Nariadenie vlády č. 433/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá

Čiastka 178/2000
Platnosť od 13.12.2000 do10.08.2007
Účinnosť od 21.02.2006 do10.08.2007
Zrušený 79/2006 Z. z.

433

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. novembra 2000,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na teplovodné kotly, ktorými sa rozumejú kombinované tepelné jednotky, ktoré sa skladajú z kotlového telesa a horáka, určené na ohrev vody tepelnou energiou získanou spaľovaním kvapalných palív alebo plynných palív s výkonom 4 až 400 kW vrátane (ďalej len „kotol“) a na horáky a kotlové telesá určené na montáž do kotlov, ak sú samostatne uvádzané na trh (ďalej len „základné komponenty“).

§ 2

Do skupiny určených výrobkov „teplovodné kotly“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria kotly a základné komponenty, pričom na účely tohto nariadenia sa

a) štandardným kotlom rozumie kotol, pre ktorý môže byť stredná hodnota teploty vody obmedzená jeho konštrukciou,

b) nízkoteplotným kotlom rozumie kotol, ktorý môže trvalo pracovať s teplotou dodávanej vody 35 až 40 oC, v ktorom môže za určitých podmienok dochádzať ku kondenzácii; rozumie sa tým aj kondenzačný kotol na kvapalné palivo,

c) kondenzačným kotlom na plynné palivá rozumie kotol, v ktorom dochádza k trvalej kondenzácii veľkej časti vodných pár obsiahnutých v spalinách,

d) menovitým výkonom vyjadreným v kW rozumie tepelný výkon určený a zaručovaný výrobcom alebo jeho splnomocnencom, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky kotla a pri účinnosti udávanej výrobcom alebo jeho splnomocnencom,

e) účinnosťou vyjadrenou v percentách rozumie pomer medzi tepelným výkonom odovzdaným vode v kotle a zodpovedajúcim tepelným príkonom, ktorý je súčinom výhrevnosti paliva pri konštantnom pretlaku a spotreby paliva za jednotku času,

f) čiastočným výkonom vyjadreným v percentách rozumie pomer medzi výkonom kotla a menovitým výkonom, ak kotol pracuje prerušovane, alebo s výkonom nižším, ako je menovitý výkon,

g) strednou hodnotou teploty vody kotla rozumie aritmetický priemer medzi teplotou vody na vstupe a výstupe z kotla,

h) podporným kotlom rozumie kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia, ktorý má byť inštalovaný v priestore odťahu spalín ako časť sústavy podporného kotla a kúreniska na plynné palivo,

i) kotlom určeným na inštaláciu v obytnom priestore rozumie kotol s najvyšším menovitým tepelným výkonom 37 kW konštruovaný tak, že sálaním tepla zo spotrebiča s otvorenou expanznou nádobkou sa odovzdáva teplo do tej časti obytného priestoru, v ktorom je kotol inštalovaný, a na dodávku teplej vody sa využíva samotiažový obeh, pričom takéto kotly majú na svojom plášti jednoznačne uvedené, že sú určené na inštaláciu v obytnom priestore.

§ 3

Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) teplovodné kotly, ktoré môžu spaľovať iné ako kvapalné palivá alebo plynné palivá, vrátane teplovodných kotlov spaľujúcich pevné palivá,

b) zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody (prietokové ohrievače),

c) kotly určené na palivá, ktorých vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností bežne distribuovaných kvapalných palív alebo plynných palív, ako je napríklad priemyselný odpadový plyn, bioplyn a podobne,

d) sporáky a spotrebiče určené najmä na vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované, ktorých vedľajšou funkciou je aj dodávka teplej vody na ústredné kúrenie a dodávka teplej úžitkovej vody,

e) spotrebiče s menovitým výkonom nižším ako 6 kW so samotiažovým obehom, ktoré sú určené iba na prípravu zásobnej teplej úžitkovej vody,

f) kotly vyrábané jednotlivo.

g) zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.1)

§ 4

(1) Technické požiadavky na účinnosť kotlov, ktoré kotly spĺňajú pri

a) menovitom výkone, t. j. prevádzke pri menovitom výkone Pn vyjadrenom v kW a pri priemernej teplote vody kotla 70 oC a

b) čiastočnom výkone, t. j. prevádzke pri 30 % čiastočnom zaťažení pri priemernej teplote kotla, ktorá sa líši v závislosti od typu kotla, sú uvedené v tejto tabuľke:

Typ kotla Rozsah výkonu [kW] Účinnosť pri menovitom výkone Účinnosť pri čiastočnom výkone
Stredná hodnota teploty vody kotla [°C] Požadovaná účinnosť vyjadrená v percentách Stredná hodnota teploty vody kotla [°C] Požadovaná účinnosť vyjadrená v percentách
Štandardné kotly 4 až 400 70 > 84 + 2 log Pn >50 > 80 + 3 log Pn
Nízkoteplotné kotly*) 4 až 400 70 >87,5 + 1,5 log Pn 40 >87,5 + 1,5 log Pn
Kondenzačné kotly na plynné palivá 4 až 400 70 >91 + llogPn 30**) > 97 + 1 log Pn

(2) Pre kombinované kotly, t. j. kotly určené na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody sa technické požiadavky podľa odseku 1 týkajú iba funkcie vykurovania.

(3) Podporné kotly a kotly určené na inštaláciu v obytnom priestore spĺňajú technické požiadavky tak pri menovitom výkone, ako aj pri 30 % čiastočnom výkone podľa odseku 1 pre štandardné kotly znížené o 4 %.

(4) Základné komponenty majú také vlastnosti, aby z nich zostavený kotol spĺňal technické požiadavky na účinnosť podľa odseku 1.

(5) Metódy overovania účinnosti kotlov sú uvedené v harmonizovaných slovenských technických normách podľa § 5 ods. 5 zákona.

(6) Ak vlastnosti kotlov sú v súlade s harmonizovanou slovenskou technickou normou, ktorá sa týka účinnosti kotlov, spĺňajú technické požiadavky podľa odseku 1.

§ 5

(1) Pred uvedením sériovo vyrábaných kotlov a základných komponentov na trh zabezpečuje výrobca alebo jeho splnomocnenec posúdenie zhody s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia preskúšaním typu podľa prílohy č. 3 a ďalej potom podľa svojej voľby týmito postupmi posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3 zákona:

a) overovaním zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 4 bodu I,

b) posudzovaním systému kvality výroby podľa prílohy č. 4 bodu II,

c) posudzovaním systému výstupnej kontroly kvality výrobkov podľa prílohy č. 4 bodu III.

(2) Pri kotloch a základných komponentoch, ktoré sa uvádzajú na trh samostatne, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu pojem „skúška typu" nahrádza pojmom „ES skúška typu" a pojem „certifikát typu" sa nahrádza pojmom „ES certifikát typu".

(3) Na kotly spaľujúce plynné palivá a ich základné komponenty sa použijú postupy posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v technickom predpise.1)

§ 6

Doklady o použitom postupe posudzovania zhody podľa § 13 ods. 3 zákona zahŕňajú technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3 bodu 3, dokumenty a certifikáty vydané pri posudzovaní zhody autorizovanou osobou.

§ 7

Výrobca alebo jeho splnomocnenec je oprávnený označiť kotol symbolom účinnosti uvedeným v prílohe č. 1 alebo symbolmi podľa prílohy č. 2, ak sa pri posudzovaní zhody postupmi uvedenými v § 5 preukáže dosiahnutie účinnosti zodpovedajúcej technickým požiadavkám alebo dosiahnutie vyššej účinnosti, takto:

a) ak je účinnosť kotla pri menovitom výkone a tiež pri čiastočnom výkone rovná alebo vyššia ako príslušné hodnoty pre štandardný kotol, môže byť kotol označený symbolom „H“ (jednou päťcípou čiernou hviezdičkou),

b) ak je účinnosť kotla pri menovitom výkone a tiež pri čiastočnom výkone o tri alebo viac percent vyššia ako príslušné hodnoty pre štandardný kotol, môže byť kotol označený symbolom „HH“ (dvoma päťcípymi čiernymi hviezdičkami),

c) každé ďalšie trojpercentné zvýšenie účinnosti pri menovitom výkone a tiež pri čiastočnom výkone umožňuje použitie ďalšieho symbolu „H“.

§ 8

(1) Na kotly alebo základné komponenty, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia, sa vyhlásenie o zhode nahrádza ES vyhlásením o zhode, v ktorom sa uvedie, že kotly alebo základné komponenty sú v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a že zodpovedajú technickým požiadavkám; na kotol alebo základný komponent sa umiestňuje označenie CE podľa § 21 zákona doplnené o posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo označenie CE umiestnené. Súčasne sa v ES vyhlásení o zhode definujú parametre, ktoré umožnia, aby základné komponenty po montáži kotla, pre ktorý sú určené, dosiahli požadovanú úroveň účinnosti uvedenú v § 4 ods. 1.

(2) Na kotly a základné komponenty, ktoré sa uvádzajú na trh samostatne, sa vypracúva vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona, ktoré obsahuje

a) identifikačné údaje o výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi, ktorý vyhlásenie o zhode vydáva,

b) identifikačné údaje o kotle alebo základnom komponente, pri dovážaných výrobkoch aj identifikačné údaje o výrobcovi,

c) opis a určenie kotla alebo základného komponentu, ďalšie údaje o kotle alebo základnom komponente,

d) údaje o použitom spôsobe posudzovania zhody,

e) zoznam technických predpisov podľa § 4 zákona a harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých pri posudzovaní zhody,

f) ak sa vykonalo preskúšanie typu podľa prílohy č. 3, údaje o autorizovanej osobe, ktorá preskúšanie typu vykonala, číslo a dátum vydania certifikátu typu,

g) potvrdenie výrobcu alebo jeho splnomocnenca o tom, že účinnosť kotla alebo kotla, pre ktorý sú určené základné komponenty, spĺňa technické požiadavky, prípadne požiadavky iných technických predpisov a že kotly uvádzané na trh sú za podmienok obvyklého, výrobcom alebo jeho splnomocnencom určeného použitia, bezpečné,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno a funkcia osoby oprávnenej konať za výrobcu alebo jeho splnomocnenca a jej podpis.

(3) Vyhlásenie o zhode na základné komponenty definuje montážne pravidlá a parametre vrátane špecifikácie druhého základného komponentu, ktoré umožnia, aby kotly pri zostavení z oboch základných komponentov dosiahli požadovanú úroveň účinnosti kotla uvedenú v § 4 ods. 1.

(4) Ak dôjde ku zmene skutočností, za ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode, osobitne ku zmene skutočností uvedených v odseku 1 písm. a), a ak táto zmena môže ovplyvniť vlastnosti kotla alebo základného komponentu z hľadiska technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením, výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá nové vyhlásenie o zhode. Iné zmeny skutočností, za ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode, sa uvádzajú v doplnku k vyhláseniu o zhode.

(5) Na kotol zostavený zo základných komponentov, na ktoré bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa odseku 2, sa už vyhlásenie o zhode nevystavuje.

§ 8a

Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.

§ 9

Kotly a základné komponenty, ktoré budú uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, môžu namiesto technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením spĺňať požiadavky na ich vlastnosti ustanovené doterajšími predpismi najdlhšie do 31. decembra 2002.


§ 9a

Týmto nariadením vlády sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2003 Z. z., o postupoch kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

SYMBOL ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Symbol energetickej činnosti podľa § 7 má túto grafickú podobu:

Obrázok 01-1

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

OZNAČOVANIE KOTLOV PODĽA ICH ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Symboly, ktorými možno podľa § 7 označovať kotol, ak spĺňa zodpovedajúce technické požiadavky na účinnosť pri menovitom a tiež pri čiastočnom výkone:

Symbol Požadovaná účinnosť pri menovitom výkone Pn a pri strednej teplote vody kotla 70 °C (%) Požadovaná účinnosť pri čiastočnom zaťažení 0,3 Pn a pri strednej teplote vody kotla > 50 °C (%)
* > 84 + 2 log Pn > 80 + 3 log Pn
** > 87 + 2 log Pn > 83 + 3 log Pn
*** > 90 + 2 log Pn > 86 + 3 log Pn
**** > 93 + 2 log Pn > 89 + 3 log Pn

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

PRESKÚŠANIE TYPU

1. Preskúšanie typu je postup, pri ktorom autorizovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že vzorka kotla alebo základného komponentu predstavujúca predpokladanú výrobu alebo dovoz spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia.

2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe, ktorú si vyberie

2.1. Identifikačné údaje, v prípade splnomocnenca aj identifikačné údaje o výrobcovi.

2.2 Písomné vyhlásenie, že zmluva o vykonaní preskúšania typu nebola uzatvorená s inou autorizovanou osobou.

2.3 Technickú dokumentáciu, ktorej obsah je uvedený v bode 3.

2.4 Reprezentatívnu vzorku predpokladanej výroby alebo dovozu (ďalej iba „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak je to treba na vykonanie skúšok.

3. Technická dokumentácia zahŕňa údaje vzťahujúce sa na návrh, výrobu a prevádzku kotla nevyhnutné na posúdenie zhody kotla s požiadavkami tohto nariadenia a obsahuje

a) všeobecný opis typu,

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy, výkresy zostáv, podzostáv a obvodov nevyhnutné na posúdenie zhody,

c) opisy a vysvetlenia nevyhnutné na porozumenie výkresom a grafom a prevádzke (činnosti) kotla,

d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem použitých úplne alebo čiastočne a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tam, kde uvedené normy neboli použité,

e) výsledky vykonaných návrhových výpočtov alebo skúšok,

f) protokoly o preskúšaní.

4. Autorizovaná osoba

4.1 Preskúma technickú dokumentáciu, overí, či bol typ vyrobený v súlade s touto dokumentáciou, a identifikuje prvky, ktoré boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení harmonizovaných slovenských technických noriem, ako aj súčasti, ktoré boli navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem.

4.2 Vykoná alebo nechá vykonať príslušné overenia a nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde sa nepoužili harmonizované slovenské technické normy, riešenie prijaté výrobcom spĺňa základné požiadavky.

4.3 Vykoná alebo nechá vykonať príslušné overenia a nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde sa zvolilo použitie príslušných harmonizovaných slovenských technických noriem, sa tieto skutočne použili.

4.4 Odsúhlasí s výrobcom alebo jeho splnomocnencom miesto, kde sa majú overenia a potrebné skúšky vykonať.

4.5 Ak typ spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba vystaví výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi certifikát typu. Certifikát typu obsahuje identifikačné údaje o výrobcovi, závery skúšok a nevyhnutné údaje na identifikáciu certifikovaného typu. K certifikátu typu sa prikladá zoznam príslušnej časti technickej dokumentácie, ktorej jedna kópia zostáva uložená u autorizovanej osoby. Ak autorizovaná osoba odmietne výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi vystaviť certifikát typu, uvedie podrobné dôvody takého odmietnutia v správe, ktorú mu odovzdá.

5. Výrobca kotla alebo základného komponentu alebo jeho splnomocnenec, ktorý vlastní uvedenú technickú dokumentáciu k certifikovanému typu, informuje autorizovanú osobu o akejkoľvek zmene certifikovaného typu. Ak takéto zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami alebo výrobcom či jeho splnomocnencom určené podmienky na použitie kotla, autorizovaná osoba vykoná dodatočné zistenia, ktorých výsledky uvedie v dodatku k certifikátu typu.

6. Autorizovaná osoba musí oznámiť dôležité informácie týkajúce sa vydaných a zrušených certifikátov skúšky typu a dodatkov k certifikátom iným autorizovaným osobám.

7. Autorizovaná osoba môže dostať kópie certifikátov typu alebo jeho dodatkov. Dodatky k certifikátom musia byť k dispozícii všetkým autorizovaným osobám.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

I. OVEROVANIE ZHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPOM
[§ 5 ods. 1 písm. a)]

1. Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom je postup, ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec presvedčuje a vyhlasuje, že kotly alebo základné komponenty sú v súlade s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú príslušné požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydáva písomné vyhlásenie o zhode.

2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečuje všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný postup zabezpečoval zhodu vyrábaných kotlov alebo základných komponentov s typom opísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

3. Autorizovaná osoba zvolená výrobcom alebo jeho splnomocnencom vykonáva alebo necháva vykonať v náhodných intervaloch skúšky výrobku. Autorizovaná osoba odoberie vhodnú vzorku hotových výrobkov na mieste, vykoná skúšky definované v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách alebo ekvivalentné skúšky a overí zhodu výrobku s požiadavkami príslušného nariadenia. Ak jedna alebo viac vzoriek preskúšaných výrobkov nevyhovuje, odovzdá o tom autorizovaná osoba správu výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi, aby sa zabránilo uvedeniu týchto výrobkov na trh.

II. POSUDZOVANIE SYSTÉMU KVALITY VÝROBY
[§ 5 ods. 1 písm. b)]

1. Posudzovanie systému kvality výroby je postup, ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec spĺňajúci ustanovenie bodu 2 presvedčuje a vyhlasuje, že kotly alebo ich základné komponenty sú v zhode s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode.

2. Výrobca uplatňuje systém kvality výroby podľa bodu 3, ktorý sa podrobuje dohľadu podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe

a) všetky potrebné informácie o kotloch a základných komponentoch,

b) dokumentáciu o systéme kvality výroby,

c) technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na certifikovaný typ a kópiu certifikátu typu.

3.2 Systém kvality výroby zabezpečuje zhodu kotlov alebo základných komponentov s typom opísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Všetky opatrenia prijaté výrobcom sú systematickým a riadnym spôsobom zdokumentované vo forme inštrukcií, postupov a pokynov. Dokumentácia o systéme kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vo vzťahu ku kvalite zariadení,

b) výroby, kontroly kvality a zabezpečovania technickej kvality, ďalších používaných procesov a systematických činností,

c) preskúšania a skúšok, ktoré sa vykonávajú v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etape vrátane ich počtu,

d) záznamov o kvalite, ako sú kontrolné protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,

e) prostriedkov, ktoré umožňujú monitorovať dosiahnutie požadovanej kvality zariadení a účinné fungovanie systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej harmonizovanej slovenskej technickej norme. Postup zahŕňa aj posudzovanie na pracoviskách výrobcu. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi správu. Správa obsahuje výsledky posudzovania vzťahujúce sa na kotly a na základné komponenty, ktorých sa týka, s odôvodneným rozhodnutím.

3.4 Výrobca kotla alebo základného komponentu zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z posúdeného systému kvality a udržuje ho tak, aby bol stále primeraný a účinný. Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality, napr. v dôsledku nových technológií a koncepcie kvality. Autorizovaná osoba posúdi zamýšľané zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude aj naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či treba vykonať nové posudzovanie. Svoje rozhodnutie oznamuje výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi. Toto oznámenie obsahuje zdôvodnený záver skúšky a dôkladné posúdenie.

4. Dohľad nad systémom kvality

4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo systému kvality.

4.2 Na účely dohľadu výrobca umožňuje autorizovanej osobe prístup do priestorov výroby, kontroly, skúšania a skladovania zariadení a poskytuje jej nevyhnutné podklady, najmä

a) dokumentáciu o systéme kvality,

b) podklady o kvalite, napr. správy o kontrolách a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, údaje o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.

4.3 Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný dohľad, aby sa ubezpečila, že výrobca kotlov alebo základných komponentov udržuje a používa systém kvality a výrobcovi o výsledkoch dohľadu odovzdáva správu.

4.4 Autorizovaná osoba môže naviac vykonávať neohlásený dohľad u výrobcu. Pri neohlásenom dohľade môže autorizovaná osoba vykonávať skúšky alebo ich nechať vykonať na overenie správnej funkcie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytuje výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu a ak vykonala skúšky, tak aj správu o skúškach.

III. POSUDZOVANIE SYSTÉMU KVALITY VÝROBKOV
[§ 5 ods. 1 písm. c)]

1. Posudzovanie systému kvality výrobkov je postup, ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec spĺňajúci ustanovenia bodu 2 presvedčuje a vyhlasuje, že kotol alebo základné komponenty sú v zhode s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá písomné vyhlásenie o zhode.

2. Výrobca uplatňuje systém kvality výrobkov podľa bodu 3, ktorý sa podrobuje dohľadu podľa bodu 4.

3. Systém kvality výrobkov

3.1 Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe:

a) všetky potrebné informácie o kotloch alebo základných komponentoch,

b) dokumentáciu o systéme kvality výrobkov,

c) technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na certifikovaný typ a kópiu certifikátu typu.

3.2 V rámci systému kvality výrobkov sa skúša každý kotol alebo základný komponent podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky na účel zistenia zhody so základnými požiadavkami. Všetky opatrenia prijaté výrobcom sú systematickým a riadnym spôsobom zdokumentované vo forme inštrukcií, postupov a písomných pokynov. Dokumentácia o systéme kvality výrobkov umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vo vzťahu ku kvalite zariadení,

b) výroby, postupov riadenia kvality a zabezpečovania kvality, ďalších používaných procesov a systematických činností,

c) preskúšaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etape, vrátane ich počtu,

d) záznamov o kvalite, ako sú kontrolné protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality výrobkov, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri systémoch kvality výrobkov, ktoré zodpovedajú harmonizovanej slovenskej technickej norme. Postup zahŕňa aj posudzovanie na pracoviskách výrobcu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec dostane správu. Správa obsahuje výsledky posudzovania s ich vyhodnotením vzťahujúce sa na kotly alebo základné komponenty, ktorých sa týka.

3.4 Výrobca kotla alebo základného komponentu zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z posúdeného systému kvality výrobkov a udržuje ho tak, aby bol stále primeraný a účinný. Výrobca alebo jeho splnomocnenca informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality výrobkov, napr. v dôsledku nových technológií a koncepcie kvality. Autorizovaná osoba posúdi zamýšľané zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality výrobkov bude i naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či treba vykonať nové posudzovanie. Svoje rozhodnutie oznamuje výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi. Správa obsahuje výsledky posudzovania a odôvodnené rozhodnutie.

4. Dohľad nad systémom kvality výrobkov

4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo systému kvality výrobkov.

4.2 Na účely dohľadu výrobca umožňuje autorizovanej osobe prístup do priestorov výroby, kontroly, skúšania a skladovania zariadení a poskytuje jej nevyhnutné podklady, najmä

a) dokumentáciu o systéme kvality výrobkov,

b) technickú dokumentáciu,

c) záznamy o kvalite, napríklad kontrolné protokoly, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.

4.3 Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný dohľad, aby sa ubezpečila, že výrobca kotlov alebo základných komponentov udržuje a používa systém kvality výrobkov a výrobcovi o výsledkoch dohľadu odovzdáva správu.

4.4 Naviac môže autorizovaná osoba vykonávať neohlásený dohľad u výrobcu. Pri neohlásenom dohľade môže autorizovaná osoba vykonávať skúšky alebo ich nechať vykonať na overenie správnej funkcie systému kvality výrobkov. Autorizovaná osoba poskytuje výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu a ak vykonala skúšky, tak aj správu o skúškach.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

1. Autorizovaná osoba, jej zamestnanci, riaditeľ ani osoby zodpovedné za vykonávanie skúšok nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi ani inštalatérmi kotlov alebo základných komponentov, na ktorých vykonávajú kontrolu, ani ich splnomocnencom. Nemôžu byť zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnenec na návrhu, konštrukcii, predaji alebo údržbe týchto kotlov alebo základných komponentov. To nebráni možnosti výmeny technických informácií medzi výrobcom a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci musia kontrolovať a skúšať na úrovni najvyššej profesionality a technickej kvalifikácie a nesmú byť pod nijakým nátlakom a stimulom, osobitne finančným, ktorý môže ovplyvniť ich posudzovanie výsledkov kontroly, hlavne od osôb alebo skupiny osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch kontroly.

3. Autorizovaná osoba musí mať k dispozícii potrebný personál a vybavenie, ktoré jej umožnia riadne vykonávať administratívne a technické úlohy, ktoré sú spojené s kontrolovaním. Musí mať tiež prístup k zariadeniam, ktoré sú požadované pri špeciálnych kontrolách.

4. Osoby zodpovedné za inšpekciu musia mať

a) technické a profesionálne zaškolenie,

b) dostatočnú znalosť požiadaviek na vykonávané skúšky a primeranú prax pri vykonávaní týchto skúšok,

c) schopnosť vypracúvať certifikáty, záznamy a správy požadované na overenie vykonávania testov.

5. Nestrannosť autorizovanej osoby musí byť zaručená. Odmeňovanie zamestnancov nesmie závisieť od počtu vykonaných skúšok ani od ich výsledkov.

6. Autorizovaná osoba musí mať poistenie zodpovednosti za škodu podľa osobitných predpisov, ak takéto poistenie nie je priamo zabezpečené štátom.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby musia byť viazaní povinnosťou mlčanlivosti (s výnimkou zodpovedných správnych štátnych orgánov) v rámci tohto nariadenia alebo akýchkoľvek opatrení vyplývajúcich z národného práva, ktoré majú na ňu vplyv.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1992/42/ES z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. EÚ L 167, 22. 6. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1993/68/EHS z 22. 7. 1993 (Ú. v. EÚ L 220, 30. 8. 1993) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. 2. 2004 (Ú. v. EÚ L 52, 21. 2. 2004).

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.