Vyhláška č. 437/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 180/2000
Platnosť od 14.12.2000 do31.10.2012
Účinnosť od 01.01.2001 do31.10.2012
Zrušený 321/2012 Z. z.

OBSAH

437

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. decembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5, § 9 ods. 4, § 10 ods. 8 a § 22 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) zadymovaní a dezinsekcii s metylbromidom stredné odborné vzdelanie,

h) výrobe, inštalácii, údržbe a oprave zariadení obsahujúcich regulované látky, ktoré slúžia ako rozpúšťadlo, stredné odborné vzdelanie.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 10 ods. 1 písm. a) až g) a i) a § 10 ods. 3 zákona č. 76/1998 Z. z. v znení zákona č. 408/2000 Z. z.“.

3. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami platí päť rokov od jeho vydania, ak v ňom nie je určená kratšia doba platnosti.“.

4. V § 17 odsek 1 znie:

(1) Podnikateľ,20) ktorý

a) dováža alebo vyváža látky,

b) vyrába látky alebo výrobky,

c) prevádzkuje sklad látok,

d) prevádzkuje zariadenie na recykláciu látok alebo na regeneráciu látok,

e) dováža alebo vyváža výrobky,

f) vykonáva opravy a údržbu chladiacich zariadení,

g) vykonáva opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,

h) vykonáva inštalovanie, opravu a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení21) s obsahom látky,

i) spotrebúva látky pri svojej podnikateľskej činnosti,

oznamuje ministerstvu údaje o nakladaní s látkami a výrobkami podľa prílohy č. 2 do 10. dňa nasledujúceho polroka.“.

5. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 283/1998 Z. z.

ROZSAH POŽADOVANÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ

A. Výroba, inštalácia a oprava chladiacich zariadení s obsahom látky do 1 kg 1. Odberové vaky. 2. Napichovacie kliešte. 3. Detektor úniku látky. 4. Nástroje bežne potrebné na servisnú činnosť. B. Výroba, inštalácia a oprava chladiacich zariadení s obsahom látky nad 1 kg 1. Odberové zariadenie. 2. Zberné nádoby na znečistenú a znehodnotenú látku. 3. Detektor úniku látky. 4. Nástroje bežne potrebné na servisnú činnosť. C. Opravy a plnenie hasiacich prístrojov s obsahom látky 1. Detektor úniku látky. 2. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti. 3. Zberné nádoby na znečistenú a novú látku. 4. Odberové zariadenie. D. Kontroly hasiacich prístrojov s obsahom látky Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti. E. Inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky 1. Odberové zariadenie. 2. Recyklačné alebo regeneračné zariadenie. 3. Detektor úniku látky. 4. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti. F. Prevádzkovanie zariadení na recykláciu alebo na regeneráciu látok 1. Odberové zariadenie. 2. Recyklačné alebo regeneračné zariadenie. 3. Zberné nádoby na znečistenú a novú látku uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme. 4. Detektor úniku látky. 5. Analyzátor na zisťovanie vstupnej a výstupnej kvality látok. 6. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti. G. Odber látok 1. Odberové zariadenie. 2. Zberné nádoby na znečistenú a novú látku uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme. 3. Detektor úniku látky. 4. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti. H. Zneškodňovanie látok 1. Odberové zariadenie. 2. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti. 3. Detektor úniku látky. I. Výroba, inštalácia, údržba a opravy zariadení obsahujúcich látku, ktorá slúži ako rozpúšťadlo 1. Odberové zariadenie. 2. Detektor úniku látky. 3. Nástroje bežne potrebné na servisnú činnosť.".

6. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 283/1998 Z. z.

OZNAMOVANIE ÚDAJOV O NAKLADANÍ S LÁTKAMI A VÝROBKAMI

I. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI DOVOZE ALEBO PRI VÝVOZE

za .......... polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: 4. Číslo licencie: 5. Povolené licencované množstvo: B. Údaje o predávajúcom, resp. kupujúcom 1. Názov: 2. Sídlo: C. Údaje o látke 1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona: 2. Číslo colného sadzobníka: D. Údaje o nakladaní s látkou Skladové zásoby látky na začiatku obdobia......................................................................................kg Dovezené množstvo látky.................................................................................................................kg Vyvezené množstvo látky.................................................................................................................kg Predané množstvo látky ..................................................................................................................kg Spotrebované množstvo látky..........................................................................................................kg Skladové zásoby látky na konci obdobia ..........................................................................................kg Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:

II. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI ČINNOSTIACH PODĽA § 17 ODS. 1 PÍSM. c) a e) až h)

za ........ polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: B. Údaje o predávajúcom, resp. kupujúcom 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Číslo licencie: C. Údaje o látke 1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona: 2. Číslo colného sadzobníka: D. Údaje o nakladaní s látkou Skladové zásoby látky na začiatku obdobia ..................................................................................... kg Nakúpené množstvo látky............................................................................................................... kg Predané množstvo látky.................................................................................................................. kg Spotrebované množstvo látky.......................................................................................................... kg Množstvo látky odobraté z výrobkov................................................................................................ kg Množstvo látky odovzdané na recykláciu.......................................................................................... kg Množstvo látky odovzdané na regeneráciu....................................................................................... kg Množstvo látky odovzdané na zneškodnenie .................................................................................... kg Skladové zásoby látky na konci obdobia.......................................................................................... kg Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:

III. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI RECYKLÁCII ALEBO PRI REGENERÁCII LÁTOK

za ........ polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: B. Údaje o odovzdávajúcom a kupujúcom 1. Názov a sídlo: C. Údaje o látke 1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona: 2. Číslo colného sadzobníka: D. Údaje o nakladaní s látkou Skladové zásoby znečistenej látky na začiatku obdobia ....................................................................kg Skladové zásoby recyklovanej látky na začiatku obdobia..................................................................kg Skladové zásoby regenerovanej látky na začiatku obdobia................................................................kg Nakúpené (prijaté) množstvo látky...................................................................................................kg Predané (vrátené) množstvo látky.....................................................................................................kg Množstvo látky odobraté z výrobkov.................................................................................................kg Recyklované množstvo látky.............................................................................................................kg Regenerované množstvo látky...........................................................................................................kg Množstvo látky odovzdané na zneškodnenie.....................................................................................kg Skladové zásoby znečistenej látky na konci obdobia.........................................................................kg Skladové zásoby recyklovanej látky na konci obdobia.......................................................................kg Skladové zásoby regenerovanej látky na konci obdobia.....................................................................kg Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:

IV. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI ODBERE LÁTOK

za rok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: B. Údaje o odovzdávajúcom a kupujúcom 1. Názov a sídlo: C. Údaje o látke 1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona: 2. Číslo colného sadzobníka: D. Údaje o nakladaní s látkou Skladové zásoby odobratej látky na začiatku obdobia...................................................................... kg Množstvo látky odobraté z výrobkov................................................................................................ kg Predané (odovzdané) množstvo látky ............................................................................................... kg Skladové zásoby látky na konci obdobia.......................................................................................... kg Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:

V. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI ZNEŠKODŇOVANÍ LÁTOK

za rok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: B. Údaje o odovzdávajúcich 1. Názov a sídlo: C. Údaje o látke 1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona: 2. Číslo colného sadzobníka: D. Údaje o nakladaní s látkou Skladové zásoby znehodnotenej látky na začiatku obdobia...............................................................kg Prijaté množstvo látky.....................................................................................................................kg Zneškodnené množstvo látky...........................................................................................................kg Skladové zásoby znehodnotenej látky na konci obdobia....................................................................kg Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:

VI. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI VÝROBE LÁTOK

za ........ polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: B. Údaje o kupujúcich 1. Názov a sídlo: C. Údaje o látke 1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona: 2. Číslo colného sadzobníka: D. Údaje o nakladaní s látkou Skladové zásoby vyrobenej látky na začiatku obdobia...................................................................... kg Vyrobené množstvo látky................................................................................................................ kg Množstvo látky predané na vnútorný trh......................................................................................... kg Množstvo látky predané na export................................................................................................... kg Skladové zásoby látky na konci obdobia.......................................................................................... kg Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:

VII. ÚDAJE O NAKLADANÍ S VÝROBKAMI

za ..... polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi 1. Názov: 2. Sídlo: 3. Identifikačné číslo: B. Údaje o výrobku 1. Názov výrobku: 2. Číslo colného sadzobníka: 3. Druh látky vo výrobku: C. Údaje o nakladaní s výrobkami 1. Skladové zásoby výrobku na začiatku obdobia............................................................................ ks 2. Dovezené množstvo výrobkov...................................................................................................... ks 3. Vyrobené množstvo výrobkov...................................................................................................... ks 4. Predané množstvo výrobkov na export ........................................................................................ ks 5. Predané množstvo výrobkov na vnútorný trh............................................................................... ks 6. Množstvo látky v jednom výrobku............................................................................................... kg/ks 7. Skladové zásoby výrobku na konci obdobia................................................................................. ks Vybavuje: Telefón: Fax: Odtlačok pečiatky a podpis: E-mail: Miesto a dátum:".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


László Miklós v. r.