nedbanlivosti vo výmere neprevyšujúcej jeden rok, alebo ich zvyšky.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky uvedené v článku I odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

Článok III

Odpúšťam podmienečne odložené tresty odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané úmyselne pred dňom tohto rozhodnutia vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok IV

Odpúšťam podmienečne odložené tresty odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané z nedbanlivosti pred dňom tohto rozhodnutia vo výmere neprevyšujúcej jeden rok, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok V

Odpúšťam nevykonané peňažné tresty, ktoré boli právoplatne uložené ako samostatné tresty pred dňom tohto rozhodnutia,

a) neprevyšujúce výmeru 15 000 Sk, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený,

b) z peňažných trestov vo vyššej výmere časť rovnajúcu sa výmere 15 000 Sk.

Článok VI

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na trestné činy s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví,

b) na trestné činy zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona,

c) na trestné činy, pri ktorých poškodenou je osoba mladšia ako 18 rokov,

d) na tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.

Článok VII

Ukladám generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na zastavenie trestného stíhania, na odpustenie alebo na zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o

a) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,

b) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou alebo život ohrozujúcou chorobou.

Rudolf Schuster v. r.

prezident Slovenskej republiky

Ján Čarnogurský v. r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky