Oznámenie č. 429/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 177/2000
Platnosť od 13.12.2000
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

429

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. novembra 2000 č. 22 218/2000-41, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Opatrením sa dopĺňa príloha k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 154/2000 Z. z.) v časti C. Zoznam rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.