Oznámenie č. 430/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/98-sekr. a v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92

Čiastka 177/2000
Platnosť od 13.12.2000 do31.12.2002
Zrušený 720/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001 s výnimkou bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.

430

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. novembra 2000 č. 20 778/2000-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/98-sekr. a v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 389/1997 Z. z.) v znení opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/98-sekr. (oznámenie č. 220/1998 Z. z.) a v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92 (oznámenie č. 359/1999 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001 s výnimkou bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.